Seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse v. 3.0, 24.08.2021

Stillingsbeskrivelse for seksjonsoverlege (SOL) ved BUK.

KVALIFIKASJONER:

         Norsk autorisasjon som lege

         Godkjent spesialist i pediatri

 

ORGANISATORISK PLASSERING:

         SOL er administrativt underordnet avdelingssjef ved Barne- og ungdomsklinikken (BUK).

         SOL er overordnet alle leger knyttet til seksjonen.

         SOL er medlem av BUK sin ledergruppe.

 

ANSVARSOMRÅDE/HOVEDOPPGAVER

         SOL sine hovedansvarsområder innebefatter kvalitet/pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, økonomi, HMS, personalledelse/-administrasjon. SUS sitt overordnede kvalitet- og styringssystem er retningsgivende. Temaene omtales nærmere nedenfor. 

         SOL skal samarbeide godt med avdelingssykepleiere både ift. enhetens faglige, økonomiske og driftsmessige utvikling. Det skal være etablert gode og forutsigbare samarbeidsrelasjoner til de ansattes organisasjoner og vernetjenesten.

         SOL har det overordnede medisinskfaglige ansvar for enheten og skal holde seg faglig oppdatert innen eget fagområde. SOL skal også utøve klinisk arbeid i enheten. (administrasjonstid/dagtid må avklares)

         SOL skal:

o   Bidra til gode samarbeidsrelasjoner i egen enhet, internt i BUK, Kvinne- og barneklinikken samt med eksterne aktører.

o   Bidra til å sette mål for egen enhet samt for BUK sin faglige og driftsmessige aktivitet.

o   Bidra til at egen enhet og BUK når sine mål.

 

KVALITET/PASIENTSIKKERHET:

         SOL er ansvarlig for at tjenesten i enheten er faglig forsvarlig og at virksomheten drives i overensstemmelse med lover og forskrifter.

         SOL er ansvarlig for at enhetens medisinskfaglige rutiner og metoder utarbeides, oppdateres og følges. 

         SOL skal bidra til at enhetens medarbeidere har fokus på kontinuerlig forbedring, forebygging av uønskede hendelser og å lære av feil.

 

ØKONOMI:

         SOL er ansvarlig for at virksomheten disponerer sine ressurser på en effektiv og hensiktsmessig måte innen de økonomiske rammer som er tildelt. SOL skal følge løpende kontroll med forbruk og korrigere dersom forbruk er høyere enn budsjettert. 

         SOL skal bidra til å utarbeide budsjett både for egen enhet og for BUK. I dette inngår også prioritering av utstyrsanskaffelser.

 

HELSE- MILJØ OG SIKKERHET:

         SOL har ansvar for at HMS-arbeidet prioriteres i egen enhet og at dette ivaretas i tråd med gjeldende prosedyrer og regler.

         SOL skal bidra til at det er et godt og forutsigbart arbeidsmiljø. 

         SOL skal følge opp den årlige forbedringsundersøkelsen i egen enhet og derigjennom bidra til at enheten utarbeider handlingsplan for forbedring.

 

FORBEDRINGSARBEID/FORSKNING/UNDERVISNING:

         SOL skal motivere til faglig og personlig utvikling for alle overlegene i enheten. Tiltak prioriteres innen enhetens/avdelingens rammer.

         SOL har medansvar for at enheten jevnlig prioriterer forbedringsprosjekter både innen pasientbehandling, HMS-området og økonomi.

         SOL skal motivere til forskning i enheten og samtidig sikre god balanse mellom forskning og drift.

         Klinisk undervisning av studenter er en del av BUK sine arbeidsoppgaver. SOL skal legge til rette for at disse ivaretas på en god måte i enheten. 

 

PERSONALLEDELSE OG -ADMINISTRASJON:

         SOL skal følge etablerte lover og regler ift. personalledelse/-administrasjon. I dette inngår også jevnlige medarbeidersamtaler.

         SOL skal utøve ledelse i tråd med SUS sine prinsipper for lederadferd (jfr. EQS 36071)

         SOL har ansvar for at arbeidsplaner for enheten er i tråd med etablerte avtaler.

         SOL skal bidra til gode og forutsigbare rekrutteringsprosesser i enheten. I dette inngår nært samarbeid med andre seksjonsoverleger i BUK. I tillegg skal det være nær dialog med de ansattes representanter.