HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel v. 2.6, 19.11.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Forandringer er understreket.

 

HIV var tidligere ensbetydende med sectioforløsning pga. føtomaternell smittefare. Nyere behandling (HAART) har redusert denne risiko betydelig. Nå er vaginal forløsning aktuelt.

 

Oppfølging svangerskap:

 • Oppfølging og planlegging skal gjøres i samarbeid mellom obstetriker, infeksjonsmedisiner og primærhelsetjenesten.
 • Fastlege sender henvisning til fødepoliklinikk om HIV-pos kvinne, så skal man raskt (innen 1 uke) kontakte overlege ved infeksjons-medisinsk avdeling for å planlegge oppfølging.
 • Ved ukomplisert forløp er det nok med 1 tidlig konsultasjon ved fødepoliklinikk for informasjon.
 • Deretter oppføgingskontroll i uke 32-34.
 • Ellers vanlige svangerskapskontroller hos fastlege/jordmor.
 • Kopi av journalnotat sendes til barnelege med info om kommende fødsel 4-6 uker før TUL.

 

Vaginal fødsel:

 • Hos kvinner som har stått på adekvat anti-viral behandling i svangerskapet, kan man planlegge vaginal fødsel ved HIV-RNA<50 kopier/ml.
 • Elektiv sectio har hos disse ikke vist seg å redusere risiko for smitte. Beslutning om forløsningsmetode skal tas i samråd med kvinnen.
 • Intrapartum antiviral behandling er ikke nødvendig ved HIV RNA<50, hverken ved vaginal fødsel eller sectio etter svangerskapsuke 34.
 • Ved fødsel/vannavgang før uke 34 skal det gis iv. antiviral behandling uansett virusnivå, altså selv ved titer <50.
 • Ved vannavgang avventes spontane rier i inntil 6 timer før eventuelt induksjon.
 • Bruk av skaplelektrode og operativ vaginal forløsning bør helst unngås, men smitterisiko anses som liten ved HIV RNA<50, og risiko for smitte må veies opp mot fordeler ved tiltakene. Ved operativ vaginal forløsning foretrekkes tang.

 

Sectioforløsning:

Ved HIV-RNA >1000/ml, samt hos kvinner som ikke har fått antiviral behandling i sv.skapet, er det vist økt smittefare til barnet, og det skal da planlegges sectio.

Ved HIV-RNA mellom 50 – 1000 kopier/ml, er data ikke konklusive. Det er anbefalt sectioforløsning i disse tilfellene. Individuell vurdering/hensyn til mors ønske kan være aktuelt ved grenseverdier.

Forløsning ved fullgåtte 38 uker for å redusere risiko for spontan vannavgang/fødselstart.

Intrapartum antiviral behandling (se under) er ikke nødvendig ved elektiv sectio dersom HIV-RNA <50 og kvinnen har fått behandling i sv.skapet.

NB: Intrapartum antiviral behandling startes 3 timer preoperativt

 

Dokumentasjon: Lege/jordmor ved føde pol registrerer HIV som kritisk informasjon i DIPS og smittetrekant i NATUS

 

Intrapartum antiviral behandling:

Fødeavdelingen har til enhver tid lager av Zidovudin (Retrovir®) ampuller.

Zidovudin (Retrovir®) 5 amp. a 20 ml. med styrke 10mg/ml  (1000mg) er stort sett nok til en fødsel (kroppsvekt 85 kg, varighet aktiv fødsel 10 timer).

Bolusdose: 2 mg/kg kroppsvekt,  som iv. infusjon den 1.timen. (infusjonshastighet i ml/t tilsvarer mors kroppsvekt hvis blandet som anført nedenfor)

Vedlikehold: 1mg/kg/time fram til barnet er født. (infusjonshastighet i ml/t tilsvarer halvparten av mors kroppsvekt hvis blandet som anført nedenfor)

Blanding av infusjon:5 amp. a 20 ml (10 mg/ml) Zidovudin (Retrovir®) blandes i 400 ml 5% Glucose. Dette gir styrke 2 mg/ml.

Per oral behandling som har pågått i svangerskapet skal fortsette under fødsel, også når det gis i.v. tilleggsprofylakse under fødsel eller ved sectio.

Kvinner med ubehandlet HIV eller med ukjent/høyt virustall: Hos disse kvinnene må infeksjonslege kontaktes umiddelbart for å planlegge behadling før/under/etter fødsel.

Etter fødsel: Alle HIV positive kvinner som har født skal vurderes av infeksjonslege også etter fødsel, for å sikre optimal HIV behandling av mor. Postlege ved 7G tar telefonisk kontakt med infeksjonslege.

Barnet:

 • Kopi av journalnotat sendes til barnelegene m/info om kommende fødsel 4-6 uker før TUL.
 • Barnelegene får beskjed når kvinnen kommer inn i fødsel og har ansvar for oppstart av antiviral profylakse og videre oppfølgning.
 • Barnet innskrives på 3D, og overflyttes til barsel 7G dersom ikke andre komplikasjoner. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)
 • Fødeavdelingen har ansvar for å bestille opp og administrere første dosen med antiviral behandling til barnet etter forordning av barnelege: Retrovir ® 10 mg/ml, 200 ml mikstur. 7G administrerer videre behandling, flasken med mikstur følger barnet, holdbarhet 4 uker etter anbrudd.
 • {{EQSDocument 13732 new}}
 • Amming: I Vesten anbefales ikke amming hos HIV-positive
 • Medikamentrutiner for barn: Unngå injeksjoner, kontakt eventuelt barnelege. Barnet skal ikke ha vitamin K i.m. etter fødsel, men vitamin K dråper. Se: Legemidler fødeavdelingene

Medikamentell behandling/profylakse til barnet:

Behandlingen startes så raskt som mulig etter fødsel og senest innen 4 timer.

Standard behandling:

Når mor er adekvat behandlet/har full virussuppresjon under siste del av svangerskapet:

Zidovudin (Retrovir®) mikstur 10 mg/ml p.o. i 4 uker:

 • GA >35 uker: 4 mg/kg x 2 i 4 uker.
 • GA 30-35 uker: 2 mg/kg x 2 i 2 uker, deretter 3 mg/kg x 2 i 2 uker.