KPHV - Bekrefte dødsfall ved enhet - Rutine for lege v. 1.5

 

HLR:

         Lege sammen med helsepersonell i KPHV skal utføre HLR helt fram til kvalifisert medisinsk personell fra ambulansetjenesten har ankommet lokasjon og overtar ansvaret for behandling av pasienten.

         Se KPHV - HLR - AMK - Øyeblikkelig hjelp tilkalling! (Ikke tilgjengelig).

 

BEKFREFTE DØDSFALL:

         Bekrefte dødsfall - Skjer kun etter at lege avslutter forsøk på gjenoppliving med HLR. Ansvar for å bekrefte dødsfall påhviler enten ambulanselege - lege på dagarbeidssted eller forvakt/bakvakt i samarbeid med ambulansepersonell når ambulanselege ikke er tilstede.

         Dokumenter dødsfall i DIPS med hensyn til nedenstående punkter med notat:
- Carotispuls.
- Auskulter hjerte og trakea.
- Pupiller, fikserte og dilaterte.
- Dødsattest skal skrives av den legen som syner liket, jfr. Regional prosedyre: Melding om dødsfall og dødsårsak

ØVRIGE RUTINER VED DØSFALL:

         Pårørende varsling ved naturlig død ivaretas av lege på dagarbeidssted eller forvakt/bakvakt. Anbefalinger gitt i "varsling og oppfølging av pårørende etter selvmord" kan tilpasses og benyttes ved behov, jfr. neste kulepunkt.

         Ved selvmord, se KPHV - Varsling og oppfølging av pårørende ved pasientdødsfall (Ikke tilgjengelig) og KPHV - Intern og eksterne varslingstiltak ved selvmord i døgninstitusjon og poliklinikk (Ikke tilgjengelig).

         Se Meldeplikt til politiet ved unaturlig dødsfall (Ikke tilgjengelig) for nærmere definisjon av hva som er meldepliktig.

         For varsling til statens helsetilsyn, se KPHV - Umiddelbar varsling ved alvorlige pasientrelaterte hendelser, § 3-3a (Ikke tilgjengelig).

         Oversikt over øvrige rutiner i HST/KPHV omhandlende dødsfall, se KPHV - Innholdsfortegnelse - Øyeblikkelig hjelp - HLR - Dødsfall.