Endring i anestesimetoder/lokasjon for postoperativ overvåkning der det er mistanke om eller er påvist smitte av Covid-19 v. 1.3

ENDRING I ANESTESIMETODER/LOKASJON FOR POSTOPERATIV OVER-VÅKNING DER DET ER MISTANKE OM ELLER ER PÅVIST SMITTE AV COVID-19

Anestesiprosedyre

 

1.       Prioritet

Man bør tilstrebe bruk av regionalanestesi - spinal ev. epidural og blokader så langt dette lar seg gjøre.

 

Alternativ til Marcain/Marcain tung - Spinal anestesi til kortvarig kirurgi: Prilokainhydroklorid 20 mg/ml (Ikke tilgjengelig).

LIS-leger skal konsultere spesialist/bakvakt for dosering

 

2.       Prioritet

Hvis det ikke er mulig med regionalanestesi skal pasienter intuberes av erfaren anestesilege ved hjelp av videolaryngoscop og RSI teknikk - etter gjeldende krav til ivaretagelse av pasientsikkerhet.
(Jfr. Norsk standard for anestesi)
Visir skal benyttes av intubatør
(Jfr.Beskyttelsesutstyr ved Covid 19 (SARS-cov-2)

 

Det skal benyttes generell anestesi/TIVA på tube.

 

Selvpustende pasienter

Selvpustende pasienter (eksempelvis ved sedasjon/regionalanestesi, PCI, nevrointervensjon eller øvrige intervensjoner hvor det ikke utføres aerosol-genererende prosedyrer) skal bruke kirurgisk munnbind klasse II.

Anestesipersonell skal ved slike pasienter også benytte vanlig kirurgisk munnbind klasse II

I følge smittevern er dette tilstrekkelig beskyttelse selv om pasienten hoster.

 

ENDRING AV LOKASJON FOR POSTOPERATIV OVERVÅKNING ETTER OPERATIVE INNGREP DER DET ER MISTANKE OM ELLER ER PÅVIST SMITTE AV COVID-19

ASA 1 og ASA 2 pasienter

Skal fortrinnsvis overvåkes på aktuell operasjonsstue.

Overvåkningstid begrenses til planlagt minimumstid på to timer.
Individuell vurdering av ansvarlig anestesilege.
Alle inngrep med minimum liggetid på to timer bør vurderes.
Viser til  Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

ASA 3 pasienter

Pasienter som har gjennomgått ukompliserte kirurgiske prosedyrer kan av anestesilege vurderes som kandidater for postoperativ overvåkning på operasjonsstue.

Eksempelvis kan dette gjelde pasienter operert for akutt appendisitt.
mindre gastroinngrep/gynekologiske/urologiske inngrep

 

Postoperative overliggere

Pasienter som planlegges å være postoperative overliggere, eller trenger lenge liggetid, skal transporteres til 2I – isolasjonsposten - for overvåkning.

Jfr. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Prosedyre inngår som del av «Mottak av pasient med koronasmitte»