Stillingsbeskrivelse LIS Radiologi Forskningstilling v. 1.0, 09.09.2020

Overordnet hensikt med stillingen 

Fremme radiologisk forskningsaktivitet i avdelingen / på SUS

Fremme rekruttering av LIS Radiologi til forskning hvor hovedmålet er fullføring av PhD.

 

1. Kvalifikasjoner (opptakskrav)

Norsk autorisasjon som lege. 

Fullført LIS 1 (tidligere turnustjeneste).

Fullført minst 2 år av LIS 3 utdanningsforløpet i radiologi.

Forskningsinteresse med mål om å fullføre en PhD.

Fremlegging av prosjektskisse/plan over tenkt forskningsprosjekt med minimum følgende momenter (max 4 A4 sider):

 • Hovedveileder: skal være avklart, navn, tittel, tilhørighet. Biveiledere må ikke være endelig bestemt i denne fasen
 • Arbeidstittel og tema for forskningsprosjektet/PhD
 • Hovedproblemstilling: Hva er det prosjektet skal belyse/undersøke? Hvilke spørsmål skal prosjektet forsøke å svare på? 
 • Diskusjon: Hvorfor er det viktig å belyse dette? 
 • Struktur: punktvis oversikt over foreløpig tenkte delprosjekter og tentative mål og delmål og evt. hypoteser 1, 2, 3 osv....
 • Planlagte publikasjoner: 1,2,3 osv.
 • Beskrivelse av samarbeidspartnere/nettverk: andre involverte avdelinger/institusjoner/fagfelt
 • Plan for hvor man skal søke ekstern finansiering
 • Forpliktelser til andre tredjeparter
 • En foreløpig vurdering av muligheter for REK-godkjenning/PVO, f.eks. i form av at prosjektet før søknad diskuteres med forskningsavdelingen. Da er sjansen mindre for at et prosjekt stopper opp og ikke blir gjennomført.

NB: Dette skal være et utkast til prosjektbeskrivelse. Det er ikke krav om en helt ferdig, fullverdig prosjektbeskrivelse for PhD for å kunne søke stilling.

Fremlegging av egen motivasjon, egen egnethet og egen gjennomføringsevne.

Fremlegging av eventuelle tidligere publikasjoner og forskningskompetanse/erfaring.

Prosjekt type: Alle radiologirelaterte prosjekter er aktuelle, men de til enhver tid definerte satsingsområder for forskningsutvalget i Avdeling for radiologi SUS/SMIL samt definerte satsingsområder innen forskning og utvikling for SUS vil være veiledende i valg av kandidat/prosjekt

 

2. Organisatorisk plassering

Person i besittelse av LIS Radiologi Forskningsstilling er administrativt underordnet seksjonsoverlege LIS og rapporterer til vedkommende. Seksjonsoverlege LIS har personalansvar for LIS som besitter LIS Radiologi Forskningsstilling. Denne LIS skal også, der det er relevant, rapportere til forskningsutvalget/leder av forskningsutvalget, leder for SMIL ved avdelingen (Stavanger Medical Imaging Laboratory) samt avdelingsledelsen. 

 

3. Stillingens oppgaver

Stillingen er todelt i innhold men er et 100% ansettelsesforhold ved avdeling for radiologi: Innholdet er delt på følgende måte:

 1. 50% klinisk/radiologisk stilling som en vanlig LIS Radiolog i vanlig utdanningsløp inkludert vakter og vanlige LIS Radiologi oppgaver
 2. 50% forskning i et PhD-løp.

Forventninger til klinisk/radiologisk del av denne stilling fremgår av stillingsbeskrivelse for LIS Radiologi SUS

Spesielle forventninger til forskningsdelen av LIS Radiologi forskningsstilling: 

 • Hoved forventning (prioritet nr.1): Drive aktiv radiologirelatert forskning og fullføre en PhD
 • Fremme forskningsinteresse, forsknings engasjement og forskningsforståelse i avdelingen
 • Være en ambassadør for avdelingen både internt på SUS og eksternt nasjonalt og internasjonalt
 • Etablere nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor relevant fagfelt 
 • Presentere abstracts på relevante kongresser
 • Publisere i relevante, akademiske tidsskrift
 • Bidra i søknader om ekstern finansiering både av stillinger, reiser og midler til forskningsutgifter generelt
 • Bidra aktivt til å samle andre forskningsengasjerte i avdelingen for utveksling av erfaringer og ideer
 • Bidra inn i en generell utvikling av det administrative forskningsarbeidet/strukturen i avdelingen

 

4. Rammevilkår

Vakter: Skal gå 50% vaktturnus med 50% komplett vaktfritak i plan i forskningsperioder

Lønn: Lønnes etter standard tarifffestet sats som andre LIS. Kandidat i LIS Radiologi Forskningsstilling skal i prinsippet ikke gå vesentlig ned i lønn sammenlignet med LIS ved samme avdeling som ikke har forskningsstilling. Kandidat i LIS Radiologi Forskningsstilling avlønnes med tilsvarende lønn som LIS som går 100% vakter i turnus. 

All avspasering (både løs avspasering og fast avspasering i plan) skal som hovedregel trekkes like mye fra perioder med forskning som perioder med klinisk arbeid.

 

5. Arbeidstid og ordning

Arbeidstid og eventuelt avtalt UTA og trekk i UTA for innskudd løs avspasering i bank fremgår av den til enhver tid gjeldende arbeidsplan og individuelle UTA avtale. 

Mønsteret for veksling mellom klinisk arbeid og forskning skal i utgangspunktet være 4 uker i klinikk og 4 uker forskning vekselvis.

  

6. Varighet 

LIS Radiologi Forskningsstilling blir i hovedsak tildelt 50% forskningsstilling i tidsbegrensede perioder med mulighet for forlengelse.

Som hovedregel tildeles stillingen med følgende varigheter:

 1. Oppstartfase: Ikke hatt stillingen før, ny søker: Varighet 6 måneder.
 2. Forlengelse: Dersom kriterier for forlengelse er oppfylt kan stillingen fornyes med inntil 2 år opptil 3 ganger. (totaltid maksimalt 6,5 år med 50% forskningsstilling)  

Kriterier for å få forlengelse LIS Radiologi Forskningsstilling:

 • Kandidaten og veileder må vise til normal, forventet progresjon i prosjektet. Progresjon måles opp mot prosjektplan godkjent i PhD løp. Ved større avvik fra progresjonsplan skal det fremlegges en kort, skriftlig forklaring som belyser årsaken og løsning for å komme i mål med prosjektet likevel. Progresjonsrapport skal fremlegges i forskningsutvalget ved avdeling for Radiologi,  som sammen med avd. overlege og seksjonsoverlege LIS avgjør om kandidaten får fornyet sin LIS Radiologi Forskningsstilling.

 

7. Ekstern finansiering

Det skal søkes om ekstern finansiering til prosjektet i løpet av de første 2 år kandidaten er innehaver av denne stillingen. Dette kan være i form av å søke stipendiatstilling ved UiB eller UiS, søke om PhD-stipend til NFR, Helse Vest og lignende, bidra i søknader hvor finansiering til denne stilling er en del av søknaden eller andre økonomiske tilskudd.