Stillingsbeskrivelse Tekniker - Opr. avd. v. 1.1, 27.02.2012

1. ORGANISATORISK PLASSERING:

Stillingen er underlagt ass. oversykepleier ved Sterilsentral

Den daglige oppfølging, rapportering og informasjon er delegert til assisterende oversykepleier ved operasjonsavdelingen.

 

2. OPPGAVER OG ANSVAR:

Skal innenfor sitt arbeidsområde arbeide aktivt for at avdelingens oppgaver i henhold til rengjøring av instrumenter blir ivaretatt på en sikker og faglig forsvarlig måte, ut ifra de hygieniske prinsipper og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Medansvarlig for transport av instrumenter til sterilsentralen.

Medansvarlig for tømming av heis med sterilt utstyr.

Medansvarlig for sirkulasjon av sterilt gods på lageret, samt holde orden.

Bestille varer fra sentrallager og sterilsentralen og legge dette på plass på sterillageret i avdelingen.

Medansvarlig for at det til enhver tid er sterilt gods, brikker og forbruksvarer påavdelingens sterillager.

Medansvar for det daglige vedlikehold av autoklaven i henhold til avdelingens retningslinjer.

Bidra ned praktisk veiledning innenfor sitt fagfelt til egen og andre yrkesgrupper

 

3. SAMARBEIDSFORHOLD.

Bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø, ha en åpen og direkte kommunikasjon med alle ansatte i avdelingen.

Bidra til å styrke samarbeidet og kommunikasjonen mellom sterilsentralen og

operasjonsavdelingen.

Tilgang til informasjon, opplæring og kurs fra sterilsentralen om rutiner og utstyr som har betydning for arbeidet i operasjonsavdelingen.

Hospitere ved sterilsentralen minst 14 dager årlig.

 

4. SPESIELLE BESTEMMELSER.

Ansettelse etter gjeldende ansettelsesreglement for Rogaland Fylkeskommune og SiR

Stillingsbeskrivelsen er gyldig fra:

Stillingsbeskrivelsen godkjennes og kan forandres av oversykepleier.

Endringer skal være skriftlige og forelegges stillingsinnehaveren på forhånd.

Stillingen har taushetsplikt etter Helsepersonelloven § 21.