Hyperstimulering v. 1.7

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©   
Forandringer er understreket              

Definisjon og etiologi

Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) kan være en potentielt livstruende komplikasjon etter assistert befruktning.

Sjelden spontant (flerling-svangerskap, trofoblast-tumores).

OHSS er en systemisk tilstand som oppstår når vasoaktive substanser frigjøres fra hyperstimulerte ovarier. De øker kapillær permeabilitet som gir lekkasje av væske fra kar til interstitielt vev (third space; ødem, ascites og pleuravæske) med samtidig intravaskulær dehydrering/hypovolemi.

OHSS er karakterisert av:

·         Forstørrede, multicystiske ovarier

·         Med eller uten: ascites, hydrothorax, hydroperikard, koagulasjonsforstyrrelser og nedsatt lever- og nyrefunksjon

Inndeling etter debutstart

Tidlig OHSS: innen 8 dager (oftest 4-7 dager etter HCG injeksjon), provoseres av høyt antall preovulatoriske follikler.

Sein OHSS: starter fra dag 9 og senere etter HCG injeksjon, og skyldes endogen HCG produksjon fra graviditet.

Klinikk

Klassifiseres etter alvorligheten av symptomene, klinikk og lab. prøver

 • Grad 1 (mild): Abdominalt ubehag, tyngdefornemmelse, kvalme, oppkast og diare. Ovariene <8 cm, evt. minimal ascites. Ingen biokjemisk avvik.
 • Grad 2 (moderat): Smerte, kvalme/brekninger, utspilt abdomen, diare, hemokonsentrasjon og ascites. Ovariene forstørret opptil 12 cm. Hct >41%.
 • Grad 3 (alvorlig): Kliniske tegn på ascites og/eller hydrothorax. Pleura- og evt. perikardvæske, hypovolemi, oliguri og hyper­koagulabilitet. Eksessivt forstørrete ovarier > 12 cm. Hemokonsentrasjon (Hct >55%), Leukocytose (leuk>15), elektrolyttforstyrrelser, lavt sentralt venetrykk, lavt BT og tachykardi.
 • Grad 4 (kritisk): spendt, distendert abdomen og eller betydelig pleuravæske, Hct >55%, leuk >25. Oliguri/anuri. Tromboemboli. ARDS

Innkomstprøver

Hb, Hct, leuko­cytter, elektrolytter, trombocytter, urea, kreatinin, ALAT, LD, bilirubin, totalprotein, albumin, koagulasjonsprøver. S-Hcg 12 dager etter embryotransfer.

Monitorering av blodprøver: Daglig Hb, Hct, leuko­cytter, elektrolytter, kreatinin, leverenzymer og albumin.

Andre prøver tas på indikasjon.

Ultralydscanning Hver 48 timer (vurdere ascites og ovarienes størrelse). 

Rtg/ultralyd thorax kan være aktuelt med tanke på pleuratapping.

 

Behandling

Hospitalisering ved OHSS grad II, III og IV.

Pasienter med grad I må følges poliklinisk med tanke på utvikling til grad II eller III. 

 • Opprettholde blodvolumet:
  Adekvat intravaskulært væskevolum nødvendig for å unngå kompli­kasjoner som nyresvikt, hypovolemisk sjokk og trombose. Tilstrebe normalisering av Hct (<38 %) og timediurese >50ml/time.
 • Elektrolyttholdige væsker, Ringer evt NaCl.
 • Albumintilførsel 200g/l 100ml ved serum albumin < 20 g/l, Hct >55% og uttalt ascites.
 • Vurdere væskebalansen. Daglig måling av BT, vekt, bukomfang i navlenivå, timediurese (minimum >30 ml/time). Føring av drikke - og evt kost-skjema.
 • Diuretika er kontraindisert, men kan bli aktuelt ved nyresvikt (samarbeid med anestesilege/indremedisiner).
 • Korrigere elektrolyttforstyrrelser
 • Ascitestapping (transabdominalt eller vaginalt) ved abdominalt ubehag og smerter, kan gi markant og spontan bedring (bedrer nyrefunksjon, senker Hct, forkorter forløpet). Tidlig og hyppig tapping synes å gi raskere bedring. Ved mye ascites kan det være aktuelt å legge inn permanent dren til mengden væske markert avtar. OBS! Ved tapping av store volumer må tilførsel av vitaminer og sporstoffer sikres.
 • Pleuratapping ved hydrothorax og dyspne
 • Analgetika og antiemetika ved behov. IKKE NSAID (reduserer nyrefunksjon)
 • Fysisk anstrengende aktivitet og samleie bør unngås pga fare for blødning og torsjon av ovarier.

 Forebygge trombose 

Tromboseprofylakse viktig. For dosering se  https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local_expired.gifTromboseprofylakse og behandling hos gravide

Tromboseprofylakse skal fortsettes ut 1.trimester ved alvorlig OHSS.

Tromboserisikoen er 0,7-10 %.

OBS! nakkesmerter med eller uten hevelse: vena juglaris trombose.

Laparoskopi/tomi på streng indikasjon ved mistanke om torsjon eller intra-abdominell blødning.

Svangerskapsavbrudd sjelden aktuelt. Lov/forskrift om svangerskapsavbrudd følges.

Alvorlige tilfeller skal meldes i SYNERGI