Seksjonsoverlege ved gynekologisk seksjon 4A v. 1.1, 17.01.2011

SEKSJONSOVERLEGE GYNEKOLOGISK SEKSJON 4A

Organisatorisk plassering etc.:

-       Avdelingsoverlege Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.

-       Stillingen besettes etter intern utlysning blant Kvinneklinikkens overleger for en periode på 3 år om gangen.

Kvalifikasjoner:

-       Spesialist i gynekologi og obstetrikk.

Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver:

-       Seksjonsoverlegen er leder av den medisinskfaglige drift på seksjonen, (inkludert pasient-diagnostikk og behandling).

-       Seksjonsoverlegen skal samarbeide med avdelingssykepleier ved 4A når det gjelder  driften innen seksjonen. Alle offisielle skriv og henvendelser ut fra seksjonen skal sendes via avdelingsoverlegen.

-       Seksjonsoverlegen bør delta i previsitt på seksjonen de fleste ukedagene, og ellers ta del i det          daglige arbeidet så langt det er praktisk mulig. Det er utarbeidet en mal for organisering av arbeidet for legene ved gynekologisk seksjon 4A og 4C,- se Kvalitetshåndboken for KK!

-       Seksjonsoverlegen er ansvarlig for at det blir oppnevnt pasientansvarlig lege der det er nødvendig og hensiktsmessig i henhold til KK’s rutiner, kap.7.1.4 i Kvalitetshåndboken. Hvis det ikke er oppnevnt PAL, er seksjonsoverlegen journalansvarlig person, se rutine for dette under:

Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling)

-       Det bør legges vekt på å gi utviklingsmuligheter for utdanningskandidatene innen fagområdet generell gynekologi, og i samarbeid med de universitetsansatte leger ved KK legge forholdene til rette for undervisning av medisinstudenter.

-       Seksjonsoverlegen er medlem av Kvinneklinikkens interne Kvalitetsutvalg, og arbeider for å ajourføre og tilføre nye prosedyrer innen fagfeltet generell gynekologi.

-       Seksjonsoverlegen har sammen med avdelings sykepleier ansvaret for at det blir holdt regelmessige undervisningsmøter internt på seksjonen.

-       Ved innføring av nye medisinske metoder og utstyr, bør det gis informasjon til personalet. Seksjonsoverlegen er utstyrsanvarlig person sammen med utstyrsanvarlig sykepleier/jordmor på posten, se:

     MU - Arbeidsoppgaver for utstyrsansvarlig (Ikke tilgjengelig)

-       Seksjonsoverlegen bør sammen med avdelingssykepleier være med på å fremme en serviceholdning overfor pasientene, og arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

-       Seksjonsoverlegen vil  bli holdt orientert hver måned om den økonomiske situasjon for seksjonen, og skal  arbeide for at seksjonens tildelte budsjett holdes. Ved endringer som kan medføre økonomiske forandringer, skal direktøren  orienteres. Seksjonsoverlegen skal i samarbeid med avdelingssykepleier komme med budsjettforslag for seksjonen overfor Kvinne- og barnedivisjonens direktør.

-       Avdelingsoverlegen kan delegere annet arbeid av medisinskfaglig art til seksjonsoverlegen.

Spesielle bestemmelser:

Avtales mellom avdelingsoverlegen og seksjonsoverlegen.