Stillingsbeskrivelse fagutviklingssykepleier v. 1.4, 12.03.2018

 

Kvalifikasjoner

       Offentlig godkjent sykepleier

       Videreutdanning i anestesisykepleie

       Bred erfaring fra anestesiavdeling

       Interesse for opplæringsvirksomhet

 

 

Organisatorisk plassering

         Direkte underlagt oversykepleier.

         I stab til oversykepleier ved anestesiavdelingen

         Medlem av et utvalg bestående av alle undervisningssykepleierne i akuttenheten, hvorav en sitter i stab til enhetsdirektøren.

        

Ansvar og arbeidsoppgaver

         Ansvar for å planlegge å organisere internundervisningen i avdelingen.

         Ansvar for å arbeide med utvikling av faget for anestesisykepleiere, tilrettelegge for og samarbeide med anestesisykepleiere i avdelingen som ønsker videreutdanning innen faget.

         Ansvar for å skaffe seg bred forståelse i bruk av nytt teknisk utstyr og ansvar for å utarbeide gode rutiner for opplæring.

         Ansvar for opplæring av nyansatte.

         Ansvar for oppdatering av introduksjonsbok for nyansatte.

         Ansvar for gjennomføring av oppfølgingssamtaler med nyansatte sammen med oversykepleier.

         Leder av fagutviklingsteamet i anestesiavdelingen, bestående av fagansvarlige seksjonssykepleierne på hver seksjon.

         Ansvar for å undervise og veilede hospitanter, godkjent av avdelingsledelsen.

 

Samarbeidsforhold

       Samarbeider med avdelingens oversykepleier, avdelingssykepleiere, fagansvarlige seksjonssykepleiere og ansatte i forhold til undervisning.

       Samarbeider med de andre undervisningssykepleierne i akutt enhet, og de kliniske avdelinger på huset.

 

Spesielle bestemmelser

         Undervisningssykepleier har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16 og forvaltningsloven§13-13e.

         Endringer i funksjonsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver og dennes tillitsvalgte. Slike endringer skal foregå skriftlig.