Doppler arteria uterina v. 1.4

Doppler i arteria uterina i veke 24 av svangerskapet kan identifisere kvinner med auka risiko for å utvikle preklampsi Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og/eller føtal vekstretardasjon Vekstavvik- intrauterint .

Indikasjonar

 1. Kvinner skal ha time på fostermedisinsk poliklinikk med måling av arteria uterina og plan for svangerskapet dersom dei i eit tidlegare svangerskap har:
  1. hatt HELLPHypertensive svangerskapskomplikasjoner
  2. hatt eklampsiEklampsi
  3. blitt forløyst før veke 34 på grunn av alvorleg preeklampsiHypertensive svangerskapskomplikasjoner
  4. født eit veksthemma barn mindre enn tre standard avvik under gjennomsnitt (figur 1). Dersom kvinna tidlegare har født eit barn mellom 2,5 percetnilen og -3 SD, skal ho ha tilbod om vekstkontroll i veke 32 og 37 i neste svangerskapVekstavvik- intrauterint
  5. hatt intrauterin fosterdød der det er mistanke om placentapatologiUtredning senabort/intrauterin fosterdød
  6. hatt tidlegare abruptio placenta
 2. Kvinner med pregestasjonell:
  1. behandlingskrevande hypertensjon.
  2. lupus erythomatosus. Rheumat.artritt. SLE (Lupus) ASA-beh.
  3. antifosfolipidsyndromTromboseprofylakse og behandling hos gravide

 minus_tre_standard_avvik_2.png

Figur 1: Percentilar for fostervekst med linje for tre standard avvik under gjennomsnitt. Dette er den raude linka merka "3 SD". Lian Johnsen et al Acta Obstetricia et Gynecologica. 2006; 85: 286_/297

Undersøkingsteknikk

 1. Start med proben like medialt for mors spina iliaca anterior superior og sikt lengdeaksen til proben mot mors kontralaterale kne.
 2. Identifiser arteria og vena iliaca interna i eit lengdesnitt horisontalt i bildet.
 3. Legg eit breidt og grunt fargedopplerutsnitt over arteria og vena iliaca interna.
 4. Gå gradvis medialt, arteria uterina er det største karet som kryssar arteria og vena iliaca interna.
 5. Når du har identifisert karet kan det vere greitt å redusere storleiken på fargedopplerutsnittet.
 6. Bruk 5 mm sample volum og mål proximalt for  kryssinga med arteria og vena iliaca interna.
 7. Bruk update heller enn simult til å skifte mellom farge- og pulsa Doppler.
 8. I pulsdopplerbildet skal speed justerast opp til du har 3-5 kompleks i kvart bilde, vanlegvis speed 4.
 9. Baselinja skal skruast heilt ned og så eit hakk opp.
 10. PRF (scale) justerast slik at kompleksa fyller bildet men med toppen av kompleksa fri.
 11. Bruk autotrace til å legge kurven over signalet og les av pulsatil index (PI) oppe til høgre i bildet (Figur 2).
 12. Vurder om her ligg føre notch, det vil seie at blodstraumsfarten er tydeleg lågare i tidleg diastole enn i midtdiastole (Figur 3).
 13. Gjenta for den kontralaterale arterien.

Figur 2: Arteria uterina dextra framstilt medialt og proximalt for arteria og vena iliaca interna.

Tolking

Vi klassifiserer blodstraumen i arteria uterina i blodstraumsklasser (Tabell 1). PI over 1,2 gjev eit poeng, dersom ein finn notch gjev det eit poeng (Figur 2), dette vert summert for begge arterier slik at ein kan få maksimalt 4 poeng, og altså blodstraumsklasser frå 0 til 4.

Kar

Funn

Poeng

Arteria uterina dextra

PI over 1,2

1

Arteria uterina dextra

Notch til stades

1

Arteria uterina sinistra

PI over 1,2

1

Arteria uterina sinistra

Notch til stades

1

Tabell 1: Kvart patologisk funn gjev eit poeng, desse vert så summert til blodstraumsklassen.

 

Uterina.jpg

Figur 3: Til venstre normal gravid arteria uterina, til høgre patologisk gravid arteria uterina med auka PI og notch som uttrykk for unormal placentering.

Behandling

Alle risikogravide skal følgast opp i forhold til øvrige retningslinjer, til dømes gravide med diabetesDokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig). Der ikkje anna går fram av eksisterande retningslinjer anbefaler vi oppfølging etter tabell 2:

Blodstraumsklasse

Oppfølging

0

Vekstkontroll i veke 28 (om alvorleg anamnese), 32 og 37

1

Vekstkontroll i veke 28 (om alvorleg anamnese), 32 og 37

2

Vekstkontroll 1 x pr månad og kontroll av blodtrykk

og urin hos eigen lege eller jordmor kvar 14. dag

3

Kontroll ved fostermedisinsk poliklinikk kvar 14. dag.

4

Kontroll ved fostermedisinsk poliklinikk kvar 14. dag.

Tabell 2: Oppfølging i svangerskapet i forhold til blodstraumsklasse.

Ved alle kontrollar skal ein måle blodtrykk, undersøke urin med uristix, utføre biometri og Dopplerundersøking av arteria umbilikalis, i tillegg arteria cerebri media etter veke 32.

Referanser

 1. Cnossen JS et al: Use of uterine artery Doppler ultrasonography to predict pre-eclampsia and intrauterine growth restriction: a systematic review and bivariable meta-analysis. CMAJ. 2008 Mar 11;178(6):701-11. doi: 10.1503/cmaj.070430.
 2. Hernandez-Andrade E et al: Uterine artery score and perinatal outcome. Ultrasound Obstet Gynecol. 2002 May;19(5):438-42.