HIV-positiv i svangerskap, fødsel og barsel v. 2.8

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Forandringer er understreket.

 

HIV var tidligere ensbetydende med sectioforløsning pga. føtomaternell smittefare. Nyere behandling (HAART) har redusert denne risiko betydelig. Nå er vaginal forløsning aktuelt.

 

Oppfølging svangerskap:

 • Oppfølging og planlegging skal gjøres i samarbeid mellom obstetriker, infeksjonsmedisiner og primærhelsetjenesten.
 • Fastlege sender henvisning til fødepoliklinikk om HIV-pos kvinne, så skal man raskt (innen 1 uke) kontakte overlege ved infeksjons-medisinsk avdeling for å planlegge oppfølging.
 • Ved ukomplisert forløp er det nok med 1 tidlig konsultasjon ved Fostermedisinsk poliklinikk for informasjon.
 • Deretter oppføgingskontroll i uke 32-34.
 • Ellers vanlige svangerskapskontroller hos fastlege/jordmor.
 • Kopi av journalnotat sendes til barnelege med info om kommende fødsel 4-6 uker før TUL.

 

Vaginal fødsel:

 • Hos kvinner som har stått på adekvat anti-viral behandling i svangerskapet, kan man planlegge vaginal fødsel ved HIV-RNA<50 kopier/ml.
 • Elektiv sectio har hos disse ikke vist seg å redusere risiko for smitte. Beslutning om forløsningsmetode skal tas i samråd med kvinnen.
 • Intrapartum antiviral behandling er ikke nødvendig ved HIV RNA<50, hverken ved vaginal fødsel eller sectio etter svangerskapsuke 34.
 • Ved fødsel/vannavgang før uke 34 skal det gis iv. antiviral behandling uansett virusnivå, altså selv ved titer <50.
 • Ved vannavgang avventes spontane rier i inntil 6 timer før eventuelt induksjon.
 • Bruk av skaplelektrode og operativ vaginal forløsning bør helst unngås, men smitterisiko anses som liten ved HIV RNA<50, og risiko for smitte må veies opp mot fordeler ved tiltakene. Ved operativ vaginal forløsning foretrekkes tang.

 

Sectioforløsning:

Ved HIV-RNA >1000/ml, samt hos kvinner som ikke har fått antiviral behandling i sv.skapet, er det vist økt smittefare til barnet, og det skal da planlegges sectio.

Ved HIV-RNA mellom 50 – 1000 kopier/ml, er data ikke konklusive. Det er anbefalt sectioforløsning i disse tilfellene. Individuell vurdering/hensyn til mors ønske kan være aktuelt ved grenseverdier.

Forløsning ved fullgåtte 38 uker for å redusere risiko for spontan vannavgang/fødselstart.

Intrapartum antiviral behandling (se under) er ikke nødvendig ved elektiv sectio dersom HIV-RNA <50 og kvinnen har fått behandling i sv.skapet.

NB: Intrapartum antiviral behandling startes 3 timer preoperativt

 

Dokumentasjon: Lege/jordmor ved føde pol registrerer HIV som kritisk informasjon i DIPS og smittetrekant i NATUS

 

Intrapartum antiviral behandling:

Fødeavdelingen har til enhver tid lager av Zidovudin (Retrovir®) ampuller.

Zidovudin (Retrovir®) 5 amp. a 20 ml. med styrke 10mg/ml  (1000mg) er stort sett nok til en fødsel (kroppsvekt 85 kg, varighet aktiv fødsel 10 timer).

Bolusdose: 2 mg/kg kroppsvekt,  som iv. infusjon den 1.timen. (infusjonshastighet i ml/t tilsvarer mors kroppsvekt hvis blandet som anført nedenfor)

Vedlikehold: 1mg/kg/time fram til barnet er født. (infusjonshastighet i ml/t tilsvarer halvparten av mors kroppsvekt hvis blandet som anført nedenfor)

Blanding av infusjon:5 amp. a 20 ml (10 mg/ml) Zidovudin (Retrovir®) blandes i 400 ml 5% Glucose. Dette gir styrke 2 mg/ml.

Per oral behandling som har pågått i svangerskapet skal fortsette under fødsel, også når det gis i.v. tilleggsprofylakse under fødsel eller ved sectio.

Kvinner med ubehandlet HIV eller med ukjent/høyt virustall: Hos disse kvinnene må infeksjonslege kontaktes umiddelbart for å planlegge behandling før/under/etter fødsel.

Etter fødsel: Alle HIV positive kvinner som har født skal vurderes av infeksjonslege også etter fødsel, for å sikre optimal HIV behandling av mor. Postlege ved 7G tar telefonisk kontakt med infeksjonslege.

Barnet:

 • Kopi av journalnotat sendes til barnelegene m/info om kommende fødsel 4-6 uker før TUL.
 • Barnelegene får beskjed når kvinnen kommer inn i fødsel og har ansvar for oppstart av antiviral profylakse og videre oppfølgning.
 • Kriterier for overflytting av nyfødte fra føde/barsel til nyfødtintensiv 
 • Fødeavdelingen har ansvar for å bestille opp og administrere første dosen med antiviral behandling til barnet etter forordning av barnelege: Retrovir ® 10 mg/ml, 200 ml mikstur. 7G administrerer videre behandling, flasken med mikstur følger barnet, holdbarhet 4 uker etter anbrudd.
 • Amming: I vestlige land anbefales ikke amming hos HIV-positive
 • Medikamentrutiner for barn: Unngå injeksjoner, kontakt eventuelt barnelege. Barnet skal ikke ha vitamin K i.m. etter fødsel, men vitamin K dråper. Se: Legemidler som brukes ved fødeavdelingene
 • Innleggelse og videre behandling av barnet:
 1. Barn som innlegges barselpost 7G og som følges på barselposten: Dette gjelder barn av mødre med HIV-smitte som har godt supprimerte virustall.
 2. Barn som formelt skal innskrives på 3D, men vanligvis flyttes direkte til barselpost 7G - i samråd med barnelege: Dette gjelder barn av mødre med HIV smitte som ikke er godt virus supprimert og/eller med gestasjonsalder under 37 uker, og/eller dersom det er andre uavklarte forhold rundt mors HIV smitte.

Barn av HIV positive mødre innlagt på barsel skal undersøkes og følges opp av barnelege som forordner medisiner, blodprøver og henviser til videre oppfølging på barnepoliklinikken.
Blodprøver som tas samtidig med Nyfødt screening: hb, hvite, diff, trc, ASAT, ALAT, gamma-GT, kreatinin (disse gjentas ved kontroll ved 2-3 ukers alder)
Videre oppfølging av barnet: barnet følges opp med poliklinisk kontroll ved 2-3 uker, 6-8 uker og 4-6 måneders alder
i tillegg til kliniske undersøkelser tas blodprøver
Virologiske prøver: Hiv-provirus-DNA (mikrobiologisk avdeling OUS-Ullevål) eller Hiv-RNA
 

Medikamentell behandling/profylakse til barnet:

Behandlingen startes så raskt som mulig etter fødsel og senest innen 4 timer.

Standard behandling:

Når mor er adekvat behandlet/har full virussuppresjon under siste del av svangerskapet:

Zidovudin (Retrovir®) mikstur 10 mg/ml p.o. i 4 uker:

 • GA >35 uker: 4 mg/kg x 2 i 4 uker.
 • GA 30-35 uker: 2 mg/kg x 2 i 2 uker, deretter 3 mg/kg x 2 i 2 uker.