Stillingsbeskrivelse for biokjemiker/molekylærbiolog v. 1.4, 22.05.2023


1. Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet, vitenskapelig høyskole eller tilsvarende
 • Mastergrad (MSc)/Cand.Scient innen molekylærbiologi eller tilsvarende
 • Erfaring fra arbeid innen molekylærbiologiske teknikker/ humant biologisk materiale
 • Erfaring med bruk av genetiske databaser

2. Organisatorisk plassering

 • Administrativt underlagt seksjonsleder seksjon 4
 • Medisinsk faglig underlagt avdelingsoverlege

3. Stillingens hovedoppgaver

Biokjemiker/molekylærbiolog har ansvar og myndighet som vist i i pkt 3.1 - 3.3 og er i tillegg bekrevet mer detaljert i de enkelte prosedyrene

3.1 Fag og administrative oppgaver

 • I samarbeid med seksjonsleder og medisinsk ansvarlig sette mål relatert til molekylærbiologi for avdelingen
 • I samarbeid med seksjonsleder og medisinsk ansvarlig være delaktig i  utarbeidelse av driftsmessige behov relatert til molekylærbiologi
 • I samarbeid med seksjonsleder og medisinsk ansvarlig ha fagansvar for rutineanalyser innenfor molekylærbiologi
 • Drive forskning og metodeutvikling (FoU) innen fagområdet molekylærbiologi i samsvar med avdelingens satsningsområde.
 • Delta i vurdering av hvilke prosjekter og utviklingstiltak avdelingen kan påta seg innen molekylærbiologiske analyser
 • I samarbeid med avdelingssjef, medisinsk ansvarlig og kvalitetssjef evaluere faglig virksomhet, arbeidsmetoder, utstyr og hjelpemidler relatert til molekylærbiologi
 • Sørge for at det molekylærbiologiske arbeidet blir drevet effektivt og innenfor avdelingens økonomiske rammer
 • Ha ansvar for daglig vedlikehold og drift av molekylærbiologiske instrumenter
 • Delta på fagmøter innen molekylærbiologi
 • Formidle FoU-relatert arbeid ved publikasjon
 • Ansvar for opplæring av nyansatte på faggruppen molekylærbiologi

3.2 Kvalitetsarbeid

 • Ha ansvar for at kvaliteten på det molekylærbiologiske arbeidet er tilfredsstillende og i henhold til krav og retningslinjer og avdelingens rammer
 • I samarbeid med medisinsk ansvarlig og kvalitetssjef ha ansvar for at molekylærbiologiske analyser har nødvendige  kvalitetskontroller og at innføring av nye metoder og instrumenter kvalitetssikres gjennom tilfredsstillende validering
 • Ansvar for utarbeiding og oppdatering av prosedyrer i eget fagområde
 • Arbeide aktivt for at det molekylærbiologiske arbeidet utføres etter gjeldende prosedyrer og etter avdelingens HMS-bestemmelser

3.3 Innkjøp, service og vedlikehold av instrumenter

 • Delta ved vurdering og kjøp av medisinsk teknisk utstyr og inventar i eget fagområde
 • Delta ved vurdering og kjøp av inventar og ved omdisponering /ombygging av avdelingen i tilknytning til molekylærbiologiske analyser
 • Ha ansvar for innkjøp av nødvendige reagenser og forbruksmateriell og sørge for at det til en hver tid er tilstrekkelig med forbruksvarer, samt forskriftsmessig lagring
 • I samarbeid med seksjonsleder ha ansvar for at service og vedlikehold av instrumenter utføres forskriftsmessig og at serviceavtaler følges       

4. Annet

 • Rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert innen fagområde molekylærbiologi og delta ved aktuelle kurs, møter og konferanser
 • Kjennskap til lover og regler innen molekylærbiologiske analyser

5. Samarbeid

 • Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger
 • Sammen med avdelingsledelsen søke kontakt med tilsvarende fagområder ved andre foretak
 • Ivareta et godt forhold til våre leverandører

6. Spesielle bestemmelser

 • Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5.
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver. Endringer gis skriftlig.