Stillingsbeskrivelse Anestesisykepleier v. 1.1

 

1.      Kvalifikasjonskrav:

Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning/masterutdanning i anestesisykepleie.

 

2.      Organisatorisk plassering:

Faglig underordnet avdelingssykepleier og administrativt underordnet oversykepleier.

 

3.      Ansvarsområdet:

Utøve anestesisykepleie etter avdelingens gjeldende prosedyrer og rutiner, og Standard for anestesi i Norge. Standard for anestesi – NafWeb.

 

Anestesisykepleiere:

         har eget ansvar for å skaffe seg nødvendig kunnskap og erfaring.

         bidra til å utvikle og gjennomføre nye kvalitetssikringsprosedyrer.

         bidra med innlegg på intern kollegaundervisning og faglig 5 minutter.

         faglig veiledning av studenter og andre som hospiterer ved avdelingen.

         bidra aktivt i avdelingens arbeid innen helse, miljø og sikkerhet. Følge gjeldende rutiner for melding av avvik og uhell, nesten uhell og skader.

         se til at avdelingen til enhver tid er ryddig og oversiktlig.

         gjennomføre preanestesiologisk vurdering etter avdelingens rutiner.

         gjennomføre avdelingens kompetanseplaner, e-læring og utsjekk.

         kontroll av medisinsk teknisk utstyr.

         instruksjonsrett overfor renholdspersonell og andre som hospiterer i avdelingen.

 

4.      Samarbeidsforhold:

Samarbeider nært med alt personell ansatt i anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingene, samt øvrige sykepleiergrupper ansatt ved SUS.

Bidra til et godt samarbeid med egen og andre faggrupper.

 

5.      Spesielle bestemmelser:

Ansettelse etter gjeldende regelement for Helse Stavanger HF og SUS

Anestesisykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell § 21 og Forvaltningsloven § 13 – 13e.

Anestesisykepleier utøver sin funksjon i henhold til Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om helsepersonell og Lov om pasient- og brukerrettigheter.

 

Referanse:

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen. - Lovdata

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Lovdata

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - Lovdata

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) - Lovdata