Dødfødsel/senabort

Dødfødsel/senabort v. 1.19, 22.09.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket.

 Ved bekreftet avdødt foster:

 • Graviditet fra 14/0 skal til 7H. Se også: Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0
 • Graviditet fra 23/0 skal til fødeavdelingen.
 • Ved manglende fosterlyd tar jordmor kontakt med vakthavende gynekolog. (Før svangerskapsuke 23/0 tilkalles gynekolog om nødvendig. Etter uke 23.0 tilkalles gynekolog og barnelege.) Diagnosen stilles ved ultralyd og skal bekreftes av to leger, eller UL jordmor og lege. Det er viktig at kvinnen/paret føler seg klar for induksjon. Bruk nødvendig tid og forbered foreldrene på hva som skal skje videre, hvorfor vaginal fødsel, eventuelt tilbud om å reise hjem og komme tilbake for induksjon neste dag.
 • Ved induksjon avdødt foster i 3. trimester, se: Fødselsinduksjon (hos kvinner uten tidligere sectio)
 • Spørsmålet om barnet er levendefødt eller dødfødt avgjøres av lege. Alle svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke skal meldes elektronisk til Medisinsk fødselsregister (MFR). Melding skal sendes ved enhver fødsel, dødfødsel eller spontanabort etter utgangen av 12.svangerskapsuke.
 • Blodprøver/prøver se; Oversikt over skjema i Dødfødselpermen på FA og 7H. Dødfødsel oversikt over skjema/prosedyrer (Ikke tilgjengelig)  
 • Legen fyller ut histologisk skjema på fostre < 16 uker)
 • Laktasjonshemming; vurderes i forhold til svangerskapslengde ved senabort. (Kontraindisert ved psykose, leversvikt og hypertensjon.) Se: Legemidler barsel Informer om de ulike alternativer for laktasjonshemming.

 

Minner om barnet

 • Fra uke 23/0: Oppfordres foreldrene til å ta egne bilder.  Foreldrene kan låne Fødeavdelingen sitt kamera mens de er på avdelingen.Kamera ligger på medisinrommet på FA.  De må gjerne ta bilder gjennom hele oppholdet i avdelingen. Etter fødselen kopieres bildene til en minnepenn før de slettes på kameraet. Det ligger minnepenner i esker som er laget med små gaver og informasjon til å gi hvert foreldrepar. Etter at bildene er kopiert til minnepennen legges den i esken som gis til foreldrene og de informeres om hva som er i den. Foreldrene får meg seg minnepinnen når de reiser hjem fra avdelingen. Dersom foreldrene ikke ønsker å ta med seg  minnepennen må de informeres om at den vil bli destruert, og at fødeavdelingen ikke lagrer bildene.   Se: Overføring av bilder fra kamera til minnepenn Dersom foreldrene ikke tar med seg minnepennen hjem legges minnepennen inn på kontoret til systemansvarlig på Fødeavdelingen som vil sørge for å slette bildene på minnepennen. 
 • Tilbud om rosa/blå armbånd og navnelapp.
 • Det tas fot/håndavtrykk på kort helt ned til 16.-20.uke etter individuell vurdering.
 • Det tas gipsavstøpning av fot eller hånd fra uke 23/0, utstyr på barnestuen.
 • Foreningen Stille kan tilby fotografering ved dødfødsler, både før og etter fødsel. De kan også ta bilder i begravelsen om foreldrene ønsker det. Telefonnummer til kontaktperson er 93021610 (Sunniva Engen, Foreningen Stille). Se informasjonsskriv under Relatert fanen. Tilbudet om fotografering er gratis.  

 

Dokumentasjon

 • Barnet legges inn som dødfødt i Natus fra 12. uke. (Føres som vanlig fødsel i Natus. Angi i protokolleringen om barnet døde før eller under fødsel.) Prøver og rekvisisjoner for barnet registreres med kvinnens id. Barnet skal ikke legges inn i DIPS ved dødfødsel.
 • Jordmor dokumenterer forløpet i NATUS. Telefonkontakt, oppfølging og informasjon fra jordmor dokumenteres i Natus for å ivareta kontinuitet i omsorgen.
 • Lege dikterer journalnotat i DIPS.
 • Medisinsk registrering sendes via NATUS til MFR.
 • Melding om fødsel sendes via NATUS til Folkeregisteret fra svangerskapsuke 28/0 . For levendefødte skrives Melding om fødsel uansett gestasjonsalder. Det samme gjelder Melding til bidragsfogden.
 • ”Legeerklæring dødsfall/unaturlig dødsfall” må fylles ut i DIPS av lege, for alle levendefødte som senere dør like etter fødsel (dvs. født fra 23.0 uker.) Hvis barnelege er til stede og vurderer barnet, skriver barnelegen erklæringen. Signer utskrift av dødsattest fra DIPS med blå kulepenn, dette etter krav fra Stavanger Tingrett. Originalen leveres til Avdeling for patologi, som leverer den med barnet til begravelsesbyrået. Skal ikke fylles ut ved provosert abort.

 

Oppfølging i forhold til barnet

 • Foreldrene skal avgjøre om de ønsker obduksjon.
 • Ønsker kvinnen kontakt med sykehusprest? Sykehusprest kan eventuelt formidle kontakt til andre kirkesamfunn.
 • Barn (født fra og med uke 23/0) legges i kjøleseng "Cubitus baby"; brukes når barnet er sammen med foreldrene. Foreldrene kan når som helst ta opp barnet, og barnet bruker vanlig tøy. 8 kjøleelementer byttes hver 8. time, med elementene som ligger i fryseboks på føden. Elementene må legges flatt i fryseboksen. Kjølesengen oppbevares på lintøylageret på føden, se egen plansje der for klargjøring etter bruk. Barnet flyttes over i vanlig seng når barnet skal til Avdeling for patologi.
 • Barnet legges i vanlig barneseng, og bringes til Avdeling for patologi i denne. Portørene bringer barnet til Avdeling for patologi døgnet rundt. Kopi av helsekortet sendes med barnet. Foster over 21 uker legges ikke i formalin, men legges kjølig så snart som mulig. (Foster 12-20 uker fikseres ikke til vanlig, men dersom det fødes fredag/lørdag/søndag eller dagen før helligdag. Foster før 12 uker fikseres alltid.)
 • Placenta legges på formalin og leveres Avdeling for patologi. Legges på formalin på skyllerommet på 7H/FA. Placenta kan leveres samtidig med barnet. Histologiskjema skal følge placenta. 
 • Legen fyller ut obduksjonsskjema på barnet, skjema ligger i DIPS, og sendes med barnet til Avdeling for patologi.
 • "Melding om dødfødt barn" fylles ut og leveres med barnet til Avdeling for patologi.
 • Informasjon om begravelse og veiledning om de forskjellige alternativer. Dette gjentas på barsel.

 

Oppfølging 7G/hotellpost 7G:

7G har ansvar for barseloppholdet og oppfølging, dersom kvinnen ikke utskrives direkte fra fødeavdelingen. Oppfølging avhenger av mors helsetilstand og ønsker.

Ved behov for behandling/observasjon må kvinnen være på 7G, fortrinnsvis på 7024.

Dersom kvinnen ønsker det og helsetilstanden tillater det kan kvinnen være på hotellpost 7G. Opphold dekkes for paret.

 

Før utskriving:

Ved spontan/provosert senabort må det vurderes om punktene under er aktuelle.

 • Familien støttes i ønsket om å se barnet.
 • Orientering om barselpermisjonen: 6 uker etter fødsel, fra og med uke 23/0. Permisjonstiden er 30 dager (6 uker) uansett om mor har avtalt 80 eller 100 % uttak. Fagorganisasjoner og forsikring kan gi utvidede rettigheter.
 • Ved dødfødsel før uke 23/0, får mor sykemelding, fylles ut i DIPS. Se lenke nederst til nettside fra LUB for mer informasjon.
 • Eventuelt sykemelding til barnefar (fylles ut i DIPS.) Lege som sykemelder far må journalføre beslutningen.
 • Ønsker kvinnen besøk av sykehusprest?
 • ​​Foreldrene kan låne "Cubitus baby" og kjøleelement med hjem. Dette tilbys ikke rutinemessig, men er et tilbud når foreldrene ber om å få ta barnet med hjem før begravelsen. Telefonnummer til mor eller far skal oppbevares på avdelingsjordmors kontor 7G, inntil sengen er tilbakelevert. Rengjøreing av seng og sengetøy skal gjøres på SUS.
 • Brosjyremateriell: «Når et lite barn dør», «Parforhold og sorg ved tap av barn», «Når barn sørger», «Skolebarn og sorg».
 • Ring jordmortjenesten i kommunen. jordmor og helsesykepleier samarbeider om oppfølging. Informer kvinnen om at dette gjøres. 

 

Før utskriving fra fødeavdeling

Jordmor som har ansvar for kvinnen/paret avtaler/informerer om:

 • Tidspunkt neste dag for telefonkontakt fra jordmor på fødeavdeling, og hvem som kontakter kvinnen. Skriv avtalen i timebok på føden; navn, fødselsnummer, telefonnummer og avtalt tid. (Det skal ringes fra fasttelefon på fødeavdelingen.)
 • Avtaler tid og sted for ordinær etterkontroll cirka 3 dager etter fødsel. Tilstreb at fødselsjordmor har samtalen.
 • Kontakter lege som skal ha utskrivingssamtale + epikrise, eventuelt resepter, sykemelding. Dersom glukosebelastning skal tas 3-6 måneder etter fødsel skal dette føres i epikrisen. 
 • Kvinnen skal informeres om at hun ved eventuelle problem kan kontakte fødeavdelingen for oppfølging. Hun skal ikke måtte bruke legevakt.
 • Tidspunkt for samtale med kjent jordmor 1 til 2 uker etter utskriving.
 • Ansvar for at time på fødepoliklinikken blir bestillt 8 uker etter fødsel, fortrinnsvis hos lege som kjenner kvinnen.
 • Tilby samtale med sosionom for informasjon om rettigheter/økonomisk støtte for dem som har mistet et barn.

         Det sendes sekundærhenvisning i Dips til sosionomtjenesten velg avd:  SOS-HST  man kan evt be om hjelp fra sekretær på KK.

         Tlf: 518318 (sosionomtjenesten ligger under terapiaavd)  / 90789969 hverdager kl 08.00-16.00

         Sosionom vil tilstrebe å ta kontakt med kvinnen/paret før hjemreise og avtale tid for samtale. Dersom fødselen skjer i helg vil sosionom ta kontakt så                       fort som mulig etter hjemreise og tilby samtale pr tlf eller avtale om et møte ved behov.

 

Før utskriving fra 7G:

Jordmor som har ansvar for kvinnen/paret avtaler/informerer om:

 o  Utreisesamtale: Ordinær etterkontroll som barselkvinne med lege/jordmor, dokumenter samtalen i DIPS eller Natus. Tilstreb kontinuitet, og planlegg alltid videre oppfølging uavhengig av lengde på barseloppholdet.

 o  Tidspunkt neste dag for telefonkontakt fra jordmor på 7G, og hvem som kontakter kvinnen. Ansvarshavende jordmor formidler besked om at kvinnen skal ha telefonhenvendelse neste dag. La kvinnens journal ligge på vaktrommet med «gul lapp» påfør: telefonnummer og avtalt tid. Kvinnen skal ha telefonkontakt neste dag uansett varighet på barseloppholdet. (Det skal ringes fra fasttelefon på 7G.)

 o   Kontakter lege som skal ha utskrivingssamtale + epikrise, eventuelt resepter, sykemelding. Dersom glukosebelastning skal tas 3-6 måneder etter fødsel skal dette føres i epikrisen. 

 o   Tidspunkt for samtale med kjent jordmor 1 til 2 uker etter utskriving.

 o   Ansvar for at time på fødepoliklinikken blir bestillt til 8 uker etter fødsel, fortrinnsvis hos lege som kjenner kvinnen.

   Tilstreb størst mulig kontinuitet i oppfølgingen.

 o   Kvinnen skal informeres om at hun ved eventuelle problem kan kontakte fødeavdelingen for oppfølging. Hun skal ikke måtte bruke legevakt.

 o   Informer kvinnen/paret om retten til å klage og klageinstanser  

      https://helsenorge.no/rettigheter/klage-og-erstatning

 o   Dokumenter avtaler og oppfølging i Natus, informer kvinnen om at avtaler og oppfølging blir journalført.

 

 Informasjon

Dersom foreldrene ikke ønsker samtale med sykehusprest, informer om:

a)    Begravelse (evt. egen grav, familie gravsted, fellesgrav). Kvinnen/paret kontakter alltid selv begravelsebyrå.

b)    Sykehusprest kan eventuelt formidle kontakt til andre trossamfunn.

c)  Ønsker de å gi barnet et navn?

d)  Informasjon om sorggruppe/individuell samtale med sykehusprest/prest på hjemstedet seinere.(Gi eventuelt beskjed til sykehuspresten slik at kvinnen får invitasjon til sorggruppe.)

 

Landsforeningen for uventet spedbarnsdød har informative nettsider. Her finnes blant annet informasjon om; sykemelding, stønad til gravferd, navneregistrering.

SE: http://www.lub.no/rettigheter

Her finnes også filmen STILLE FØDSEL, også i en utgave med engelsk undertekst. Helsepersonell som anbefaler filmen må ha sett filmen og vurdere om filmen er aktuell kvinnen/paret. Kan eventuelt bruke deler av filmen. Den omhandler spesielt tiden på sykehuset.

Link til filmen: https://www.lub.no/tema/stille-f%c3%b8dsel-passordbeskyttet-visning (passord for norsk film: Stillefødsel2015, passord for film med engelsk undertekst: Stillbirth)

 

  

Vedrørende håndtering av abortert foster se prosedyre:

Abort - håndtering av aborterte fostre

 

https://www.helsebiblioteket.no/dodfodsel-intrauterin-fosterdod-etter-22-svangerskapsuke-provetaking-av-mor-barn-og-placenta

https://www.helsebiblioteket.no, dodfodsel-intrauterin-fosterdod-etter-22-svangerskapsuke-psykososial-oppfolging