Stillingsbeskrivelse Lege i spesialisering (LIS) Medisinsk biokjemi v. 1.3, 18.08.2017

1.   Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk lisens som lege

2.   Organisatorisk plassering

 • Administrativt og faglig underlagt avdelingsoverlegen
 • I fravær av avdelingsoverlege er avdelingssjef nærmeste administrativt overordnede
 • Avdelingsoverlegen er oppnevnt som veileder i spesialiseringsperioden

3.   Stillingens hovedoppgaver

LIS er ansatt i en fast stilling på avdelingen der hovedformålet er å oppnå en spesialisering innen fagområdet.

Ansvars og arbeidsoppgaver

 • Delta i avdelingens program for spesialistutdanning
 • Delta i faglige og administrative oppgaver iht krav i utdanningsplanen
 • Gi rekvirentene medisinsk faglige råd ved valg av analyser og fremme effektiv bruk av laboratorietjenestene
 • Gi rekvirentene medisinsk faglige råd i forbindelse tolkning av analyseresultater
 • Skal bidra til å følge opp mål, strategier og tiltaksplaner innen medisinsk ansvarsområde
 • Det skal settes av tid til undervisning og faglig fordypning

4.   Samarbeidsforhold

 • Bidra til et godt faglig samarbeid med veileder/avdelingsoverlege
 • Samarbeide med kolleger og annet helsepersonell i og utenfor avdelingen for å bidra til et godt faglig og sosialt miljø

5.   Spesielle bestemmelser

 • LIS har et selvstendig ansvar i henhold til helsepersonelloven, men skal til enhver tid ha mulighet for å konferere og få hjelp av en overordnet kollega i eller utenfor foretaket i den grad det er nødvendig
 • Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven, «Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5»
 • Ansvarlig for å følge lover og forskrifter og de prosedyrer og retningslinjer som er utarbeidet ved foretaket/avdelingen
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef/avdelingsoverlege etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren