Manual oppfølging i LETSGO - studien v. 1.0, 09.01.2020

 

 LETSGO-studien

Inklusjonskriterier:

1. Gynekologisk cancer (histologisk verifisert)

a. Cervixcancer (adenocarcinom eller plateepitelcarcinom)

b. Endometriecancer

c. Ovarialcancer (epitelial type)

d. Vulvacancer

2. Avsluttet primærbehandling og skal ha etterkontroller

3. Over 18 år

4. I stand til å lese og forstå norsk

 

Eksklusjonskriterier:

1. Deltar i klinisk kreftstudie

2. pågående intravenøs vedlikeholdsbehandling (f.eks Bevazicumab)

3. Pasienter som har gjennomgått fertilitetsbevarende kirurgi i form av trachelectomi

4. Kognitiv svikt

 

MANUAL OPPFØLGING I LETSGO INTERVENSJONSSYKEHUS

1. CERVIXCANCER

 

1A1:

1. Risikogruppen (1 eller 3 års oppfølging) avgjøres etter 9-månederskontrollen. Se punkt 7.

2. Gjelder både etter konisering/hysterectomi grunnet 1A1

3. Annen hver gang til spl/lege

4. Cyt + kolposkopi ved legekontroll

5. Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

6. IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer.

 

7. Legekontroll ved 9 mnd: Cyt + HPV

a. Dersom cyt + hpv er negativ ved 9 mnd ktr tilhører pas lavrisikogruppen og skal ha siste kontroll hos sykepleier etter 1 år. Deretter følge livmorhalsprogrammet med rutinekontroller hos fastlegen. Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 12 mnd (siste konsultasjon)

b. Dersom en av prøvene er positive på 9 mnd kontrollen, følges pasientene i 3 år som middels/høyrisikogruppen (1A2/1B2+). Dvs annenhver gang lege/sykepleier. Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

8. Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 

1B1:

 Middels/høyrisikogruppen følges i 36 mnd

 NB! Hver gang til lege

 Kombinert med spl annenhver gang

 Cyt + kolposkopi ved legekontroll

 IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer.

 Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

 Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

 Deretter følge livmorhalsprogrammet med rutinekontroller hos fastlegen.

 

1A2 og 1B2+:

 Middels/høyrisikogruppen følges i 36 mnd

 Annen hver gang til spl/lege

 Etter radikal radiokjemoterapi ved lokoregional sykdom: Responsevaluering gjøres ved behandlende institusjon 3-4 mnd. etter avsluttet radiokjemoterapi

 Ikke cytologi fra vaginaltopp dersom pasienten er strålebehandlet

 IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer.

 Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

 Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

 Avslutte rutinekontroll etter 36 mnd. Videre oppfølging vurderes ut fra symptombilde

 

 

2. ENDOMETRIECANCER

 

2.1. Lavrisiko endometriecancer

 FIGO st. 1A/B med endometrioid adenocarcinom grad 1 (ikke adjuvant behandling):

 Avslutte ktr etter 12 mnd

 Annen hver gang til spl/lege

 IKKE rutinemessig cytologi. Histologi ved suspekte lesjoner

 IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

 Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

 Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 12 mnd (siste konsultasjon)

 Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 

2.2. Middels/høyrisiko endometriecancer

 Alle FIGO stadium og histologier unntatt FIGO st. 1A/B med endometrioid adenocarcinom grad 1.

 Avslutte rutinekontroll etter 36 mnd.

 Annen hver gang til spl/lege

 IKKE rutinemessig cytologi. Histologi ved suspekte lesjoner

 IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

 Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

 Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

 Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 

3. OVARIALCANCER

3.1. Lavrisko ovarialcancer

FIGO st. 1A uten adjuvant kjemoterapi

 Avslutte ktr etter 12 mnd

 Annen hver gang til spl/lege

 IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

 Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

 Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 12 mnd (siste konsultasjon)

 Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver (inkl CA125) i til sammen 36 mnd

 

3.2. Middels/høyrisiko ovarialcancer

 FIGO st. 1A med adjuvant kjemoterapi, og FIGO st. 1B – 4B

 Avslutte rutinekontroll etter 36 mnd.

 Annen hver gang til spl/lege

 IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

 Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

 Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

 Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver (inkl CA125) i til sammen 36 mnd

 

 

4. VULVACANCER

NB! Alle tilhører middels/høyrisikogruppen

 ALLE: Hver gang til lege

 Kombinert med spl annenhver gang

 Kolposkopi med lav terskel for biopsi av nye/suspekte lesjoner. Ikke rutinemessig cytologi. Palpasjon av lysker

 IKKE rutinemessig billeddiagnostikk. Lav terskel ved symptomer

 Legekontroll: husk å spørre om app, følger de målene sine etc

 Sykepleier avinnstallerer varselfunksjonen på appen ved 36 mnd (siste konsultasjon)

 Studiepasienter: Svare på sp skjema + ta blodprøver i til sammen 36 mnd

 Videre oppfølging vurderes ut fra symptombilde