Stillingsbeskrivelse for sekretær MOBA v. 1.1

1.           Kvalifikasjoner: 

 

         Godkjent helsesekretær

 

2.           Organisatorisk plassert:

 

         Underordnet kontorfagleder MOBA

         Helsesekretær har et selvstendig ansvar i forhold til klinisk yrkesutøvelse.

 

3.           Ansvar og arbeidsoppgaver:

 

         Medansvarlig for at sekretæroppgavene som utøves er i overensstemmelse med SUS’s og MOBA’s målsetting, prosedyrer og rutiner.

         Utføre arbeidsoppgaver i forhold til jobbeskrivelse og tildelte roller og funksjoner i kompetanseportalen.

         Samarbeide med øvrige ansatte i MOBA angående pasient,- og pårørendehåndtering.

         Følge sus’s retningslinjer i forhold til å melde pasientskader, HMS og ansattskade i Synergi samt å rapportere til sekretær med ansvarsvakt.

         Holde seg faglig à jour med utvikling innen eget fagområde.

         Sikre at man er à jour i forhold til tildelte kompetanseplaner.

         Føre i GAT og godkjenne egne timelister.

4.           Samarbeidsforhold:

 

         Veileder medarbeidere, nyansatte, vikarer og elever i praksis.

         Er lojal mot MOBA’s ledelse og målsetting.

         Samarbeider med øvrige faggrupper.

         Har medansvar for et godt arbeidsmiljø.

 

5.      Spesielle bestemmelser:

         Underlagt bestemmelser i helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, Lov om spesiallisthelsetjenesten.

         Endring av stillingsbeskrivelse kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken er forlagt stillingsinnehaver og dennes tillitsvalgte skriftlig.