Stillingsbeskrivelse IT-koordinator v. 2.0

1.   Kvalifikasjoner

        Offentlig godkjent bioingeniør

        Relevant erfaring innenfor IKT

 

2.   Organisatorisk plassering

Stillingen er organisatorisk plassert i stab til sjefsbioingeniør og rapporterer direkte til denne

 

3.   Ansvars- og arbeidsområder

 • Systemansvarlig for laboratoriets informasjonssystem, LIMS, herunder;
  • Informere ansatte om endringer
  • Involveres ved innkjøp av instrumenter
  • Koordinering av oppkobling av instrumenter
  • Ansvar for testing ved innføring av nye versjoner
  • Sørge for oppdatering og vedlikehold av kodeverket (NLK)
  • Ansvar for månedlig rapportering av krav om refusjon til Helfo

 

 • Ha ansvar for overvåkning av elektroniske svar til DIPS og primærhelsetjenesten
 • Ha ansvar for overvåkning av elektroniske bestillinger fra DIPS og primærhelsetjenesten
 • Vedlikehold av papirrekvisisjoner og elektronisk rekvisisjon
 • Vedlikehold og redigering av avdelingens intranett/internettside i samråd med avd. ledelse
 • Systemansvarlig for programvaren til temperaturovervåking
 • Utarbeide rapporter/statistikker over avd. diagnostikk
 • Ha ansvar for saksbehandling i synergi for IT-relaterte hendelser
 • Være behjelpelig med andre oppgaver i avd. etter nærmere avtale
 • Ha ansvar for generell IT-opplæring i avdelingen
 • Ha ansvar for å holde seg oppdatert innen sitt fagområde og delta ved aktuelle kurs, møter og konferanser 

4.   Samarbeidsforhold

IT-koordinator skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger og være bindeledd mellom eksterne leverandører og Helse Vest IKT/systemforvalter 

Sammen med avdelingsledelsen vurdere innkjøp av IT-relatert utstyr

5.    Spesielle bestemmelser

·         IT-koordinator har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

·         Ansvarsfordelingen blir definert i egen prosedyre, AMM - IKT - IT-koordinator fordelingsområder (Ikke tilgjengelig)

·         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen, etter at saken har vært forelagt IT-koordinator. Endringer skal gis skriftlig

6.   Stedfortrederordninger

Avdelingen har to IT-koordinatorer, som fungerer som stedfortreder for hverandre.