Infertilitet, utredning og behandling v. 1.2, 07.10.2019

Prosedyrer Kvinneklinikken SUS ©                      Forandringer er understreket

Utredning

1.konsultasjon: Dobbeltime med paret

Anamnese: Yrke. Menstruasjonssyklus. Dysmenorrhe. Dyspareuni. Galaktore. Potensforstyrrelser. Tidligere operasjoner, infeksjoner, graviditeter (inkludert aborter), gjennomgåtte eller nåværende sykdommer. Medikamentbruk, alkohol, tobakk.

Utredning av mannen:

Sædprøve:

           Normal - gå videre med kvinnen.

Redusert: Ny prøve etter 3 mndr., og klinisk u.s. av mannen (Testis, prostata (prostatitt), variko­cele, hydrocele, epididymiscyste, hernie). Evt. henvise urolog    

Sædanalyse:

Volum: normospermi 2-6 ml

Mikroskopi:

-   Motilitetsgrad. Normalt > 40 % bevegelige spermier/motilitetsgrad 3

-   Aggregasjon: mistenke immunologisk infertilitet.

-   Morfologi: Liten praktisk betydning, men ved grove morfologiske avvik >50 %, vurder kromosomanalyse.

-   Leukocytose >5 pr. synsfelt (40x) – usikkert mht. genital infeksjon.  

-   Antall: 20 – 250 millioner/ml = Normospermi. Infertilitet ofte assosiert med astenospermi (nedsatt motilitet) og teratospermi. Motiliteten viktigere for fertiliteten enn antall spermier.

Utvidet diagnostikk av mannen:

Kromosomanalyse aktuelt ved azoospermi/oligospermi (<10 mil./ml), ICSI.

Ved azoospermi/oligospermi: Hormonprøver (testosteron / FSH). Vurdere primær / sekundær gonadesvikt, non- obstruktiv / obstuktiv azoospermi.

Testisbiopsi: aktuelt ved azoospermi, normal FSH og normalt store testis.

 

Behandling av mannen

Oligospermi / nedsatt motilitet / aggregasjon. IVF, ICSI. Sæddonasjon.

Azoospermi. Henvise urolog. Sæddonasjon.

Genital infeksjon / kirurgi: Henvise urolog.

Utredning av kvinnen:

Chlamydiaprøve  og transvaginal UL

Ovulasjonskriterier ved regelmessig menstruasjon: (temp.kurve, LH-test urin, serum-progesteron 21. og 23. syklusdag)

Antimüller hormon (AMH): Mål på ovarialreserve og biologisk alder

Vurderes hvis > 37 år eller tidligere fjerning av større mengder ovarialvev, ovariell endometriose, unilateral oophorektomi og kvinner som har gjennomgått cytostaticabehandling.

Andre orienterende blodprøver avhengig av årsaksforhold til infertilitet.

Lab.prøver ved uregelmessig menstruasjon, oligomenorrhe, amenorrhe:

Se også følgende prosedyrer:

Hyperprolaktinemi

Amenore

 

Utredning av tubefaktor og intrauterin patologi:

Tranvaginal ultralydundersøkelse (evt 3D) med kontrast

Diagnostisk hysteroskopi ved mistanke om intrauterin patologi

Blåfargepertubasjon i forbindelse med laparoskopi.

Laparoskopi aktuelt ved mistanke om endometriose eller der tubefaktor får behandlingsmessig konsekvens.

Behandling av kvinnen 

Tubefaktor: Assistert fertilisering,  IVF.

Lett/minimal endometriose: eksisjon av peritoneale endometriosefoci, kan gjøres samtidig med diagnostisk laparoskopi.

Paret søkes evt videre til IVF- klinikk.  

Medikamentell behandling har ingen effekt på fertilitet

Moderat/alvorlig endometriose: Laparoskopisk eksisjon, ablasjon eller tømning av endometriomer. Mål AMH før og etter kirurgi.

Vurdere oppstart med evt GnRH agonistbehandling etter kirurgi - ved IVF må dette samkjøres med IVF-klinikk.

Hyperprolaktinemi:  Hyperprolaktinemi [Godkjent]

Ovulasjonssvikt: Ovulasjonsinduksjon

Hypofyse-hypothalamisk svikt: Lave/ normale FSH/LH, normal prolaktin, normal CT-hypofyse: Behandlingen  overlates Fertilitetsklinikk. 

Hypofyse-hypothalamisk dysfunksjon, PCOS: Normogonadotrope, normoøstrogene, anovulatoriske, oligo-/amenoroiske.

Ovarialsvikt: Lav østradiol, høye gonadotropiner. Behandling lite effektiv. Eggdonasjon i utland.

Overvekt og undervekt  bør korrigeres før ovulasjons-stimulering iverksettes.

Ovulasjonsinduksjon:

           Klomifencitrat: (Hypofyse-hypothalamisk svikt og lutealinsuffisiens)

Start 5.syklusdag (Ved uregelmessig menstruasjon; gestagener for å fremkalle blødning): 50 mg daglig i 5 dager.

Ovulasjon mellom 5-10 dager etter siste tablett.

Råd om samleiehyppighet.

Dersom ingen ovulasjon- øk dosen til 100 til 150 mg.

Behandle ikke oftere enn annen hver måned

Letrozol : kan vurderes til kvinner som er resistente mot klomifencitrat og kvinner som ikke blir gravide tross vellykket ovulasjonsinduksjon. Start 2. menstruasjonsdag - 1 tablett daglig i 5 dager.

 

Vurder IVF- behandling, evt gonadotropinbehandling ved mislykket stimulering.

PCOS-pasienter med hyper-insulinisme kan ha nytte av behandling med metformin. Vurder elektrokauterisering av ovarier.

 

Husk at informasjon om prøvesvar gis til den av paret som det er tatt prøve av.

Pasientinformasjon 

Gynekologi - Utgreiing for par som ikkje får barn - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk)