Stillingsbeskrivelse Avdelingsstråleterapeut ABK v. 1.4, 11.06.2020

 

Kvalifikasjoner

 • Off. godkjent radiograf
 • Videreutdanning i stråleterapi eller tilsvarende
 • Bred klinisk erfaring
 • Fortrinnsvis administrativ utdanning på høyskolenivå / universitetsnivå
 • Fortrinnsvis praksis som leder

 

Organisatorisk plassering

 • Faglig og administrativt underordnet sjefstråleterapeut
 • Faglig og administrativt overordnet stråleterapeuter knyttet til behandlingsavsnittet eller planleggingsavsnittet
 • Representerer arbeidsgiver overfor de ansatte
 • Representerer de ansatte overfor arbeidsgiver

 

Ansvarsområder / hovedoppgaver

Avdelingsstråleterapeut har det daglige ansvar for personal- og pasientadministrativ virksomhet ved sitt avsnitt.

Avdelingsstråleterapeut fungerer under sjefstråleterapeutens fravær som stedfortreder m.h.t. plikter, rettigheter og ansvar.

 

Dette ansvaret innebærer:

1. Kvalitet

 • Ansvar for at arbeidet ved stråleterapien blir utført med høy faglig standard og mest mulig hensynsfullt
 • Sørge for en best mulig koordinering av pasientflyt mellom seksjonene innenfor sin avdeling 
 • Ansvar for at stråleterapiens målsetting er i samsvar med ABK og SUS sin målsetting
 • Gi tilbakemelding på ønskede / uønskede holdninger og handlinger

 

2. Økonomisk styring

 • Ansvar for at stråleterapien disponerer sine ressurser mest mulig hensiktsmessig i forhold til budsjettrammer og målsetting
 • Medansvar for at inventar/medisinskteknisk utstyr forvaltes forsvarlig

 

3. Utviklingsarbeid

 • Ansvar for opplæring av personal og studenter
 • Orientere sjefstråleterapeut om medarbeideres behov for undervisning innenfor de ulike fagdisipliner

 

4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Bidra til at kvalitetssikrings- og HMS-arbeid, f. eks. dokumentasjon og behandling av avvik / skade, uhell og næruhell, blir utført etter gjeldende prosedyrer

 

5. Personaladministrasjon

 • Sørge for en best mulig koordinering av personalressursene
 • Være verdiskaper
 • I samarbeid med de ansatte å være motiverende for fagutvikling
 • Være oppmerksom på opplæringsbehov
 • Holde seg faglig ajour med utviklingen innen sitt fagområde

 

Samarbeidsforhold

Avdelingstråleterapeuten skal stimulere til godt samarbeid og god kommunikasjon i nært samarbeid med:

 • Sjefstråleterapeut
 • Den andre avdelingstråleterapeuten
 • Stråleterapeuter
 • Fysikere
 • Koordinator for stråleterapi
 • Stråleterapiens øvrige personell
 • Avdelingens øvrige ledelse
 • Andre avdelinger, enheter og yrkesgrupper ved SUS
 • Aktuelle undervisningsinstitusjoner om tilrettelegging og gjennomføring av

undervisningsopplegg

 • Ansatte for å skape et godt arbeidsmiljø som gagner både pasienter og ansatte selv

 

Spesielle bestemmelser

Avdelingsstråleterapeut har underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonelloven.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgte. Slike endringer skal gis skriftlig.