4AC og gynekologisk poliklinikk - avdelingsvis plan for brann v. 1.1

1.      Hensikt

Sikre pasientene og ansatte ved brann eller tilløp til brann. Gjøre de ansatte i stand til å mestre en brannsituasjon.

2.      Ansvarlig

Klinikksjef er ansvarlig for at de ansatte innen enheten er kjent med brannvernet ved egen avdeling og hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges ved brann. 

Ledelsen er videre ansvarlig for at det foreligger planer for evakuering av avdelingen og gynekologisk poliklinikk.

3.      Rutiner

3.1.     Meldingsrutiner:                     

Meld fra til vakt og sikring, linje tlf.513110 eller på mobil 51513110 om hvor det brenner

 

3.2.     Ansvar for evakuering:         Dagvakt:                                     Avdelingssykepleier 4AC

                                                        Kveldsvakt:                                 Ansvarshavende sykepleier 4AC

                                                        Nattevakt:                                   Ansvarshavende sykepleier 4AC

                                                        Helg/ helligdager:                       Ansvarshavende sykepleier 4AC

                                                        

Den som er ansvarshavende sykepleier på sengepost 4AC, har også ansvar for gynekologisk poliklinikk. Ansvarshavende sykepleier skal ta på orange vest, stille seg i skjæringspunktet 4AC/Gynekologisk poliklinikk (utenfor luken til sekretærene), og dele ut tiltakskort.

4AC og gynekologisk poliklinikk er inndelt i 3 soner med fargekode. Soneleder sørger for rom sjekk i sin sone og rapporterer tilbake til ansvarshavende

 Tiltakskort brann- soneansvarlig GRØNN sone 4A (Ikke tilgjengelig)

Tiltakskort brann- soneansvarlig ROSA sone 4C (Ikke tilgjengelig)

Tiltakskort brann- soneansvarlig ROSA sone 4C (Ikke tilgjengelig)

Brannvern - soneinndeling 4AC og gynekologisk poliklinikk:  Brannvern - soneinndeling 4AC og gynekologisk poliklinikk (Ikke tilgjengelig)

 • Få oversikt over alle pasienter og ansatte
 • Kartlegg pasienter som må ha hjelp til evakuering.
 • Vurdere, eventuelt å iverksette evakuering.
 • Ved iverksatt evakuering, besørg oversikt over pasienter/ansatte som har forlatt avdeling/post, og hvem som er igjen (tellepunkt)
 • Prøv å slukke brannen
 • Motta assistanse
 • Brannvesenet overtar kommandoen når de kommer.
 • Steng eventuell 02 tilførsel i rørnett. Kranen er i taket på Avdeling 3C                                            

3.3 Møteplass for avdelingen ved utløst brannalarm er:

Dersom evakuering av øst-bygget er møteplass ved heisene i vestbygget

Dersom evakuering fra vestbygg er møteplass ved kirke salen 1 etasje i syd-bygget

 

3.4.     Evakueringsplan:              

Det blir registrert hos vakt og sikring hvor alarmen kommer fra, og de handler i hht dette.                      

Brannalarm, støtvis ringing. (Det er denne alarmen dere skal forholde dere til ved brann).

 • Evakuer pasienter etappevis fra faresonen; Prioriter rommet der brannen har oppstått, korridorpasienter og deretter de nærmeste naborommene.
 • Hold dørene lukket, men ikke låst. Vinduer holdes lukket.
 • Påse at ikke rømningsveiene blokkeres.
 • Pasienter som er sengeliggende legges over i brannseil (ligger brannskap i skjæringspunktet 4AC/Gyn pol) ved forflytting. Transport i seng vil kunne medføre blokkering i korridorer mv.
 • Luften nærmest gulvet inneholder mest surstoff.
 • Ved eventuell brann i østbygget forflyttes pasientene fortrinnsvis over til neste brannskille. Se pkt 3.5

 

     3.4.1  Tiltakskort:  

Tiltakskort brann- soneansvarlig GUL sone gynekologisk poliklinikk/korridor B (Ikke tilgjengelig)

Tiltakskort brann- soneansvarlig ROSA sone 4C (Ikke tilgjengelig)

Tiltakskort brann- soneansvarlig GRØNN sone 4A (Ikke tilgjengelig)

Tiltakskort Brann- varsling 4AC og gynekologisk poliklinikk (Ikke tilgjengelig)

TILTAKSKORT BRANN- Samleplass 4AC og gynekologisk poliklinikk (Ikke tilgjengelig)

TILTAKSKORT BRANN - Registrering 4AC og gynekologisk poliklinikk (Ikke tilgjengelig)

TILTAKSKORT BRANN - avdelingsansvarlig 4AC og gynekologisk poliklinikk (Ikke tilgjengelig)

                   


    3.4.2  Evakueringsalarm: 

 •     Noen bygg er utstyrt med evakueringsalarm. SYD,ØST,VEST og KREFTBYGG

 1. Denne alarmen er tiltenkt for evakuering av hele bygget om det skulle oppstå en situasjon som krever dette.

 2. Varsles over brannklokker med kontinuerlig ringing.

 

 

    3.5.     Utstyr

 • Branntegninger: Henger i korridor og på toalettet.
 • Brannmeldere:  På vegg ved rom 411 og ved trapp til 3F, på vegg ved samtalerom korridor 4B og ved trapp/heis rom øst bygg ved kjøkken i korridor 4A
 • Branndører / skilledører: Branndør er mellom rommene 412 og 413. Obs at rommene 411 og 412 er utenfor brannskille. Branndør ved kjøkken og i enden av korridor 4B mot vestbygget.
 • Rømningsveier fra post/avd.: Trapp til 3F. Trapp til 3B.  Rømningsvei via korridor B til vestbygget .             
 • Håndslukkerapparat: Utenfor gynrom 4AC i korr C,  utenfor kjøkken i korridor A og utenfor personalrom ved ekspedisjonen i korridor 4B
 • Brannslange: I enden av korridor 4C, i enden av korridor 4A og utenfor personalrom i korridor 4B                        
 • Stengekraner / medisinske gasser:  Kranen er i taket på 3C. Lederen på den enkelte enhet må vurdere når kranen skal stenges.De ansatte må likevel være kjent med hvor kranen er.
 • Gasskolber:  På gyn.us rom (4AC)i korridor 4C og behandlingsrom i korridor 4A.Ved brann skal alle glasskolber medbringes ut, blir noen kolber liggende må brannvesenet varsles om hvor disse befinner seg)

 

     3.6.     Generelt

 • Kontroll av markeringslys.
 • Gjør det til en regel at du til enhver tid tenker på at det kan oppstå brann/røykutvikling. 
 • Plasser ikke senger og annet slik at de hindrer evt. branndører å slå igjen.
 • Snakk sammen om hva dere ville gjøre dersom det skulle begynne å brenne. 
 • Gjør deg kjent med håndslukkeapparatet og brannslange. 
 • Merk deg hvor rømningsveier/nødutganger er.  Prøv nødutgangen, slik at du kjenner utgangen den dagen du eventuelt   skulle få bruk for den. 
 • Ekstravakter og ferievikarer skal gis opplæring i de regler som gjelder for brann før de settes i arbeid.
 • Månedlig egenkontroll registreres i Egenkontrollskjema: Månedskontroll brann 4C/4A (Ikke tilgjengelig)

Foreta stikkprøver blant personalet ved hjelp av spørreskjema, Egenkontrollskjema til de ansatte angående brannrutinene, for å være sikker på om at rutinene er kjent.

 

3.7 Spesielle forhold ved avd. /post

Stengekraner / medisinske gasser: Kranen er i taket på 3C

3.8 Brannøvelse

A Forberedelse

 • Foretas minimum to ganger pr. år.  Den ene øvelsen kan være teoretisk gjennomgang av rutinene
 • Øvelsen skal være kjent for de ansatte i god tid
 • Det er obligatorisk fremmøte for alle ansatte, ved minimum en av øvelsene.Organiser øvelsen slik at det blir mulig
 • Dersom du trenger hjelp eller assistanse, kontaktet brannvernleder. (HUSK om avdelingen ikke har prøvd slukkeutstyr på en stund, kan også en av øvelsene inneholde bruk av disse

B  Gjennomføring

 • Brannslukningsapparat
 • Brannslanger
 • Frie rømningsveier/evakuering
 • Gjennomføring av et case, som kan være kjent på forhånd. Bruk eget skjema, kopimal i EQS.

 C   Oppsummering

 • Hvem meldte "brannen"?
 • Hvordan opptrådte de ansatte?
 • Hva gikk bra under øvelsen?
 • Hva kan bli bedre?
 • Ble egne planer/rutiner fulgt? Må planer/rutiner endres?
 • Hva kunne vært gjort annerledes?

D  Dokumentasjon og rapportering

3.9 Avdelingsvis opplæring

 • Nyansatte, Brannvernopplæring, prosedyre ligger i EQS  Brannvernopplæring (Ikke tilgjengelig)

 • All opplæring dokumenteres i kompetanseportalen

 • Praktiske øvelser i evakuering av pasient fra seng.

 • Praktiske øvelser i slukking med brannslange.

 • Ekstravakter og ferievikarer skal ha brannopplæring før de settes i arbeid.

3.10 Risikoanalyse

Det skal utføres risikoanalyse på egen avdeling/post en gang per år. Denne risikoanalyse foretas ifm HMS-runden.

Benytt skjema for Risikoanalyse brannvern: Sjekkliste 10: Risikovurderingsskjema brannvern (Ikke tilgjengelig)

Ansvarlig brannvernleder skal ha elektronisk kopi av dette.

4.    Avvik

Avvik registreres i Synergi

5.   Dokumentasjon

Månedskontroll brann 4C/4A (Ikke tilgjengelig)

Egenkontroll brannvern 4AC og gynekologisk poliklinikk (Ikke tilgjengelig)

Sjekkliste 10 4AC (Ikke tilgjengelig)