Overvekt i svangerskap og fødsel v. 1.7, 17.03.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Forandringer er understreket.

 

 

 

 • Prekonsepsjonell veiledning/vektreduksjon har sannsynligvis betydning for svangerskapsutfall. Dette er en viktig jobb for primærhelsetjenesten.
 • Kostveiledning og god vektkontroll i svangerskapet reduserer risiko for særlig svangerskapsdiabetes, svangerskapshypertensjon og skulderdystoci.

 

Body Mass Index (BMI) (kg/m2)

 • 18,5 - 24,9  = normal kroppsvekt
 • 25 - 29,9     = overvektig
 • 30 - 34,9     = adipøs, fedme klasse I
 • 35 - 39,9     = adipøs, fedme klasse II
 • >40            = adipøs, fedme klasse III (ekstrem fedme/sykelig   

overvekt)

 

Med BMI menes i dette kapittelet BMI enten rett før svangerskapet eller i 1. trimester.


NB! For adipøse (utgangs-BMI > 30) som legger på seg mer enn 10 kg bør disse følges opp/håndteres som om deres utgangs-BMI var over 35.

 

 

Anbefalt vektøkning i svangerskapet

BMI

 

Vektøkning

 

Snitt per uke

<18.5

 

12,5–18 kg

 

ca. 0,5 kg

18,5 og 25

 

11,5–16 kg

 

ca. 0,4 kg

25,0–30

 

7–11,5 kg

 

ca. 0,3 kg

>30

 

5–9 kg

 

ca. 0,2 kg

 

 

OPPFØLGING I SVANGERSKAP:

Behov for oppfølgning er avhengig av både alder, BMI og evt komorbiditet (andre helseplager).

Se Diabetes/ glukosuri i svangerskapet)for rutiner i ft til måling av HbA1c/glukosebelastning av risikokvinner.

 

Komorbiditet

 • Diabetes/nedsatt glukoseintoleranse
 • Hypertensjon
 • Trombotiske sykdommer
 • Autoimmune sykdommer (SLE, vaskulitter, nefropati)
 • Maternell hjertesykdom
 • Maternell lungesykdom
 • Fedmeopererte (bariatrisk kirurgi), se eget avsnitt nederst.
 • Andre tilstander som kan gi økt risiko for svangerskaps- og fødselskomplikasjoner i kombinasjon med fedme.

 

Gravide med BMI 30-35

 • Følges i primærhelsetjenesten. Henvises Fostermedisinsk poliklinikk ved behov.

 

Kvinner med BMI >35 uten relevant komorbiditet

 • Henvises til Fostermedisinsk poliklinikk i uke 32-34 for vekstkontroll og planlegging av fødsel.
 • I tillegg anbefales vekstkontroll uke 36-38. Dette kan evt. gjøres hos spesialist/UL jm utenfor sykehus.
 • Det er ikke nødvendig å kontakte anestesilege med mindre det foreligger spesielle risikofaktorer i tillegg til overvekt.

  

Kvinner med BMI >35 med relevant komorbiditet

 • Aktuelle komorbiditet vil avgjøre grad av oppfølging ved spesialist/Fostermedisinsk poliklinikk (se egne prosedyrer for de aktuelle tilstander).
 • Som minimum skal hun henvises til fostermedisinsk poliklinikk i uke 32-34 for planlegging av fødsel, samt vekst-kontroll ved Fostermedisinsk poliklinikk uke 36-38.

 

Kvinner med BMI >45

 • Oppfølging i svangerskap og fødsel som beskrevet for kvinner med BMI >35.
 • I tillegg skal kvinnen:

o   Vurderes av anestesilege ved Fostermedisinsk poliklinikk. Anestesilege informerer kvinnen i forhold til vurdering av risiko for problemer med luftveier, venøs tilgang og evt regional anestesi.

o   Vurderes av gynekolog i forhold til tilgang ved sectio. Det kan være teknisk komplisert å få barnet ut av abdomen med tverrsnitt, det bør overveies primært lengdesnitt i abdomen. NB! Alltid tverrsnitt i uterus.

 

I FØDSEL:

 

Ved BMI >35

 • Gynekolog og anestesilege informeres ved innleggelse.
 • To intravenøse tilganger og antistoffkontroll (B-Bank) ved start av fødselen eller ved sannsynlighet for akutt forløsning før fødselsstart.
 • Vurder tidlig anleggelse av epiduralkateter. Kan evt. aktiveres senere.
 • Tidlig tilkalling av gynekolog ved avvik i fødselsforløpet. Anestesilege bør også få tidlig beskjed ved problemer, dette vurderes av gynekolog.
 • Økt distribusjonsvolum for oksytocin kan i noen tilfeller gi behov for økte doser utover 180 ml/t. Gjøres med forsiktighet og nøye overvåking av rifrekvens, og kun etter forordning av lege.
 • Økt risiko for skulderdystoci. Ha ekstra personell i beredskap ved fødsel!

 

Keisersnitt

 • Risiko for akutt keisersnitt øker med økende BMI.
 • Økt risiko ved narkose. OBS: Vanskelig intubasjon. Regional anestesi tilstrebes alltid.
 • Vurder arteriekran preoperativt.
 • Vurder indikasjon for videre overvåking på postoperativ avdeling.
 • Antibiotikaprofylakse: Ved BMI >30 både ved akutt og elektivt sectio. Antibiotikaprofylakse KK)Sectio (akutt/elektivt))

 

Post partum

 

Oppfølging av gravide etter fedmekirurgi se Graviditet etter bariatrisk kirurgi

 

 

Referanser

 

Veileder i fødselshjelp (2020)