Arbeidsbeskrivelse for B-vakt ved medisinsk avdeling v. 3.0, 16.03.2021

Arbeidsbeskrivelse for B-vakt ved Medisinsk avdeling

 

Leger som inngår i B-vakt turnusen er primært grenkandidater i subspesialitet, og skal ha generell indremedisinsk kompetanse samt evne til klinisk lederskap.

 

Arbeidstid:

§  Mandag, onsdag, fredag: arbeid i mottak kl 8-21

§  Tirsdag og torsdag: lesetid kl 08-12, arbeid i mottak kl 12-21

§  Lørdag, søndag, helligdag: 08-17/18

 

Calling:

Vakttelefon med VIP nr 561050 / tlf ​415 70 229

 

Arbeidsoppgaver:

Hverdager:

 • B-vakten tar kontakt med vaktleder og triagevakt i mottak ved vaktens start, for rapport om status i akuttmottak
 • B-vakten deltar på ettermiddagsmøte kl 16 med overleger og refererer nivå i akuttmottaket (antall pasienter ankommet, meldte, tatt imot, venter på lege, liggetid) og situasjonen på huset slik det har blitt referert på møte med vaktleder og pasientflytkoordinator. Returnerer raskt til mottak.
 • B-vakten har hovedansvar for koordinering i mottak. Koordinering innebærer:
  • oversikt over pasienter i akuttmottakets behandlingsenhet samt pasienter i ventesone som er vurdert av lege i behandlingsenhet
  • tett kontakt med triagelege
  • definerer behov for nivået på legekompetanse til pasientene i behandlingsenheten
  • styring av legeressursene i akuttmottak
  • innkalle ekstra ressurser etter konferering med avdelingsoverlege/ eller seksjonsoverlege som har bemanningsansvar den uken (hverdag 8-16) /vakthavende medisinsk overlege (hverdag 16-8, helg)
  • aktiv dialog med pasientflytkoordinator, vaktleder i akuttmottak og triagevakt vedrørende postplassering av pasientene, og evt kommentere avtaler om avdeling i Meona.
  • (Pandemi): Tett dialog med vaktleder og flowmaster ang. åpning av TUN1 OBA og evt sende legeressurser dit
 • Ved anledning følge opp prøvesvar på pasienter i behandlingsenheten som ikke er undersøkt av lege (delt ansvar med triagelege)
 • Rekvirere undersøkelser tidlig som hjelper pasientflyt
 • Veiledning av A2, A3, C-vakt, E1 og studenter etter behov. Vurdering av vanskelige kasus.
 • Sikre at meldte pasienter havner på riktig avdeling/innenfor riktig fagfelt, evt diskutere avdelingstilhørighet med lege fra annet spesiale
 • Godkjenne overflytting av pasient fra annet spesiale (KIR/ORT/NEV) til medisinsk avd.

 

Helg/helligdag

2 B-vakter til stede i helg, 1 fra kl 8-17, 1 fra kl 8-18. Oppgaver fordeles uavh. av hvilken arbeidstid man har.

 

§  Ansvar for visittgang på OBA sammen med LIS1 (A3)

o    De to B-vaktene fordeler visittgang mellom seg, enten visitt på halvdelen av OBA hver, eller at 1 B-vakt går visitt på OBA og den andre er i akuttmottak.

o    Etter at jobben på OBA er gjort går den ene B-vakten til akuttmottak, den andre går til triage

§  Konfereringsansvar for A2 og A3 i mottak

§  Ansvar for koordinering av mottak, dvs holde oversikt over pasientflyten vha MEONA arbeidsflyt og iverksette nødvendige tiltak ved behov.

§  Kommunisere med A2 og vaktleder i mottak, kan evt tilkalles til mottak dersom nødvendig

§  B vakten inngår ikke i stansteamet.

 

Overlevering av ansvar ved avsluttet arbeid:

Ettermiddagsvakt (B-vakt) rapporterer på hverdager og i helg til E2-vakt med avtale om oppfølging av pasienter etter avsluttet vaktarbeid.

 

I beredskapssituasjon:
Alle vakthavende skal møte i akuttmottak for registrering og melde seg for Leder Medisin (i utgangspunktet E1-vakt). Se Metodeboken for ytterligere informasjon.

 

Lenker:

EQS 42586: Vaktmøte morgen (hverdager) for leger Mottaksklinikken (Ikke tilgjengelig)

EQS 47320: LIS-vaktlaget medisinsk avdeling (Ikke tilgjengelig)

EQS 24286: NEWS - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og sammenkalling av MIT (Ikke tilgjengelig)

EQS 42764: Tverrfaglig håndtering (ansvarsoverføring) av pasienter i akuttmottaket (Ikke tilgjengelig)

EQS 42117: Kritisk Syk Voksen (Ikke tilgjengelig)

EQS 34034: Medisinsk begrunnet ø.hj. flytting av pasienter mellom klinikker i somatikken (Ikke tilgjengelig)

COVID-19 håndbok er en samling av rutiner og prosedyrer knuttet til COVID-19 pandemi. EQS 44406: COVID-19 håndbok SUS (Ikke tilgjengelig)

Rolle i beredskap:
EQS 42776: Tiltakskort Ansvarlig medisiner behandlingsenheten (Ikke tilgjengelig)

EQS 33823: Tiltakskort masseskader - Ansvarlig Medisiner traumerom (Ikke tilgjengelig)

EQS 33793: Tiltakskort Masseskade - Assistent Medisiner (Ikke tilgjengelig)

EQS 42964: Tiltakskort Masseskade dekontaminerings Triage lege (Ikke tilgjengelig)

EQS 18602: Tiltakskort masseskader - Leder Medisin (Ikke tilgjengelig)

EQS 18603: Tiltakskort masseskader - Medisiner OBA (Ikke tilgjengelig)

EQS 18594: Tiltakskort masseskader - Triagerende Medisiner (Ikke tilgjengelig)

EQS 33794: Tiltakskort masseskader - Undersøkende Medisiner (Ikke tilgjengelig)