Seksjonsoverlege ved gynekologisk poliklinikk v. 1.1, 17.01.2011

SEKSJONSOVERLEGE GYNEKOLOGISK POLIKLINIKK

Organisatorisk plassering etc.:

-      Avdelingsoverlege Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.

-      Stillingen besettes etter intern utlysning blant Kvinneklinikkens overleger for en periode på 3 år om gangen.

Kvalifikasjoner:

-    Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver:

-      Seksjonsoverlegen er leder av den medisinskfaglige drift på seksjonen, (inkludert pasientdiagnostikk og behandling).  Seksjonsoverlegen skal samarbeide med avdelingssykepleier når det gjelder driften innen seksjonen. Alle offisielle skriv og henvendelser ut fra seksjonen skal sendes via avdelingsoverlegen .

-      Seksjonsoverlegen bør være daglig tilstede ved gynekologisk poliklinikk den tid som er nødvendig og praktisk mulig. Det bør legges vekt på å gi utviklingsmuligheter for utdanningskandidatene innen spesialiteten gynekologi og obste­trikk, og i samarbeid med de universitetsansatte leger ved KK legge forholdene til rette for undervisning av med. studenter.

-      Hos de pasienter hvor det ikke er oppnevnt Pasientansvarlig lege, er seksjonsoverlegen journalansvarlig person, se prosedyre:
Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling)

-      Seksjonsoverlegen prioriterer alle polikliniske søknader på EDB daglig. Ved fravær avtales med direktøren hvem som skal overta prioriteringene. Seksjonsoverlegen fører sammen med avdelingssykepleier og kontorpersonalet tilsyn med at timebestillinger skjer i samsvar med EDB-malen.

-      Seksjonsoverlegen er medlem av Kvinneklinikkens interne Kvalitetsutvalg, og arbeider for å ajourføre og tilføre nye prosedyrer for poliklinikkseksjonen.

-      Seksjonsoverlegen har sammen med avdelingssykepleier på gynekologisk poliklinikk ansvaret for at det blir holdt regelmessige personalmøter og undervisningsmøter internt på seksjonen. Alle personell­grupper bør holde undervisning.

-      Ved innføring av nye medisinske metoder og utstyr, bør det gis informasjon til personalet. Seksjonsoverlegen er utstyrsanvarlig person sammen med utstyrsanvarlig sykepleier  på poliklinikken, se HMS-håndbok for SUS, kap.4.1.6 ! MU - Arbeidsoppgaver for utstyrsansvarlig (Ikke tilgjengelig)

-      Seksjonsoverlegen bør sammen med avdelingssykepleier være med på å fremme en serviceholdning overfor pasientene, og arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

-      Seksjonsoverlegen vil  bli holdt orientert hver måned om den økonomiske situasjon for seksjonen, og skal arbeide for at seksjonens tildelte budsjett holdes. Ved endringer som kan medføre økonomiske forandringer skal direktøren orienteres. Seksjonsoverlegen skal i samarbeid med avdelingssykepleier komme med budsjett­forslag for seksjonen overfor direktøren ved Kvinne- og barnedivisjonen.

-      Avdelingsoverlegen kan delegere annet arbeid av medisinskfaglig art til seksjonsoverlegen.

Spesielle bestemmelser:

Seksjonsoverlegen kan avtale med avdelingsoverlegen hvis det ønskes enkelte arbeidsoppgaver utenom seksjonen, f.eks.  operative inngrep på Sentrale operasjonsavdeling.