Seksjonsoverlege kirurgisk virksomhet ved Kvinneklinikken v. 1.1

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Prosedyren er omarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gynekologi og obstetrikk
 • Solid kirurgisk kompetanse

Organisatorisk plassering:

 • Avdelingsoverlege Kvinneklinikken (KK) er nærmeste overordnede.
 • Stillingen er fast.
 • Stillingsbeskrivelsen kan endres av avdelingsoverlegen etter at avdelingssjef, kvalitetsutvalg og stillingsinnehaver har uttalt seg.

Ansvarsområde og hovedoppgaver:

         Seksjonsoverlegen er medisinskfaglig leder for KKs kirurgiske drift ved sentraloperasjon (SOP) og ved den dagkirurgiske enheten (DK-Hillevåg).

         Samarbeider med seksjonsansvarlige ledere om drift ved SOP og dagkirurgisk enhet, leder ved Sterilsentralen; pasientkoordinatorene og seksjonsoverleger KK.

         Deltar på drifts- og kapasitetsmøter og øvrig planlegging etter KKs behov.

         Prioriterer søknader om innleggelse/operasjon ved SOP/dagkirurgisk enhet i henhold til prioriteringsforskriften.

 

Kvalitet

 

 • Ansvar for at virksomheten er medisinsk faglig forsvarlig og drives i overensstemmelse med lover og forskrifter.
 • Bidra til bruk av lokale og nasjonale kvalitetsregistre i kvalitetsarbeidet. 
 • Ansvar for medisinske prosedyrer i EQS ved seksjonen.
 • Behandle avvikssaker som hovedsaklig angår legearbeid/legeansvar ved seksjonen, og på delegasjon være saksbehandler i NPE- og tilsynssaker ved seksjonen.
 • Informasjon og opplæring ved innføring av nytt teknisk utstyr eller nye metoder.

 

Økonomisk styring

 • Medansvar for å disponere ressursene hensiktsmessig i forhold til rammer og målsetting.
 • Delta ved utarbeidelse av driftsplaner, utstyrsanskaffelse og budsjettprosess. Bestilling av utstyr som skal belastet KK går via avdelingssjefen.
 • Seksjonsoverlegen er utstyrsansvarlig person sammen med utstyrsansvarlig operasjonssykepleier for KKs seksjon på SOP/DK-H. MU - Arbeidsoppgaver for utstyrsansvarlig (Ikke tilgjengelig)

 

Utviklingsarbeid

 • Stimulere til faglig utvikling for alle medarbeidere ved seksjonen.
 • Stimulere og legge til rette for forskning ved seksjonen.
 • Bidra til at LIS får oppfylt sine kompetansemål, og for utvikling av generell og spesialisert kompetanse for overleger.
 • Bidra i utviklingen av det KKs kirurgiske virksomhet i nytt sykehus, SUS2023.

     

Helse- miljø og sikkerhet

 • Ansvar for opplæring og dokumentasjon av trygg bruk av medisinsk teknisk utstyr (MTU).
 • Bidrar i kvalitetssikring og HMS-arbeid, spesielt skadeforebygging.