Plan for pandemisk fase - trinn 0-3 ved Covid-19 Versjon 3.0 v. 2.2, 18.07.2022

Plan for pandemisk fase – trinn 0-3 ved Covid-19

Verdens helseorganisasjon, WHO, bruker faseinndelingen under for pandemisk influensa. Selv om denne faseinndelingen primært er knyttet opp mot influensapandemier, har vi funnet det formålstjenlig å benytte den som underlag i denne lokale nivåplanen for Covid-19.

Verdens helseorganisasjon sin faseinndeling av pandemisk influensa

Interpandemisk fase

Dette er perioden mellom influensapandemier. l denne perioden vil det oppstå nye subtyper influensavirus i dyrepopulasjoner som iblant kan smitte fra dyr til mennesker, men som først vil ha pandemisk potensiale når det oppstår smitte mellom mennesker.

Høynet beredskapsfase

Denne inntrer når det er påvist en ny subtype av influensa hos mennesker. Økt årvåkenhet og grundige risikovurderinger er viktig på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Pandemisk fase

Denne inntrer når vi ser en global spredning (til flere WHO regioner) blant mennesker av en ny subtype av influensa.

-Trinn 0

-Trinn 1

-Trinn 2

-Trinn 3

Overgangsfase

Etter toppen av en pandemisk bølge, ved minsket global risiko vil man kunne redusere tiltak og bevege seg mot gjenoppbyggingsfasen. Her kan det komme nye pandemibølger.

 

Den overordnede beredskapsplanen ved pandemi for Helse Stavanger HF beskriver hvordan organisasjonen skal arbeide i disse fasene. Dette dokumentet spesifiserer strukturelle og organisatoriske endringer, pasientflyt og bemanning i de ulike trinnene i den pandemiske fasen. Trinnene fargelegges i ulike grader av rødt, for å gjenspeile farger i tabell over.

Organisasjonen vil som hovedregel være i grønn beredskap i Trinn 0. Hvilket beredskapsnivå organisasjonen skal være på i de neste trinnene bestemmes av beredskapsledelsen, basert på en totalvurdering av situasjonen. Beredskapsledelsen beslutter iverksetting av enkelte eller alle tiltak i de ulike trinnene.

Interpandemisk fase og Høynet beredskapsfase beskrives i Overordnet pandemiplan. For mer detaljerte planer henvises til hver klinikk/enhet sitt planverk for håndtering av Covid-19 pasienter. Se oversikt over disse nederst i dette dokumentet. Overordnede og lokale prosedyrer er samlet og systematisert elektronisk i Covid-19 håndbok

 

Tabellen under er ikke gjeldende (11.7.2022), men ligger fortsatt tilgjengelig, og en kan ta elementer i bruk ved en eventuell ny stor bølge av Covid-19 pasienter.

Covid-19 er nå en integrert del av SUS sitt infeksjonskontrollprogram og sengeposter ivaretar egne fagspesifikke covid positive pasienter – så langt det lar seg gjøre, i enerom/isolat. Ved stor pågang kan også kohortisolering brukes. Se gjeldende prosedyre: Covid-19 - håndtering i sykehus (Ikke tilgjengelig)

 

 

Trinn

Trinn 0

 

Trinn 1

 

Trinn 2

 

Trinn 3

 

Scenario

Enkeltpasienter med påvist sykdom eller kjente nærkontakter vil ha behov for inneliggende helsetjenester.

Et større antall pasienter har behov for innleggelse eller avklaring i spesialisthelsetjenesten.

 

Alle med mulige symptomer vil måtte anses å være i risiko. Nærkontaktregimet er ikke sikkert nok. Smittespredning utenfor oppgitte områder

Ytterligere tilstrømming av pasienter med symptomer på Covid-19.

Bekreftet positive på sengepost

0-8

 

8-18

 

18-60

 

60-250

 

Pasienter som samtidig avventer smittestatus

0-10

 

10-22

 

20-33

 

Over 33

 

Pasienter intermediær

0 – 2(Covid positive)

0-16 (Covid negative)

2 – 3

0-16

4 – 6

4-12

7-12

8-16

Pasienter intensiv på respirator

0-1 (Covid positive)

0-8 (Covid negative)

2 - 9

0-8+postop

10-22

7

23 - 83

10

Barn på post

0-1

1 - 2

 3-5

Over 5

Strukturelle endringer akuttmottak

 

Somatikk:

Pretriage og avklaringstriage er etablert i brakker utenfor akuttmottak.

 

Pretriage er et område for avklaring i forhold til inklusjonskriterier for testing for Covid-19. Pasienter som ikke skal testes går videre til ordinært akuttmottak, pasienter som skal testes går til avklaringstriage eller direkte på behandlingsrom for testing.

 

Avklaringstriage er et område i brakkene, bemannet av sykepleier og helsesekretær hvor pasienter som venter på avklaring av prøvesvar kan vente, dersom de blir triagert til en hastegrad som tilsier at dette er medisinsk forsvarlig

 

Akuttmottak har utvidet sitt areal til også å omfatte Tun 1 på OBA. Her håndteres primært indremedisinske pasienter.

 

Mottak for barn med mistenkt smitte er etablert på 3E

 

ØH- pasienter til Gyn/KK tas imot ved 4AC.

ØH- pasienter til føden blir tatt imot ved 7H.

Ustabile, uavklarte gravide med mistenkt covid-19 tas imot på 2I.

 

Psykiatri:

Mottak av Covid-pasienter ved KPHV er beskrevet i dette dokumentet

 

Mottak av Covid-pasienter ved KPU BURA PBUD er beskrevet i dette dokumentet

Tiltak videreføres fra Trinn 0

Akuttmottak deler drift i rent og urent akuttmottak:

-          «Rent» akuttmottak i akuttmottakets etablerte lokaler i u. etg. MOBA

-          Luftveismottak i OBAs lokaler 1.etg. MOBA

 

OBA reetableres i lokaler ved 1A, se Covid-19 Opprettelse av pandemiposter

 

 

Psykiatri: Pretriage etableres på post C1 for prøvetaking og triagering.

 

Tiltak videreføres fra Trinn 0, utvidelse av kapasitet ved hjelp av ekstra brakker vurderes

Intensiv

2M har klargjort ISO 8 på avd. 2I for mottak av Covid-19 intensivpasient.

ISO 1 i beredskap

0-2 intensivplasser

 

Plan for bruk av rom på 2I beskrives nærmere her

Bruk av ISO 8 (luftsmitteisolat)

ISO 1, ISO 2, ISO 3 (kontaktsmitteisolat)

Alltid 1-2 rom i beredskap til ny, uavklart pasient

Tot. 3 intensivplasser

 

Lokaler i avd. 2M (stue 2, 3 og 5) tas i bruk (kohort)

2 pasienter på hvert rom. Totalt 6+3 = 9 intensiv-plasser

 

Generelle intensivpasienter/ 2M+ postop på 1G/H, totalt 18 plasser

 

1. De resterende 3 rommene på 2M tas i bruk til pasienter med COVID-19 (sengerom 6, 7og 1).

Totalt 15 intensivplasser

 

2. Lokaler i 1G/H tas gradvis i bruk til Covid-19 pasienter

2M: 12 plasser

2I: 3 plasser

1H: 7 plasser

Totalt 22 intensivplasser

 

Generelle intensivpasienter og postoperative «Storesal» 1H og 1G

 

 

1.       Fortetting av 2M og 2I. Ved å legge 3 pasienter på 2-manns rom og ta i ta i bruk et av beredskapsrommene 2M/2I vil man kunne tilføre 8 ekstra senger her, totalt 20 senger

2.       Fortetting av 1G/H, totalt 22 senger

3.       Omgjøring av intermediærsenger på MIO/MIKO til intensivkohort, totalt 20 senger

 

Generelle intensiv pasienter/ postop behandles i DK Syd og 2øst, fortetting gir totalt 10 plasser

 

Trykkvakt i hver enkelt etasje i MOBA bygg har kapasitet til 20 respiratorer

4.       Gymsal Hjertelaget. Gymsal på 700m2 innredes som kohort intensivavdeling for Covid-19 pasienter, Totalt 40 senger

Intermediær og kardiologiske poster

ISO 7 er i beredskap for Covid-19 intermediærpasienter. Er til daglig i bruk til pasient fra 3F, rom er operativt innen 10 min.

 

Tun 6 MIO er omdisponert til kontorplasser og lager for utstyr.

 

Covid-negative intermediærpasienter behandles på MIO/MIKO

MIO/MIKO kan benytte 2-3 rom på 2I til Covid-19 pasienter.

(ISO 3,4, 5 eller 6 – må ses på i sammenheng med behov hos Intensiv 2M og 3F)

 

Covid-negative intermediærpasienter behandles på MIO/MIKO

MIO/MIKO trekkes ut av 2I, åpner MIKO, tun 4 til intermediære Covid pasienter.

Totalt 4-7 sengeplasser

Avklaringspasient kan evt. gå til 2I (ISO 5)

Covid-negative intermediærpasienter behandles på tun 5 og 3G

 

 

Kohort for Covid-19 på hele MIO/MIKO (Tun 4 og 5). Totalt 12 sengeplasser

Covid-negative intermediærpasienter behandles på 3G, totalt 16 senger

 

Etter hvert som intensivavdelingen overtar lokaler vil Covid positive intermediærpasienter måtte behandles i samme lokaler som intensivpasienter

Avklaringsarealer

Avklaringstriage i brakkene utenfor akuttmottaket, samt behandlingsrom i ordinært akuttmottak og OBA tun 1, benyttes til pasienter som venter på avklaring av Covid-19 status

 

Barn som venter på avklaring av prøvesvar isoleres på 3E

ØH-pasienter til gyn/KK testes på 4AC (egne rom) og isoleres der til prøvesvar.

ØH pasienter til føden testes og isoleres på 7H (egne avklaringsrom).

Ustabile, uavklarte gynekologiske pasienter (hovedsakelig pre eklampsi), skal til 2I.

 

Psykiatri:

Pasienter til KPHV som må avklares for smitte tas imot og avventer svar ved AMC2, nærmere beskrivelse i dette dokumentet

 

Rutiner for pasienter til KPH BURA PBUD som må avklares for smitte er beskrevet i dette dokumentet

 

I tillegg til tiltak i trinn 0 kan noen flere rom ved OBA benyttes til vent-ut etter undersøkelse

Luftveismottak og avklaringstriage benyttes for avklaring av pasienter. Dersom kapasiteten her overskrides tas behandlingsrom i akuttmottaket i bruk i tillegg

 

Avklaringspost for KK/ Føden etableres på 7H

 

Avklaringspost for pasienter til KPHV er etablert i deler av C1.

 

Pasienter må gå til post med uavklart smittestatus, og avklares på post.

 

Pandemiposter

Covid-19 positive pasienter ivaretas på 2I og 3F, dette er beskrevet i dokumentet Covid-19 opprettelse av pandemiposter

 

Detaljert plan for bruk av 2I finnes her

 

Fødende med positiv Covid-19 ivaretas på ISO 7 ved 2I. Dersom det er fødsel på ISO 7 må en vurdere å frigjøre ISO8 til bruk for resuscitering av den nyfødte før videre transport til 3D.

 

 

Diagnostisk post omgjøres til kohortpost for bekreftet positive pasienter når antall pasienter på 2I og 3F tilsammen overskrider 8 (dette tallet er må sees i sammenheng med 2M og MIO/MIKO sitt behov for å bruke rom på 2I).

 

Diag. pandemipost 1

Posten trappes opp i to trinn, med kapasitet på 5 pasienter i hvert trinn, totalt 10 pasienter Covid-19 Opprettelse av pandemiposter

 

Deler av C1 er etablert som pandemipost for psykiatriske pasienter

Somatikk:

Luftveismottak: Ved etablering av luftveismottak i OBAs lokaler, og reetablering av OBA ved 1A, etableres et tilbud for geriatriske og ortogeriatriske pasienter i deler av 5E, se Covid-19 Opprettelse av pandemiposter

 

Diag. Pandemipost 1 videreføres

 

5G: 8 senger omgjøres fra kirurgiske til medisinske senger for å veie opp for bortfall av senger i medisinsk flytsone.

 

5D/E pandemipost 2 for bekreftet Covid positive pasienter etableres i 5. etasje Vestbygg.

Se prosedyre Covid-19 Opprettelse av pandemiposter

 

Psykiatri:

Pandemipost KPHV:

Hele sengepost C1

 

Pandemipost barn/ungdom:

Akuttpost M1, BUPA, samt avd. familieleilighet ved K1. Samme areal brukes også som «luftveismottak og avklaringspost».

 

Pandemipost rus: Samhandling med Rogaland A-senter.

 

Pandemipost unge voksne og flyktninger:

På Engelsvoll og Gausel. Samme areal brukes også som «luftveismottak og avklaringspost».

 

6D/E Pandemipost 3 for bekreftet positive pasienter etableres i 6. etasje Vestbygg. Se prosedyre Covid-19 Opprettelse av pandemiposter

 

Pandemipost 4 etableres i E-bygget for bekreftet positive, eller som erstatning for annen post som må overtas til behandling av Covid-pasienter

 

På dette nivået kan pasienter flyttes til egnede lokaler innenfor sykehuset, eventuelt utenfor sykehuset ved behov. Dette er nærmere beskrevet i prosedyren Covid-19 etablering av ekstra sengekapasitet

 

Test av Covid-19  med mistanke om smitte

Fasiliteter for testing av eget personell og studenter er etablert. Tom. desember 2020 i test-teltet ved administrasjonsbygget, etter dette i Hjertelagets lokaler

 

Covid-19 rådgivningstelefon er etablert

 

Kapasitet for testing av inntil 1200 pasienter pr. døgn med ordinær test, er etablert i brakkebygg utenfor mikrobiologisk avdeling

 

Hurtigtest for inntil 30 prøver/døgn er etablert i akuttmottaket

 

Tiltak videreføres fra trinn 0, kapasitet utvides til 1200-1800 prøver i døgnet

Som trinn 1, men kapasitet utvides til opp mot 3000 prøver i døgnet

Som trinn 2, men mikrobiologisk avdeling har utvidet kapasitet og åpningstid.

Adgangskontroll og besøksrestriksjoner, skallsikring

Besøksrestriksjoner er innført i henhold til nasjonale føringer. Alle besøkende registreres.

Plakater med informasjon er hengt opp på alle inngangsdører og i avdelingene.

Se også egen rutine for besøkende under pandemien

 

Skallsikring iverksatt. Egne vektere/ dørvakter kontrollerer innganger.

 

Endrede transportveier internt for å redusere smittefare.

 

Tiltak videreføres fra trinn 0

Tiltak videreføres fra trinn 0

Nødvendig ekstra personell kalles inn for å ivareta stor pasienttilstrømning

Utvidet lagerkapasitet/ logistikk til smittevernutstyr.

Kontinuerlig oversikt fra sentrallageret over lagerbeholdning av aktuelt smittevernutstyr. Egen prosjektleder forsyning er etablert.

 

Egne bestillingsordninger for smittevernutstyr internt på SUS er etablert.

 

Sykehusinnkjøp HF og Helse Vest RHF koordinerer forsynings-situasjonen i samarbeid med representanter fra HFene.

 

Nasjonale forsyningsordninger er etablert for helseforetak og kommuner tom. 31.12.20

Tiltak videreføres fra trinn 0

Tiltak videreføres fra trinn 0

Desentralisert forsyning til poster som opprettes utenfor kjerneområdet på Våland, f.eks. på Hjertelaget.

Pleiepersonell

Pretriage bemannes Sykepleier nivå 1 fra akuttmottaket

Avklaringstriage bemannes med Sykepleier nivå 3, og helsesekretær fra akuttmottaket (ukedager)/ helsefagarbeider fra OBA (helger)

 

2I/3F bemannes med ordinære personellressurser

 

Fødende på 2I: Ved behov for å bruke dedikert rom for fødende på 2I bemannes dette av eget personell fra fødeavdelingen.

 

Intensiv:

Normal bemanning – post operativ og 2M buffres mot hverandre, ekstra innleie, se PHA (plan for høy aktivitet.)

Barneavdelingen tilfører personell dersom pasient er under 18 år

 

MIO/MIKO:

Bidrar med personell/kompetanse på 2I dersom de har pasienter her.

 

 

Diagnostisk post – pandemipost 1:

Trinn 1, inntil 5 pasienter: Posten bemannes av personell fra Diagnostisk post med tilførsel av sykepleieressurser fra bemanningssenteret og hjelpepleiere/helsefagarbeidere fra kirurgisk flytsone.

Trinn 2, inntil 10 pasienter: I tillegg til eksisterende bemanning tilføres pleieressurser fra kirurgisk og medisinsk flytsone, se detaljer i Covid-19 Opprettelse av pandemiposter

 

Intensiv:

Int.spl.faktor 1,25: 1(18 senger =23 personer)

Ansv.havende spl: 3 pers. ISO/2M/1G

Mottak ny pasient: 2 pers(ISO8)

Behov 26 spl/skift= 78 spl/døgn

.

 

MIO/MIKO:

Bemanner inntil 3 rom på 2 I med intensivsykepleiere.

 

Støttefunksjoner:

Apotek: Utvidet tjeneste

Renhold: Reingjøring av lokaler, sengeplasser og MTU

Vareforsyning/ logistikk:

Personalavdeling:

Avtaler, innleie og koordinering, kartlegging av intensivsykepleiere, sykepleiere og masterstudenter på SUS/ av personell/oppfølging av ansatte

 

 

Somatikk:

Andre poster og bemanningssenteret bidrar med personell til Pandemipost 2 og Pandemipost 3, samt avklaringspost, arbeid med dette koordineres av egen arbeidsgruppe

 

Ved etablering av Luftveismottak i OBAs lokaler og reetablering av OBA funksjon ved 1A, bemannes OBA i henhold til plan i Covid-19 Opprettelse av pandemiposter

 

Intensiv:

Int.spl.faktor 1,25: 1(48 senger =60 personer)

Ansv.havende spl: 5 pers. ISO/2M/1G/1H/DK Syd

Mottak ny pasient: 2 pers(ISO8)

Behov: 67 spl/skift= 201 spl/døgn

Post operativ 1G/ 2Øst:

Elektivt program reduseres – kun ø.hj. / Intensivsykepleierne er brukt til intensivpasienter/

Avdelingene bemannes av operasjon og anestesi personell

Støttefunksjoner: Videreføres fra trinn 1, evt. utvides

 

MIO/MIKO:

Spl. bemanner inntil 7 Covid-positive senger på tun 4.

3G/H sykepleiere bemanner inntil 8 rene intermediærsenger med støtte fra MIO/MIKO

 

Psykiatri:

Pretriage, avklaringspost og pandemipost bemannes av personell fra KPHV.

 

Pandemistrukturer i BURA bemannes av eget personell.

 

 

Alle poster og bemanningssenteret bidrar med personell til pandemiposter og avklaringspost. Arbeid med dette koordineres av egen arbeidsgruppe

 

Intensiv:

Int.spl.faktor 1,25: 1(93 senger =116 personer)

Ansv.havende spl: 7 pers. ISO/2M/1G/1H/DK Syd/MIKO/hjertelaget

Mottak ny pasient: 2 pers(ISO8)

Behov: 125 spl/skift= 375 spl/døgn (fortsatt 3 delt skift)

Post operativ 1G/ 2Øst: Videreføres

Støttefunksjoner: Videreføres fra trinn 1, evt. utvides

 

Forslag tilførsel av personalressurser til intensiv (gjelder i alle trinn):

1) Bruk av vikarbyrå

2)Personell fra post operativ overføres til behandling av intensivpasienter

3) Intensiv pensjonister og anestesi/ operasjonssykepleiere overtar post operativ funksjon og deltar i intensivteam

4)PreLIS- leger – 8 stk

5)Pensjonister- 7

7) Utlån av sykepleiere fra andre avdelinger -20? (her må vi ha hjelp)

8)Anestesi 10 årsverk – 20?

Operasjonssykepleiere 4 – 6 årsverk - 30

6)Tidligere intensivsykepleiere –

andre arbeidsgivere – 20stk

7)Masterutd. AIO/jordmor begge kull: 60? arb.gruppe mtp simulering nedsatt

8) Personell UIS? – 10?

 

MIO/MIKO:

Sykepleiere bemanner inntil 12 Covid-positive senger på tun 4 og 5.

3G/H sykepleiere bemanner inntil 16 rene intermediærsenger med støtte fra MIO/MIKO

Legebemanning

Leger bemanner de poster de bemanner til daglig

 

Intensivleger har medisinskfaglig ansvar for intensivpasienter på 2I. Tilsyn fra moderpost.

 

MIO lege har ansvar for avklarings/Covid positive intermediærpasienter på 2I

 

 

Medisinske leger har ansvar for pasienter på Diag. Pandemipost 1, andre spesialiteter bidrar med tilsyn som de gjør til daglig.

 

Intensivleger har medisinskfaglig ansvar for intensiv- og intermediær-pasienter på 2I. Tilsyn fra moderpost.

 

Lunge-/infeksjonsleger inngår i driften på MIO/MIKO.

Mottaksklinikken styrkes med leger fra andre avdelinger, og pandemiposter bemannes i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

 

Lunge-/infeksjonsleger inngår i driften på MIO/MIKO.

Intensivleger har medisinskfaglig ansvar for intensiv- og intermediær-pasienter på 2I. Tilsyn fra moderpost.

 

Pandemiposter bemannes med leger i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

 

Lunge-/infeksjonsleger inngår i driften på MIO/MIKO.

Intensivleger har medisinskfaglig ansvar for intensiv- og intermediær-pasienter på 2I. Tilsyn fra moderpost.

 

Pre-triage

Overordnet rutine for bruk av Pretriage/​ Avklaringstriage bygget

Overordnet rutine for pasientflyt

Overordnet pasientflytdokument med mistenkt/​ bekreftet smitte av korona (corona) virus covid-19

Intensiv

Opptrappingsplan intensivavdelingen

Intermediær

Intermediæravdeling for Covid positive/negative – prosess for etablering

Barn

Pasientflyt for barn som skal til barne- og ungdomsklinikken Covid -19

KPHV

KPHV- Innleggelser og utskrivelser av pasienter for vaktlag og AAT oppfølging – Covid-19

KPH BUPA

KPH BURA PBUD Innleggelse av pasienter Covid 19