Gynekologi - Hysteroscopi-versascopi - Pasientinformasjon v. 1.6, 20.10.2015