Pasientreiser når pasienten ikke har penger v. 1.3, 27.09.2021

 

Hensikt:

Sikre korrekt forvaltning av Pasientreiseforskriften, samt ivareta likebehandlingsprinsippet.

 

Omfang:

Beskriver hvordan avdelinger skal forholde seg når pasienter ikke har penger til å betale reisen fra behandling.

 

Ansvar:

Ansatte i Helse Stavanger HF, med ansvar for pasienter som skal reise til eller fra behandling uten å ha tilgang til penger.

 

Beskrivelse:

Pasientreiser kan ikke dekke drosjeutgifter for pasienter på bakgrunn av de ikke har penger. Dette strider mot likebehandlingsprinsippet - Pasient- og Brukerrettighetsloven §1-1.                                                                                                                                  

 

Pasientenes rett til syketransport følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 med tilhørende forskrift, Pasientreiseforskriften.

 

Hovedregelen er at pasienten, ved reise til helsetjenester, har rett til å få dekket «nødvendige utgifter» jf. § 2-6 første ledd. Siden ordlyden gir pasienten rett til utgiftsdekning og ikke et transporttilbud er hovedregelen at pasienten selv er ansvarlig for å planlegge, bestille og gjennomføre transporten, for deretter å søke refusjon for sine utgifter.

 

Regelverket gir ikke pasienten rett til å kreve direktebetaling av reisen fra helseforetaket. Dette betyr at pasienten selv må ha midler til å legge ut for sin reise før han kan søke refusjon hos Pasientreiser.

Pasientreiser har ikke avtaler med f. eks buss-, ferge- eller togselskap, men pasienten har mulighet for å betale for offentlig transport med sin mobiltelefon.

 

Avdelingen kan også velge:

      Dekke hele pasientens drosjereise ved å benytte rutine for «hvit drosjerekvisisjon»

Avdeling faktureres

      Utstede rekvisisjon på ikke-medisinsk grunnlag

Pasienten faktureres

o        Fyll ut skjema som signeres av pasient, scannes til Elements og merkes Pasientreiser – Skjema finnes under fanen relatert

o        Rekvirer elektronisk i Nissy

o        Rediger egenandel ved å huke av i boksen faktureres eget HF. I feltet «begrunnelse» skrives– «EQS  34750» – Se lynguide under fanen relatert

Avvik:

Meldes i Synergi.

 

 

Kilder/Referanser:

Pasientreiseforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven

Juridisk uttalelse