Sykepleier ved gynekologisk poliklinikk v. 2.2, 19.11.2019

 

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Prosedyren er omarbeidet

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier

Organisatorisk plassering

Avdelingssykepleier er nærmeste overordnede

Ansvarsområde/hovedoppgaver

         Ivaretar pasientenes autonomi

         Planlegger og iverksetter sykepleie ut i fra den enkelte pasients problem og behov

         Ivaretar pasientens behov for informasjon, veiledning og trygghet

         Har kunnskap om pasientrettigheter og klagegang

         Har ansvar for at sykepleietjenesten utføres i overensstemmelse med poliklinikkens og Kvinneklinikkens målsetting

         Har ansvar for avdelingens hygieniske standard og bidrar til dette

         Assisterer legen ved behandling og undersøkelser

         Arbeide etter avdeling Kvinneklinikkens prinsipper og prosedyrer beskrevet i EQS

         Veilede studenter

 

Samarbeidsforhold

         Samarbeider med alt personell på avdeling Kvinneklinikken og andre aktuelle avdelinger

Spesielle bestemmelser

         Ansatte med to arbeidssteder forholder seg til leder på det arbeidsstedet der en har størst stillingsprosent

         Ansatt med delt arbeidsted mellom 4AC og gynekologisk poliklinikk er turnusarbeider Lederne samarbeider ved utforming av høgtidsturnus. Det avtales hvilke arbeidssted som i GAT er arbeidssted 1 og 2

         Ansatt som har delt arbeidssted som pasientkoordinator er dagarbeider. Gynekologisk poliklinikk er arbeidssted 2 i GAT

 

Lenke til Pasientkoordinator avdeling Kvinneklinikken og til Sykepleiere ved gynekologisk seksjon 4AC