Stillingsbeskrivelse IT-koordinator v. 1.7, 11.01.2022

1.   Kvalifikasjoner

        Offentlig godkjent bioingeniør

        Relevant erfaring innenfor IKT

 

2.   Organisatorisk plassering

Stillingen er organisatorisk plassert i stab til avdelingssjef og rapporterer direkte til denne

 

3.   Ansvars- og arbeidsområder

 • Systemansvarlig for laboratoriets informasjonssystem (LIMS)
 • Ha ansvar for generell IT-opplæring i avdelingen
 • Informere ansatte om endringer i LIMS og andre IT-systemer
 • Vurdere innkjøp av IT-relatert utstyr i samråd med avd. ledelse
 • Vedlikehold av papirrekvisisjoner og elektronisk rekvisisjon
 • Involveres ved innkjøp av instrumenter som skal ha oppkobling til LIMS
 • Koordinering av oppkobling av instrumenter i LIMS
 • Sørge for oppdatering og vedlikehold av kodeverket (NLK) i LIMS
 •  
 • Sørge for oppdatering og vedlikehold av rekvirentopplysninger i LIMS
 • Utarbeide rapporter/statistikker over avd. diagnostikk
 • Overvåke elektroniske meldinger/svar til DIPS og primærhelsetjenesten
 • Overvåke elektroniske bestillinger fra primærhelsetjenesten
 • Ansvar for månedlige rapportering av krav om refusjon til Helfo
 • Vedlikehold og redigering av avdelingens intranett/internettside i samråd med avd. ledelse
 • Være behjelpelig med andre oppgaver i avd. etter nærmere avtale
 • It-koordinator har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert
 • Ansvar for saksbehandling i synergi for IT-relaterte hendelser

 

4.   Samarbeidsforhold

It-koordinator skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger og være bindeledd mellom eksterne leverandører og Helse Vest IKT/systemforvalter 

 

5.    Spesielle bestemmelser

It-koordinator har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen, etter at saken har vært forelagt IT-koordinator. Endringer skal gis skriftlig

 

6.   Stedfortrederordninger

Aina Pollard Ødegaard er stedfortreder for IT-koordinator med hensyn til det som er nevnt i punkt 3. Ansvar- og arbeidsområder

6.1. Ved av fravær av IT-koordinator og stedfortreder i kortere perioder

Etter avtale:

         Superbrukere ved seksjonene har ansvar for saker relatert til LIMS og eventuell videreformidling til systemforvalter/HVIKT

         Adm. koordinator har ansvar for bestilling av it-relatert utstyr (kopipapir, etiketter, rekvisisjoner ol.) som er nødvendig for den daglige driften

6.2. IT-koordinator er stedfortreder for

         Boomerang-overvåking