Hyperemesis

Hyperemesis v. 1.12, 13.06.2022

 

Prosedyre Kvinneklinikken, SUS ©                                                                            

Forandringer er understreket

 

Ved mild og moderat hyperemesis skal fastlegen henvise til kommunale senger. Bruk SUKK skjema  Svangerskaps Utløst Kvalme Kvantifisering, SUKK skjema (Ikke tilgjengelig). Innleggelse kun ved alvorlig hyperemesis, SUKK ≥ 13 poeng og med sterkt redusert almentilstand, dehydrering og vekttap. Unngå innleggelse på kveld og natt dersom det er forsvarlig.

 Utredning/prøver

 

Høyde, vekt, blodtrykk, puls.

Orienterende obstetrisk ultralyd

Hb, Hct, Na, K, Cl, Ca, Fosfor, Magnesium, TSH, fritt T4, Kreatinin, ALAT, albumin

Nye prøver tas ut fra klinikken

Urin stix.

Registrer væske og matinntak med drikke-/kost-liste Kostliste (Ikke tilgjengelig).

Vektkontroll 1 x / uke

evt. Helicobacter pylori utredning. Antigen test i avføring.

 

Behandling

         Parenteral væsketerapi:

o    iv væske de 2-3 første dager (rehydrering), start med 2 liter.

o    OBS: Bruk krystalloider (isoton NaCl), glukose kan forverre B1- indusert encefalopati

         Vitamintilskudd:

o    Multivitamin 1 tablett x 1

o    Folat 0,4 mg x 1 inntil uke 11+6

         Næringsdrikker

o    Kaloritilskudd (eks MaxiJul/Fantomalt/Scandishake) etter behov

o    Andre næringsdrikker

http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/legemiddelportalen/Documents/N%c3%a6ringsdrikker%20SUS%202019%20oversikt.pdf

         Korriger elektrolyttforstyrrelser

         Beregn energiinntaket. Energibehov ca 30 kcal/kg/døgn.

         Dersom pas ikke beholder po.: Vitamintilskudd (B og C) kan gis som Soluvit-tilsetning til 1 l 5 % glukose

           Dersom pas har kastet opp i 2 uker sammenhengende: Tiamin (Bevitine ®) 100mg oppløst i 100 ml 0,9 % NaCl gitt over 1 time iv. Engangsdose.

           Antiemetika. Vær tilbakeholdende, men føl­gende medisi­ner kan vurderes. Bør bare brukes over et kort tidsrom. Kan starte med to medikamenter samtidig for så å trappe ned:

 

         Førstegenerasjons antihistaminer:

-    Meclozin (Postafen ®) tabletter 25 mg x 4-6 dgl

-    Prometazin ( Phenergan ®) tabletter 25 mg x 4-6 dgl 

         Antipsykotika (Neuroleptika) – dopaminantagonister:

-    Proklorperazin ( Stemetil ®) tabletter. 5 - 10 mg. x 3-4. Bør ikke brukes i 3.trimester.

-    Metoklopramid (Afipran ®) 10mg x 3-4 po, evt 10 mg  x 3-4 im/iv). Anbefales brukt i maks 5 dager pga risiko for nevrologiske bivirkninger, tardive dyskinesier ved bruk i mer enn 12 uker. Bør ikke brukes i 3. Trimester.

 Selektiv serotoninantagonist

-    Ondansetron (Zofran ® tbl. 4 -8 mg x 2 po., evt 16 mg supp). Må ikke tas i kombinasjon med antihistamin. 2. linje behandling på grunn av risiko for misdannelser (orofacial, ventrikkel septum)

 

         Annen antiemetisk behandling:

-    Pyridoxin  (Vitamin B6) –  40mg x 2, gjerne i kombinasjon med antihistamin

-    Ingefær i mat, drikke eller som tabletter

-    Akupunktur, akupressur, hypnose

 

Viktig å fokusere på at kvinnen skal spise vanlig mat.

Viktig med aktivitet/mobilitet.

Ernæringsfysiolog.

 

Ved refraktær hyperemesis uten effekt av overnevnte medisiner, kan følgende medikamenter være aktuelt:

-    Chlorpromazin (Largactil ®) tabletter 10-25 mg hver 4-6 time – må søkes på registreringsfritak Bør ikke brukes i 3. trimester.

-    Chlorpromazin (Largactil ®)  25-50 mg im/iv hver 4-6 time. OBS bivirkninger.

-    Corticosteroder: Metylprednisolon (Solu-Medrol®) 16 mg  iv hver 8. time de 3 første dager. Kan seponeres brått hvis ingen effekt. Ved effekt; reduksjon over 2 uker med Prednison tabletter. 40 mg første dag, 20 mg daglig i 3 dager , 10 mg i 3 dager og 5 mg i en uke. Steroider må bare brukes etter 10. uke.

 

Sondeernæring

Ved alvorlig hyperemesis (SUKK ≥ 13 poeng) Svangerskaps Utløst Kvalme Kvantifisering, SUKK skjema (Ikke tilgjengelig) vurder sondeernæring.Henvis til gastrolab og klinisk ernæringsfysiolog.

Jejunal sonde nedlegges gastroskopisk. Basalbehov ved sondeernæring pr døgn er kvinnens kroppsvekt x 30 = ml/døgn (forutsetter standard sondeernæring 1 kcal/ml)

Opptrappingskjema av sondeernæring Opptrappingsskjema av sondeernæring ved nasojejunal sonde (Ikke tilgjengelig)

Sondemat søkes refundert HELFO etter § 6.1. Utstyr (pumpe og stativ) søkes utlånt hos helseforetaket Helse Vest – eget skjema.

 

-    Ernæringssupplement med delvis parenteral ernæring, Smof-Kabiven iv, kan gis over en kortere periode eller i påvente av sondeernæring. Tilsettes vitaminer og spormetaller fra apoteket.

-    CVK og total parenteral ernæring bare dersom sondeernæringen mislykkes.

-    Antitrombotisk profylakse indisert hos lite mobil pasient. Lavmolekylært Heparin sc.

 

Veileder i Gynekologi:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/emesis-hyperemesis-gravidarum/

 

Svangerskapskvalme-alvorlig. -Utredning før henvisning til Kvinneklinikken.

 

Svangerskap - Hyperemesis - pasientinformasjon.

Svangerskap - Hyperemesis - pasientinformasjon (Engelsk).

Svangerskap - Kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon.

Svangerskap - kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon (Engelsk).