Arbeidsbeskrivelse stomisykepleier v. 1.0

1.                  Kvalifikasjoner

Må ha :        Autorisasjon som sykepleier

 

Bør ha :           Godkjent stomisykepleierutdanning

 

2.                  Organisatorisk plassering

Avdelingssykepleier  som nærmeste overordnede.

 

3.                  Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Stomisykepleier skal arbeide med følgende klinikkområder (aktualiteten av de forskjellige punkter vil avhenge av pasientgruppe).

         Pre-og/eller postoperativ informasjon og rådgivning til pasient og evt. pårørende.

         Støtte og veiledning i forhold til fysiske, psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle situasjoner.

         Preoperativ stomimarkering og postoperativ evaluering.

         Opplæring i grunnleggende stomipleie og evaluering av stellerutiner.

         Tilpasning og evaluering av stomiutstyr.

         Rådgivning og behandling ved problemstomier/lekkasje - og hudkomplikasjoner.

         Tilpasning og evaluering av sårbehandlingsregimer.

         Bandasjering av fistler og ivaretaking av den perifistulære hud.

         Stell og fiksering av perkutane ernæringssonder og dren.

         Støtte og veiledning til pasienter med avføringsproblemer som obstipasjon, diare og inkontinens

         Informasjon om og opplæring i irrigasjon, både stomi og rektalt.

         Formidling av henvisning til spesialisthjelp utenfor behandlende driftsenhet.

         Informasjon og tilbud om kontakt med pasientforeninger som f.eks, Norilco.

         Sikring og oppfølging i hjemmemiljø etter utskriving/overflytting fra sykehus.

         Poliklinisk oppfølging av pasienten.

 

Stomisykepleier skal kunne vurdere behov for og ta ansvar for formidling av kunnskaper og rådgivning til følgende grupper.

         Pasient og pårørende

         Helsepersonell innen sykehuset

         Helsepersonell på samarbeidende sykehus/institusjoner

         Primærhelsetjenesten som for eksempel helsesøster og hjemmesykepleie

         Personalet i barnehager og skoler

         Medlemmer av pasientforeninger

         Studenter og elever innen helsefaglige retninger

         Ansatte i private foretak så som bandagist og apotek

 

Innen fagutvikling og forskning skal stomisykepleier

         Sikre og forbedre kvaliteten på sykepleien til aktuell pasientgruppe

         Holde seg faglig oppdatert innen stomisykepleie og relevante fagfelter nasjonalt og internasjonalt

         Delta i og initiere prosjekt-og forskningsarbeid innen egen faggruppe og innen tverrfaglige grupper

         Ta ansvar innen utdanning og hospitering av stomisykepleiere

 

Innen koordinering og administrasjon skal stomisykepleier

         Initiere og koordinere samarbeid med annet helsepersonell og andre faggrupper

         Ha ansvar for å ta vare på eksisterende ressurser og bruke dem på en hensiktsmessig måte

         Ha ansvar for å registrere og dokumentere pasientkontakt

         Ha ansvar for å utarbeide spesifisert årsrapport om egen virksomhet

         Bidra til et positivt miljø med de forskjellige samarbeidspartnere slik at spisskompetansen blir anvendt til pasientens beste

         Markedsføre stomisykepleiers kompetanse

 

4.                  Samarbeidsforhold

         Samarbeide nært med legene tilknyttet gastroseksjonen / 6H

         Samarbeide nært med personalet tilknyttet kirurgisk poliklinikk

         Samarbeide nært med sekretær på 6H

 

5.                  Spesielle bestemmelser

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver. Slik endring skal gis skriftlig.