KPHV - Kontakt med pårørende

KPHV - Kontakt med pårørende v. 1.3, 04.11.2017

Alle pårørende har rett til generell informasjon om rettigheter, vanlig praksis på området, saksbehandling, muligheter for opplæring og informasjon om ulike typer lidelser og behandling.

Den som er oppgitt som nærmeste pårørende, har rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen. Helsepersonellet har på sin side rettslige plikter overfor nærmeste pårørende.

Oppsummert:

o    Nærmeste pårørende tilbys samtale innen 3 dager. Nærmeste pårørende har alltid rett på generell informasjon.

o    Dersom pasienten samtykker og forholdene tilsier det, skal nærmeste pårørende informeres om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som tilbys.

o    Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene

o    Innhente komparentopplysninger fra pårørende

o    Hvis pasienten nekter samarbeid med pårørende og/eller det foreligger grunner til at samarbeid med pårørende ikke kan eller skal gjennomføres, må dette dokumenteres i elektronisk pasientjournal.

o    Man tilstreber å få til et barne- og familieperspektiv i behandlingen så pasienten bør som hovedregel motiveres for samarbeid med pårørende, da familien stort sett representerer en ressurs og er viktig for pasienten.

o    Ved tvangsvedtak: Se KPHV - Utlevering av vedtak ved etablering og opphør av tvunget psykisk helsevern (kap 3) og ved gjennomføring av tvunget psykisk helsevern (kap. 4) (Ikke tilgjengelig).

o    Klinikk psykisk helsevern voksne, barn, unge og rusavhengige har egen sykehusprest som tilbyr samtaler med pasienter, pårørende og ansatte.

Sykehuspresten er del av Prestetjenesten ved Stavanger Universitetssykehus, som er tilknyttet Avdeling for Fag- og Foretaksutvikling (FFU) og skal bidra til at organisasjonen når sitt mål om å tilby helhetlig omsorg.

Enheten har følgende særlige ansvarsområder: eksistensiell omsorg, forskning og undervisning, etikkarbeid, veiledning og kirkelige handlinger. Den har tilknytning til den norske kirke, men er samtidig en åpen og inkluderende tjeneste for alle pasienter, pårørende og ansatte uavhengig av livssynsorientering og tilknytning.

Sykehuspresten har en særskilt taushetsplikt.

Sykehuspresten kan også ved behov formidle kontakt til representanter fra ulike tros- og livssynsamfunn.

Sykehusprest har 24.t vakttjeneste og kan kontaktes via sentralbord. 

 

HST - Barn/søsken som pårørende

KPHV - Utlevering av vedtak ved etablering og opphør av tvunget psykisk helsevern (kap 3) og ved gjennomføring av tvunget psykisk helsevern (kap. 4) (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om helsepersonell