Intrauterin fosterdød/senabort v. 1.22, 25.05.2023

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket.

 Ved bekreftet avdødt foster

 • Graviditet fra 14/0 skal til 7H. Se også: Svangerskapsavbrudd og avdødt foster etter uke 12+0
 • Graviditet fra 23/0 skal til fødeavdelingen.
 • Ved manglende fosterlyd tar jordmor kontakt med vakthavende gynekolog. (Før svangerskapsuke 23/0 tilkalles gynekolog om nødvendig. Etter uke 23.0 tilkalles gynekolog og barnelege.) Diagnosen stilles ved ultralyd og skal bekreftes av to leger, eller UL jordmor og lege. Det er viktig at kvinnen/paret føler seg klar for induksjon. Bruk nødvendig tid og forbered foreldrene på hva som skal skje videre, hvorfor vaginal fødsel, eventuelt tilbud om å reise hjem og komme tilbake for induksjon neste dag.
 • Ved induksjon avdødt foster i 3. trimester, se: Fødselsinduksjon (hos kvinner uten tidligere sectio)
 • Spørsmålet om barnet er levendefødt eller dødfødt avgjøres av lege. 
 • Laktasjonshemming; vurderes i forhold til svangerskapslengde ved senabort. (Kontraindisert ved psykose, leversvikt og hypertensjon.) Se: Legemidler barsel Informer om de ulike alternativer for laktasjonshemming.

 

Prøvetaking 

Blodprøver og fostervannsprøver som tas før fødsel:

Prøvene bestilles i DIPS, det står under: «SUS MBK Tilgangsstyrte pakker»

Hak av for det som er aktuelt, men husk:

 • Gallesalter tas fastende.
 • Det vil komme opp en melding om sendeprøve. Dette gjelder Hb-F, og denne må vi inntil videre ha rekvisisjonsskjema til. Skjemaet ligger i mappen i minneesken det heter: «Helse Bergen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin».
 • NB! Dersom det ikke er tatt HIV og Syfilis i svangerskapet, må disse bestilles i tillegg. Hvis kvinnen IKKE er vaksinert mot/har gjennomgått rubella, må denne også legges til bestillingen.

 

Fostervannsprøver tas på Fostermedisinsk poliklinikk:

 • Fostervannsprøve til medisinsk genetikk sendes til Helse Bergen fra Fostermedisinsk poliklinikk. Elektronisk blankett (BL MGM) fylles ut av lege.                                                     
 • Virusprøver av fostervann leveres på Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Bruk sterilt uringlass.                                             
 • Dyrkning fostervann leveres på Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Bruk sterilt uringlass.

 

Prøve som tas av alle etter fødsel:

 • Dyrkning placenta (pensel) leveres på Avdeling for medisinsk mikrobiologi.
 • Histologi placenta: Placenta legges på formalin og leveres patologisk avdeling med skjema. Histologi rekvireres av lege i DIPS og skjema skrives ut.

 

Det er kun dersom fostervannsprøver ikke er tatt før fødsel at følgende prøver tas etter fødsel:

 1. Prøve fra bit av placenta. Glass til prøven ligger i fryseboks på fødeavdelingen. Prøven sendes via Fostermedisinsk poliklinikk første hverdag til «Helse Bergen, Avdeling for medisinsk genetikk» Elektronisk blankett (BL MGM) fylles ut av lege.
 2. Bakteriologisk dyrkning fra barnets øre (pensel) leveres på Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

 

Skjema som ligger i mappen i minneesken:

 • Melding om dødfødt barn; sendes med barnet til patologisk avdeling. Jordmor fyller ut skjema Melding om dødfødt barn (Ikke tilgjengelig) 
 • Informasjonsskjema om oppfølging etter oppholdet ved kvinneklinikken Fødsel - Informasjon til kvinnen/paret etter dødfødsel - pasientinf 
 • Obs; Melding om dødsfall/rekvisisjon av obduksjon skrives ut av lege i DIPS.

Minner om barnet

 • Fra uke 23/0: Oppfordres foreldrene til å ta egne bilder. 

Foreldrene kan låne fødeavdelingen sitt kamera mens de er på avdelingen. Kamera ligger på medisinrommet på FA.  De må gjerne ta bilder gjennom hele  oppholdet i avdelingen. Vi kan også tilby oss å ta bilder med kameraet.

Etter fødselen kopieres bildene til en minnepenn før de slettes på kameraet se: Overføring av bilder fra kamera til minnepenn

Det ligger minnepenner i esker som er laget av LUB ( landsforeningen for uventet barnedød). Etter at bildene er kopiert til minnepennen legges den i minneesken.  Dersom foreldrene ikke tar med seg minnepennen hjem legges minnepennen inn på kontoret til systemansvarlig på fødeavdelingen som sletter bildene. Foreldrene informeres om dette, og at fødeavdelingen ikke har mulighet til å lagre bildene.  

 • Minneesken kan gis til foreldrene underveis i fødselen samtidig med at vi informerer om at den inneholder  små gaver og informasjonsmateriell. Vi kan tilby å se på innholdet sammen med dem om de ønsker det. 

          Dødfødselsmappen med diverse skjema og rutiner som ligger i minneesken tas ut før esken gis til foreldrene.

 • Ved seinaborter kan man vurdere å tilby minneeske.
 • Gi tilbud om rosa/blå armbånd og navnelapp.
 • Det tas fot/håndavtrykk på kort helt ned til 16.-20.uke etter individuell vurdering (utstyr finnes på skrivestuen).
 • Det tas gipsavstøpning av fot eller hånd fra uke 23/0 (utstyr finnes på barnestuen).
 • Foreningen Stille kan tilby fotografering ved dødfødsler, både før og etter fødsel. De kan også ta bilder i begravelsen om foreldrene ønsker det. Telefonnummer til kontaktperson er 93021610 (Sunniva Engen, Foreningen Stille). Se informasjonsskriv under Relatert fanen. Tilbudet om fotografering er gratis.  

 

Dokumentasjon

 • Barnet legges inn som dødfødt i Natus fra 12. uke. (Føres som vanlig fødsel i Natus. Angi i protokolleringen om barnet døde før eller under fødsel.) Prøver og rekvisisjoner for barnet registreres med kvinnens id. Barnet skal ikke legges inn i DIPS ved dødfødsel.
 • Jordmor dokumenterer forløpet i NATUS. Telefonkontakt, oppfølging og informasjon fra jordmor dokumenteres i Natus for å ivareta kontinuitet i omsorgen.
 • Lege dikterer journalnotat i DIPS.
 • ”Legeerklæring dødsfall/unaturlig dødsfall” må fylles ut i DIPS av lege, for alle levendefødte som senere dør like etter fødsel (dvs. født fra 23.0 uker.) Hvis barnelege er til stede og vurderer barnet, skriver barnelegen erklæringen. Signer utskrift av dødsattest fra DIPS med blå kulepenn, dette etter krav fra Stavanger Tingrett. Originalen leveres til Avdeling for patologi, som leverer den med barnet til begravelsesbyrået. Skal ikke fylles ut ved provosert abort.
 • Epikrise sendes både til jordmortjenesten og helsestasjonen i kommunen fra gestasjonsuke 23/0.

 

Oppfølging i forhold til barnet

 

 • Foreldrene skal avgjøre om de ønsker obduksjon.
 • Ønsker kvinnen/paret kontakt med sykehusprest?  Sykehusprest kan hjelpe med informasjon om begravelse og  kan eventuelt formidle kontakt til andre trossamfunn.
 • Barn (født fra og med uke 23/0) legges i kjøleseng "Cubitus baby"; brukes når barnet er sammen med foreldrene. Foreldrene kan når som helst ta opp barnet, og barnet bruker vanlig tøy. 8 kjøleelementer byttes hver 8. time, elementene ligger i fryseboks på føden. Elementene må legges flatt i fryseboksen. Kjølesengen oppbevares på lintøylageret på føden, se egen plansje der for klargjøring etter bruk. Barnet flyttes over i vanlig seng når barnet skal til Avdeling for patologi.
 • Barnet legges i vanlig barneseng, og bringes til Avdeling for patologi. Portørene bringer barnet til Avdeling for patologi døgnet rundt. Kopi av helsekortet sendes med barnet. Foster over 21 uker legges ikke i formalin, men legges kjølig så snart som mulig. (Foster 12-20 uker fikseres ikke til vanlig, men dersom det fødes fredag/lørdag/søndag eller dagen før helligdag. Foster før 12 uker fikseres alltid.)
 • Legen fyller ut obduksjonsskjema på barnet, skjema ligger i DIPS, og sendes med barnet til Avdeling for patologi.
 • "Melding om dødfødt barn" fylles ut og leveres med barnet til Avdeling for patologi.
 • Informasjon om begravelse og veiledning om de forskjellige alternativer. Dette gjentas på barsel.

 

Oppfølging 7G/hotellpost 7G:

7G har ansvar for barseloppholdet og oppfølging, dersom kvinnen ikke utskrives direkte fra fødeavdelingen. Oppfølging avhenger av mors helsetilstand og ønsker.

Ved behov for behandling/observasjon må kvinnen være på 7G, fortrinnsvis på 7024.

Dersom kvinnen ønsker det og helsetilstanden tillater det kan kvinnen være på hotellpost 7G. Opphold dekkes for paret.

 

Informasjon før utskrivning:

Ved spontan/provosert senabort må det vurderes om punktene under er aktuelle.

 

 • Orientering om barselpermisjonen: 6 uker etter fødsel, fra og med uke 23/0. Permisjonstiden er 30 dager (6 uker) uansett om mor har avtalt 80 eller 100 % uttak. Fagorganisasjoner og forsikring kan gi utvidede rettigheter.
 • Ved dødfødsel før uke 23/0, får mor sykemelding, fylles ut i DIPS. Se lenke nederst til nettside fra LUB for mer informasjon.
 • Eventuelt sykemelding til barnefar (fylles ut i DIPS.) Lege som sykemelder far må journalføre beslutningen.
 • ​​Foreldrene kan låne "Cubitus baby" og kjøleelement med hjem. Dette tilbys ikke rutinemessig, men er et tilbud når foreldrene ber om å få ta barnet med hjem før begravelsen. Telefonnummer til mor eller far skal oppbevares på avdelingsjordmors kontor 7G, inntil sengen er tilbakelevert. Rengjøreing av seng og sengetøy skal gjøres på SUS.
 • Brosjyremateriell: «Når et lite barn dør», «Parforhold og sorg ved tap av barn», «Når barn sørger», «Skolebarn og sorg» i tillegg diverse andre brosjyrer.
 • Ring jordmortjenesten i kommunen. jordmor og helsesykepleier samarbeider om oppfølging. Informer kvinnen om at dette gjøres. 
 • Ønsker kvinnen besøk av sykehusprest?​ Dersom foreldrene ikke ønsker samtale med sykehusprest, informer om:

a) Begravelse (evt. egen grav, familie gravsted, fellesgrav). Kvinnen/paret kontakter alltid selv begravelsebyrå.

b) Sykehusprest kan eventuelt formidle kontakt til andre trossamfunn.

                 c)  Ønsker de å gi barnet et navn?

     d)  Informasjon om sorggruppe/individuell samtale med sykehusprest/prest på hjemstedet seinere. Gi beskjed til sykehuspresten slik    at kvinnen/paret får invitasjon til sorggruppe om de ønsker det.      

 

Videre oppfølging av mor/paret

Avtaler som ordnes før utskrivning/overflytting fra fødeavdelingJordmor som har ansvar for kvinnen/paret ordner avtalene og gir dem informasjonsskjemaet ferdig utfylt. Vurder i hvert enkelt tilfelle om noen av punktene er aktuelt ved seinabort

Informasjonsskjema se: Fødsel - Informasjon til kvinnen/paret etter dødfødsel - pasientinf 

 • Telefonkontakt en av de første dagene etter hjemreise ved jordmor som kjenner kvinnen/paret på fødeavdeling/evt barselavdeling . Skriv avtalen i timebok i DIPS på føden; navn, fødselsnummer, telefonnummer og avtalt tid. (Det skal ringes fra fasttelefon på fødeavdelingen/evt barselavdelingen)
 • Oppfølgingssamtale 3-5 uker etter fødsel med samtalejordmor på fostermedisinsk poliklinikk. Evt med kjent jordmor fra oppholdet ved føde- eller barselavdelingen. Tilby kvinnen /paret å bestemme selv om de vil komme til avdelingen for samtale eller ha den pr telefon Aktuelle tema for samtalen kan være hvordan kvinnen/paret har hatt det den siste tiden, og om de har fått den støtten/oppfølgingen de trenger. Dersom de trenger mer oppfølging kan man opplyse om ulike lavterskeltilbud: 

Pårørendesenteret i Stavanger tilbyr samtaler til alle i hele regionen, det er gratis og det er kort ventetid.

Familesenter; sjekke om hjemstedskommunen til paret har dette, det er i såfall gratis og er et lavterskeltilbud.

Sykehuspresten tilbyr individuelle samtaler, enten som alternativ til sorggruppe, eller i tillegg til gruppe.

Hyppigere samtaler med fastlege kan være et alternativ.

Noen arbeidsgivere har avtaler med psykolog.

(en må være oppmerksom på at ved henvisning til DPS eller kommunal psykolog er det lang ventetid, og mange vil få avslag).

 

 • Samtale med lege ved fostermedisinsk poliklinikk 8 -12 uker etter fødsel (fortrinnsvis lege som kjenner Kvinnen/paret).
 • Kontakt lege som skal ha utskrivingssamtale + epikrise, eventuelt resepter, sykemelding. Dersom glukosebelastning skal tas 3-6 måneder etter fødsel skal dette føres i epikrisen. 
 • Kvinnen skal informeres om at hun ved eventuelle problem kan kontakte fødeavdelingen for oppfølging. Hun skal ikke måtte bruke legevakt. 
 • Tilby samtale med sosionom for informasjon om rettigheter/økonomisk støtte for dem som har mistet et barn.

          Det sendes sekundærhenvisning i DIPS til sosionomtjenesten velg avd:  SOS-HST  man kan evt be om hjelp fra sekretær på KK.

          Tlf: 518318 (sosionomtjenesten ligger under terapiaavd)  / 90789969 hverdager kl 08.00-16.00

          Sosionom vil tilstrebe å ta kontakt med kvinnen/paret før hjemreise og avtale tid for samtale. Dersom fødselen skjer i helg vil sosionom ta kontakt så                        fort som mulig etter hjemreise og tilby samtale pr tlf eller avtale om et møte ved behov.

      https://helsenorge.no/rettigheter/klage-og-erstatning

 • Dokumenter avtaler og oppfølging i Natus, informer kvinnen om at avtaler og oppfølging blir journalført.

 

Landsforeningen for uventet spedbarnsdød har informative nettsider. Her finnes blant annet informasjon om; sykemelding, stønad til gravferd, navneregistrering.

 

SE: http://www.lub.no/rettigheter

Her finnes også filmen STILLE FØDSEL, også i en utgave med engelsk undertekst. Helsepersonell som anbefaler filmen må ha sett filmen og vurdere om filmen er aktuell kvinnen/paret. Kan eventuelt bruke deler av filmen. Den omhandler spesielt tiden på sykehuset.

Link til filmen: https://www.lub.no/tema/stille-f%c3%b8dsel-passordbeskyttet-visning (passord for norsk film: Stillefødsel2015, passord for film med engelsk undertekst: Stillbirth)

   

Vedrørende håndtering av abortert foster se prosedyre:

Abort - håndtering av aborterte fostre

 

https://www.helsebiblioteket.no/dodfodsel-intrauterin-fosterdod-etter-22-svangerskapsuke-provetaking-av-mor-barn-og-placenta

https://www.helsebiblioteket.no, dodfodsel-intrauterin-fosterdod-etter-22-svangerskapsuke-psykososial-oppfolging