Sykepleiere ved gynekologisk seksjon 4AC v. 1.2

SYKEPLEIERE GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier

Organisatorisk plassering:

 • ​Sykepleier har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til klinisk yrkesutøvelse og er videre ansvarlig overfor nærmeste sykepleiefaglig ansvarlig leder.
 • ​Sykepleier har instruksjonsmyndighet i forhold til det sykepleiefaglige ansvaret.

Ansvarsområder:

Sykepleier er ansvarlig i forhold til den totale sykepleien i enheten, og ansvarlig for egen yrkesutøvelse på alle plan.

Dette innebærer at sykepleier skal:

 • ​Være medansvarlig for at den sykepleie som utøves er i overenstemmelse med seksjonens og kvinneklinikkens målsetting.
 • ​Dokumentere gjennom sykepleieplaner og målrettede tiltak og rapporter.
 • Koordinere pasientbehandling/tilbud i samarbeid med medarbeidere, pasienter og pårørende.
 • ​Observere pasienters tilstand og bedømme, prioritere, iverksette, evaluere og ta ansvar for nødvendige sykepleietiltak, og ved behov kontakte annen ekspertise.
 • Sørge for at legens medisinske forordninger blir utført.
 • Holde seg faglig oppdatert.
 • ​Sette seg inn i, og følge de rutiner som står beskrevet i EQS.
 • ​Medansvarlig for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig.

Samarbeidsforhold:

 • ​Delegerer arbeidsoppgaver innen det til enhver tid gjeldene ansvarsområde, slik at oppgavene samsvarer med personalets kvalifikasjoner
 • ​Veileder og orienterer pasienter/brukere og pårørende
 • ​Veileder og orienterer medarbeidere og nyansatte/vikarer vedrørende deres arbeidsoppgaver og utførelsen av disse
 • ​Veileder sykepleiestudenter og andre studenter i praksis
 • ​Er lojal i forhold til enhetens sykepleieledelse og overordnede målsetting, dog innen rammen av de yrkesetiske retningslinjene. Eventuelle konflikter tas opp etter gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer, eventuelt med tilsynsmyndighet.
 • ​Har medansvar for at enhetens ressurser forvaltes forsvarlig og at kvaliteten på sykepleien vedlikeholdes.
 • Samarbeider med virksomhetens øvrige faggrupper
 • ​Bidrar til et godt samarbeid innenfor og mellom enheter som medfører at den enkelte medarbeider får anledning til å utvikle evner og anlegg og ta ansvar i arbeidssituasjonen, med det mål å bedre kvaliteten og tilbudet til pasienten.
 • ​Har medansvar for et godt arbeidsmiljø
 • ​Er kjent med gjeldene pasientrettigheter og klageadgang, og kan bistå brukere ved behov, hvis de ønsker å fremme klage. Sykepleieren følger regler for melding av pasientskader, nestenuhell, uhell og ulykker.

Spesielle bestemmelser

 • ​Sykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overensstemmelse med yrkesetiske retningslinjer.