Seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse v. 4.0, 13.06.2022

Stillingsbeskrivelse seksjonsoverlege (SOL) avdeling Barne- og ungdomsklinikken 

 

 

Ansettelse 

Stillingen lyses ut internt blant avdeling Barne- og ungdomsklinikkens spesialister i pediatri.  

 

 

Kvalifikasjonskrav 

•         Norsk autorisasjon som lege 

•         Godkjent spesialist i pediatri 

 

 

Organisatorisk plassering: 

SOL har avdelingsoverlege BUK som sin nærmeste overordnede. SOL deltar i ledergruppen ved Barne- og ungdomsklinikken.  

SOL nyfødtintensiv/3D er også fagansvarlig overlege nyfødtmedisin. 

 

 

Arbeidsoppgaver, ansvar og myndighetsområde 

         Fag:  

o   SOL har ansvar for den medisinskfaglige driften ved seksjonen og utøver klinisk arbeid i seksjonen.  

o   SOL samarbeider med fagansvarlige overleger og er høringsinstans for medisinskfaglige prosedyrer som angår seksjonen.  

         Kvalitet/pasientsikkerhet/forbedringsarbeid:  

o   SOL har i samarbeid med avdelingssykepleier ansvar for kvalitet, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid ved seksjonen, dette omfatter blant annet utforming av prosedyrer, behandling og oppfølging av avviksmeldinger og klagesaker.  

o   SOL har medansvar for at seksjonen jevnlig prioriterer forbedringsprosjekter både innen pasientbehandling, HMS og økonomi.  

         Undervisning og utdanning 

o   SOL har medansvar for at LIS i rotasjon får dekket aktuelle læringsmål i løpet av rotasjonsperioden på seksjonen.  

o   Klinisk undervisning av studenter er en del av BUK sine arbeidsoppgaver. SOL skal legge til rette for at disse ivaretas på en god måte i seksjonen.  

         HMS:  

o   SOL har i samarbeid med avdelingssykepleier ansvar for oppfølgingen av det systematiske HMS-arbeidet i egen seksjon og at dette ivaretas i tråd med gjeldende prosedyrer og regler. Systematisk HMS arbeid - Kartlegging og risikovurdering (Ikke tilgjengelig)

o   SOL skal bidra til et godt arbeidsmiljø.  

         Samarbeid:  

o   SOL samarbeider med avdelingssykepleier om seksjonens faglige, økonomiske og driftsmessige utvikling.  

o   SOL bidrar til godt samarbeid i egen seksjon, internt i BUK, i KBK samt med eksterne aktører.  

o   SOL skal etablere et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten.  

         Økonomi:  

o   SOL har medansvar for at virksomheten disponerer sine ressurser på en effektiv og hensiktsmessig måte innen de økonomiske rammer som er tildelt.  

o   SOL er ansvarlig for at seksjonen har medisinskfaglig og økonomisk optimal bruk av takster og diagnoser.  

o   SOL skal bidra til å utarbeide budsjett både for egen seksjon og for BUK. I dette inngår også prioritering av utstyrsanskaffelser.