1.Beredskapsplan Kvinne- og barneklinikken v. 1.15, 21.01.2019

Prosedyre Kvinne-og barneklinikken ©
Endringer er understreket

Denne planen bygger på beredskapsplan og varslingsplan for Helse Stavanger HF:

Overordnet Beredskapsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

Overordnet Varslingsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

1. Ansvar for oppfølging av plan

         Klinikksjef har ansvar for at varslingsplan og beredskapsplan for egen klinikk er oppdatert, tilgjengelig og kjent av de ansatte.

         Avdelingssjefer er ansvarlige for denne planen, og for å følge opp tiltak og forutsetninger.

         Leder for enheten/avdelingen er ansvarlig for at varslingslistene til en hver tid er oppdatert og tilgjengelige (også i papirversjon).

         Klinikksjef er dokumentadministrator for denne planen i EQS.

         Planen skal revideres innen 2 år etter godkjenningsdato for aktuell versjon.

         Den enkelte medarbeider i klinikken er ansvarlig for å være kjent med, og kunne følge denne plan.

 

2. Organisering av beredskapsledelsen

         Beredskapsledelse ved Helse Stavanger HF er beskrevet i den overordnede beredskapsplanen. Overordnet Beredskapsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

         Beredskap ivaretas gjennom tre ledelsesnivåer: strategisk, operativt og taktisk nivå (se kap. 1.2 i overordnet plan)

         Ledelse av den enkelte klinikk / avdeling skal følge ordinære ansvarslinjer(de som leder i den daglige tjenesten skal også lede i beredskapssituasjoner).

 

3. Iverksetting av beredskap

Generelt:

         Se overordnet varslingsplan for Helse Stavanger HF. Kapittel 1.3 i prosedyren: Overordnet Varslingsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig) (Her er også et flytdiagram som viser varslingsplan ved beredskapssituasjoner).

         Ved fase 1 alarm skal nøkkelpersonell i avdelingen innkalles

         Ved fase 2 alarm skal personell innkalles i henhold til beredskapsnivå

         AMK iverksetter beredskapsnivå: GRØNN, GUL eller RØD

         Beredskapsledelsen bestemmer eventuelle endringer i beredskapsnivå.

 

Følgende beredskapsnivåer benyttes:

Grønn beredskap: Beredskapssituasjon der det ikke, eller i begrenset grad er behov for ekstra ressurser.

 

Gul beredskap: En alvorlig hendelse har inntruffet, eller det er stor fare for at den kan inntreffe, og det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke strekker til. På dette nivået iverksettes definerte tiltak og begrenset beredskapsøkning.

 

Rød beredskap: En større uønsket hendelse har skjedd, og de ordinære ressursene strekker ikke til. På dette nivået iverksettes definerte tiltak og mer omfattende beredskapsøkning.

 

Momenter som ligger til grunn for vurdering av beredskapsnivå ved eksterne hendelser:

         Type hendelse, skadetype, alvorlighetsgrad, tilstand

         Antall involverte personer i hendelsen

         Ressursbehov og tilgjengelige ressurser på skadested

         Når ventes pasienter inn til sykehuset

         Kapasiteten til Helse Stavanger HF på det aktuelle tidspunkt (tid på døgnet, tid til vaktskift, inneliggende pasienter, pågående operasjoner osv) – Kapasiteten på spesielle avdelinger som MOBA, anestesi / operasjon, intensiv osv

         Vil andre sykehus bli involvert?

 

Momenter som ligger til grunn for vurdering av beredskapsnivå ved interne hendelser:

         Type hendelse 

         Hvordan vil hendelsen påvirke sykehusets drift i øyeblikket, og hvordan vil hendelsen kunne utvikle seg.

         Behovet for å ivareta helse, miljø og sikkerhet.

         Behovet for å ivareta sykehuset funksjoner.

 

4. Varsling og oppmøte

Klinikkene ved Helse Stavanger HF har fullt ut ansvar for varsling av eget personell dersom Fase 2 iverksettes.

Nedskalering / avslutting av beredskap skal alltid avklares med Operativ Beredskapsstab.

Overordnet Varslingsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

Spesielt for Kvinne- og barneklinikken:

Som spesialavdeling vil vi vanligvis ikke få ansvar for mottak, men stå i beredskap for å avgi personell evt. og lokaler /senger ved en fase 2 situasjon. Ved katastrofer av svært stort omfang vil dette kunne endres.    

I fase 1 innkalles Kvinne-og barneklinikkens nøkkelpersonell via UMS:

Tiltakskort varsling og oppmøte. Kvinne - og barneklinikken (Beredskapssituasjoner)

Klinikksjef innkalles ikke i fase 1. Beredskapskontakt ved KK, eller den som leder er ansvarlig for at klinikksjef orienteres om beredskapssituasjonen.

 

Fase 1 alarm:

Ved fase 1 alarm innkalles nøkkelpersonell i avdelingen/enheten fra listen i prosedyren: Tiltakskort varsling og oppmøte. Kvinne - og barneklinikken (Beredskapssituasjoner)

NB! Gyn/fødevaktene innkaller bakvakt.

 

Den som ankommer Kvinneklinikkens ekspedisjon (felles møteplass for hele klinikken) først av nøkkelpersonell leder innkalling inntil beredskapskoordinator eller avdelingsoverlege ankommer.

Se tiltakskort for arbeidsoppgaver fremst i beredskapspermen: Tiltakskort for beredskapsledelsen ved Kvinne - og barneklinikken

 

Ring operativ beredskapsstab 51519342 eller 51519343/evt. send bud til beredskapsrom ved MOBA for å få oppgitt kontaktperson.

 

Gruppen av nøkkelpersonell vurderer fortløpende behov for å kalle inn mer personell.

Varslingslister med navn og telefonnummer er hentet fra GAT (rapport 80), og er tilgjengelige i papirversjon i beredskapspermen som oppbevares ved Kvinneklinikkens ekspedisjon og ved Barne- og ungdomspoliklinikken (se overordnet varslingsplan for mer info).

 

Fase 2 alarm:

Innkalling av personell ved fase 2 alarm er avdelingens ansvar:

Gruppe av nøkkelpersonell på Kvinne- og barneklinikken har ansvar for innkalling av personell ved Fase 2 alarm.

Personell fra Barne- og ungdomshabilitering (HABU) innkalles etter behov relatert til katastrofens omfang.

 

Varslingslister med navn og telefonnummer er hentet fra GAT (rapport 80), og er tilgjengelige i papirversjon i beredskapsperm som oppbevares ved Kvinneklinikkens ekspedisjon og ved Barne- og ungdomspoliklinikken.

Leder med personalansvar har ansvar for at varslingslistene er oppdaterte i beredskapspermen. 

 

KK: HMS - og kvalitetskoordinator har ansvar for årlig påminnelse av oppdatering av varslingslister fra GAT til beredskapspermen

BUK: HMS- og kvalitetskoordinator har ansvar for årlig påminnelse av oppdatering av varslingslister fra GAT til beredskapspermen

HABU: Kontorfagleder har ansvar for årlig utskrift av varslingsliste over ansattes private telefonnummer som oppbevares i resepsjonen og i klinikkens beredskapsperm.

 

 

5. Eksterne ulykker / hendelser

Tiltakskort eksterne hendelser Kvinne - og barneklinikken(Beredskapssituasjoner)

 

Se pkt. 10.1 i beredskapsplan for SUS:Overordnet Beredskapsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

6. Interne hendelser

Tiltakskort interne hendelser Kvinne-og barneklinikken (Beredskapssituasjoner)

 

Se pkt. 1.10 i overordnet beredskapsplan for SUS. Her er oversikt over vaktpersonell og ansvarlige ledere i divisjon for driftsservice ved en beredskapssituasjon.

Overordnet Beredskapsplan for Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

 

7. Oversikt over tiltakskort utarbeidet ved Kvinne-og barneklinikken:

Tiltakskort for beredskapsledelsen ved Kvinne - og barneklinikken

Tiltakskort varsling og oppmøte. Kvinne - og barneklinikken (Beredskapssituasjoner)

Tiltakskort eksterne hendelser Kvinne - og barneklinikken(Beredskapssituasjoner)

Tiltakskort interne hendelser Kvinne-og barneklinikken (Beredskapssituasjoner)

 

Laminerte tiltakskort er lagt fremst i beredskapspermen.