Overleger Kvinneklinikken v. 1.2

OVERLEGER

Organisatorisk plassering etc:

-        Avdelingsoverlege Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.

-        Stillingene besettes etter utlysning i Tidsskrift for Den Norske Lægeforening.

Kvalifikasjoner

-        Godkjent spesialist i fødselshjelp og gynekologi eller tilsvarende kunnskaper/erfaring.

Stillingenes ansvarsområde/hovedoppgaver:

-      Overlegene arbeider ved Kvinneklinikkene seksjoner etter bestemmelse av direktøren.

-      Overlegene utfører arbeid ved seksjonene og på vakter i henhold til arbeidsrutiner som    er innarbeidet på de ulike seksjoner/poster, og i henhold til de rutiner for arbeidsorganisering som er beskrevet i Kvalitetshåndboken for KK. Alle offisielle skriv og henvendelser skal sendes via avdelingsoverlegen.

-      Overlegen har som spesialister i gynekologi og obstetrikk kompetanse til å ha selvstendige bakvakter ved KK. Overlegen inngår i den vaktplan som til enhver tid er godkjent for KK ifølge tjenesteplanforhandlinger.

-      Overlegene kan oppnevnes som veiledere for utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk.

        Det utføres veiledning i henhold til KK's interne utdanningsplan og Dnlf's målbeskrivelse for faget gynekologi og obstetrikk.

-      Overlegene skal gi praktisk undervisning til utdanningskandidater i gyn/obst. og overfor andre yrkesgrupper i den utstrekning det er naturlig for å få det daglige arbeidet utført. Overlegen deltar i avdelingens undervisningsmøter, og gir selv teoretisk undervisning i henhold til oppsatt møteplan for legene ved KK.

-      Overlegene bør tilstrebe å ha et godt samarbeidsforhold til alle ansatte ved Kvinneklinikken, øvrige ansatte ved SUS, og fremme en serviceholdning overfor pasientene, og arbeide aktivt for å fremme et godt arbeidsmiljø.

-      Overlegen har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert. Forslag til faglige forbedringer eller endringer i driften drøftes med avdelingsoverlegen og seksjonsoverlegene.

-      Avdelingsoverlegen kan delegere annet arbeid av medisinskfaglig art til overlegen.