Forskningkoordinator ved avdeling Kvinneklinikken v. 1.6

Organisatorisk plassering:

Nærmeste overordnet er avdelingssjef ved avdeling Kvinneklinikken (avd. KK).

Forskningskoordinator møter ved behov i ledergruppen ved avd. KK.

 

Kvalifikasjoner:

Det er nødvendig med grundig innsikt i fagområdet gynekologi/fødselshjelp.

Erfaring med forskningsprosjekter på ph.d.-nivå.

Erfaring i veiledning i forskningsprosjekter.

 

Ansvarsområde:

Koordinerer alt forskningsarbeid ved avd. KK i samarbeid med avdelingssjefen og med forskningssjefen ved Kvinne- og barnedivisjonen.

 

Nærmere spesifiserte oppgaver:

         Har oversikt over lover og regelverk som regulerer forskning og kvalitetssikringsprosjekter, både på nasjonalt nivå og internt på SUS, og kan veilede ansatte i søknadsprosesser forut for prosjektoppstart.

         Har oversikt over og kan veilede om stipendordninger og søknadsprosess.

         Forskningskoordinatorved avd. KK skal ha oversikt over alt forskningsarbeid på avd. KK, og må derfor informeres om planlagte studier.

         Forskningskoordinator utarbeider aktuelle årsrapporter om forskningen på avd. KK; pågående prosjekter, publikasjoner, foredrag og presentasjoner.

         Forskingskoordinator har oversikt over alle publiserte artikler fra avd. KK og passer på at disse blir registrert i Cristin-systemet (Current Research Information System In Norway) og at KK mottar honorar for artiklene fra SUS.

         Er prosjektansvarlig for avd. KKs forskningsfond i Stavanger Helseforskning, StaHF.

         Deltar i møter i Forskningsgruppen for Kvinne- og barnehelse.

         Forskningskoordinator er behjelpelig med opplegg for prosjekter og bistår ved utkopiering av data fra databasene etter at avdelingssjefen har gitt sin tillatelse, etter uttale fra avdelingsoverlegen, - se prosedyren: Forskningsprosjekter- rutiner ved Kvinneklinikken

         Forskningskoordinator stimulerer utdanningskandidater til prosjektarbeid som en del av spesialistutdanningen. Bistår ved vurdering av søkere til D-stilling og D-stillingsvikariat.

         Forskningskoordinator deltar i ledergruppen ved avd. KK når det er aktuelle saker som skal behandles.

         Avdelingssjefen kan delegere andre FoU-relaterte oppgaver til Forskningskoordinator

 

Samarbeidsforhold:

Forskningskoordinator samarbeider med de andre medlemmene av avd. KKs ledergruppe og alle grupper internt i avdelingen, og skal bestrebe seg på å ha gode samarbeidsforhold til alle medarbeidere. Samarbeider også med forskningsleder ved avdeling Barneklinikken, med forskningssjef i Kvinne- og barnedivisjonen, og med. forskningsdirektør ved SUS.

 

Spesielle bestemmelser:

Forskningskoordinator kan i tillegg inneha annen stilling ved avd. KK eller ved Helse Stavanger HF. Avtales med avdelingssjefen.