Stillingsbeskrivelse Avdelingsstråleterapeut ABK v. 1.5

 

Kvalifikasjoner

 • Off. godkjent radiograf
 • Videreutdanning i stråleterapi eller tilsvarende
 • Bred klinisk erfaring
 • Fortrinnsvis administrativ utdanning på høyskolenivå / universitetsnivå
 • Fortrinnsvis praksis som leder

 

Organisatorisk plassering

 • Faglig og administrativt underordnet sjefstråleterapeut / seksjonsleder
 • Faglig og administrativt overordnet stråleterapeuter knyttet til henholdsvis behandlingsavsnittet eller planleggingsavsnittet
 • Representerer arbeidsgiver overfor de ansatte
 • Representerer de ansatte overfor arbeidsgiver

 

Ansvarsområder for Avdelingstråleterapeut Behandlingsavsnittet

 

         Avdelingsstråleterapeut har det daglige driftsansvaret ved Behandlingsavsnittet

         Koordinere pasientflyt og personell ved avsnittet. I samarbeid skal avdelingstråleterapeutene ha felles oversikt over ressursene og fordele disse helhetlig ved planlagt eller uforutsett fravær

         Delta på tverrfaglig morgenmøte som representant for Behandlingsavsnittet, se EQS ID 32879 for instruks

         Lede avsnittsmøte for Behandlingsavsnittet

         Delta på ukentlig driftsmøte som representant for Behandlingsavsnittet

         Drive opplæring av medarbeidere og studenter, samt legge til rette for nødvendig kompetanseheving, FoU, prosjektdeltagelse mm

         Godkjenningsansvar i GAT ved forespørsler om korttidsfravær fra eget avsnitt

         Avdelingsstråleterapeut Behandlingsavsnittet fungerer under sjefstråleterapeutens fravær som stedfortreder med hensyn til plikter, rettigheter og ansvar

 

Ansvarsområder for Avdelingstråleterapeut Planleggingsavsnittet

 

 • Avdelingsstråleterapeut har det daglige driftsansvaret ved Planleggingsavsnittet som består av CT og Doseplan
 • Koordinere pasientflyt og personell ved avsnittet. I samarbeid skal avdelingstråleterapeutene ha felles oversikt over ressursene og fordele disse helhetlig ved planlagt eller uforutsett fravær
 • Lede tverrfaglig morgenmøte ved Stråleterapien, se EQS ID 32879 for instruks
 • Lede avsnittsmøte for CT og doseplan
 • Delta på ukentlig driftsmøte som representant for Planleggingsavsnittet
 • Drive opplæring av medarbeidere og studenter, samt legge til rette for nødvendig kompetanseheving, FoU, prosjektdeltagelse mm
 • Godkjenningsansvar i GAT ved forespørsler om korttidsfravær fra eget avsnitt
 • Avdelingsstråleterapeut Planleggingsavsnittet fungerer under sjefstråleterapeutens fravær som stedfortreder med hensyn til plikter, rettigheter og ansvar

 

 

Dette ansvaret innebærer:

1. Kvalitet

 • Ansvar for at arbeidet ved stråleterapien blir utført med høy faglig standard og mest mulig hensynsfullt
 • Sørge for en best mulig koordinering av pasientflyt mellom seksjonene innenfor sin avdeling 
 • Ansvar for at stråleterapiens målsetting er i samsvar med ABK og SUS sin målsetting
 • Gi tilbakemelding på ønskede / uønskede holdninger og handlinger

 

2. Økonomisk styring

 • Ansvar for at stråleterapien disponerer sine ressurser mest mulig hensiktsmessig i forhold til budsjettrammer og målsetting
 • Medansvar for at inventar/medisinskteknisk utstyr forvaltes forsvarlig

 

3. Utviklingsarbeid

 • Ansvar for opplæring av personal og studenter
 • Orientere sjefstråleterapeut om medarbeideres behov for undervisning innenfor de ulike fagdisipliner

 

4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 • Bidra til at kvalitetssikrings- og HMS-arbeid, f. eks. dokumentasjon og behandling av avvik / skade, uhell og næruhell, blir utført etter gjeldende prosedyrer

 

5. Personaladministrasjon

 • Sørge for en best mulig koordinering av personalressursene
 • Være verdiskaper
 • I samarbeid med de ansatte å være motiverende for fagutvikling
 • Være oppmerksom på opplæringsbehov
 • Holde seg faglig ajour med utviklingen innen sitt fagområde

 

Samarbeidsforhold

Avdelingstråleterapeuten skal stimulere til godt samarbeid og god kommunikasjon i nært samarbeid med:

 

 • Stråleterapiens øvrige personell
 • Andre avdelinger, enheter og yrkesgrupper ved SUS
 • Aktuelle undervisningsinstitusjoner
 • Ansatte for å skape et godt arbeidsmiljø som gagner både pasienter og ansatte

 

Spesielle bestemmelser

Avdelingsstråleterapeut har underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonell loven.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgte. Slike endringer skal gis skriftlig.