Stillingsbeskrivelse IT-koordinator v. 1.6, 16.01.2019

1.   Kvalifikasjoner

It-utdannelse på høyskolenivå/bioingeniør med relevant erfaring.

 

2.   Organisatorisk plassering

Stillingen er organisatorisk plassert i stab til avdelingssjef og rapporterer direkte til denne

 

3.   Ansvars- og arbeidsområder

 • Ha ansvar for generell IT-opplæring i avdelingen
 • Informere ansatte om endringer i LIS og andre IT-systemer
 • Vurdere innkjøp av IT-relatert utstyr i samråd med avd. ledelse
 • Sørge for oppdatering og vedlikehold av kodeverk og registre
 • Sørge for oppdatering og vedlikehold av rekvirentopplysninger i LIS
 • Utarbeide rapporter/statistikker over avd. diagnostikk
 • Overvåke elektroniske meldinger/svar til DIPS og primærhelsetjenesten
 • Overvåke elektroniske bestillinger fra primærhelsetjenesten
 • Ansvar for månedlige oppgjør til Rikstrygdeverket
 • Vedlikehold og redigering av avdelingens intranett/internettside i samråd med avd. ledelse
 • Være behjelpelig med andre oppgaver i avd. etter nærmere avtale
 • It-koordinator har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

4.   Samarbeidsforhold

It-koordinator skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger og være bindeledd mellom eksterne leverandører og Helse Vest IKT/systemforvalter 

 

5.    Spesielle bestemmelser

It-koordinator har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen, etter at saken har vært forelagt IT-koordinator. Endringer skal gis skriftlig

 

6.   Stedfortrederordninger

Albert Emil Jacobsen er stedfortreder for IT-koordinator med hensyn til det som er nevnt i punkt 3. Ansvar- og arbeidsområder

6.1. Ved fravær i kortere perioder

         Superbrukere ved seksjonene har ansvar for saker relatert til LIS og eventuell videreformidling til systemforvalter

         Merkantilt personell har ansvar for overvåking av elektroniske svarrapporter

         Adm. koordinator har ansvar for bestilling av it-relatert utstyr (kopipapir, etiketter, rekvisisjoner ol.) som er nødvendig for den daglige driften

6.2. IT-koordinator er stedfortreder for

Boomerang-overvåking (kvalitetskoordinator)