Protrahert fødsel v. 1.6

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Forandringer er understreket

 

Protrahert fødsel stadium I:

Bestem tidspunkt for fødselsstart, sett varsel/tiltakslinje i partogrammet i hht. prosedyre.

Fødselsstart definisjon: Regelmessige rier, mormunnsåpning 4cm og avflatet. Ved tvil: Avvent med å sette varsel- og tiltakslinje til du er sikker på fødselsstart.

Protrahert stadium 1 når en av følgende foreligger:

1)   Når linjen for mormunnsåpning krysser tiltakslinjen i partogrammet eller ved

2)   Uendret mormunnsåpning i 4 timer.

 

Vurdering og tiltak i stadium I:

Før tiltakslinjen krysses:
 • Ved mormunnsåpning 7cm eller mer gjøres vaginalundersøkelse for vurdering av framgang innen ca 2 timer.

 • Ved mormunnsåpning 6 cm eller mindre, kan man vente inntil 4 timer mellom hver vaginalundersøkelse.

 • Vurder descens av ledende del, innstilling og ristyrke i tillegg til mormunnsåpning.

 • Ved avflatende progresjon, vurder mulig årsak.

 • Aktuelle tiltak: Lett mat og drikke, stillingsendring og bevegelse, tøm urinblære, adekvat smertelindring, hinnerivning..

 • Vurder/undersøk muligheten for feilinnstilling før tiltakslinje krysses (vurder ultralyd).

 • Oxytocinstimulering som tiltak ved langsom framgang er som hovedregel ikke aktuelt før krysning av tiltakslinje.

 
Tiltakslinje passert:
 • Timeout. Skal iverksettes så snart som mulig etter krysset tiltakslinje.
  • Ved kryssing av tiltakslinjen må jordmor i samråd med ansvarshavende jordmor umiddelbart iverksette adekvate tiltak i påvente av Timeout.
  • Samle teamet; Jordmor tilkaller lege (og evt. ansvarshavende jordmor).
  • Samle informasjon (utenfor fødestuen med tilgang til partogram og evt. CTG):
   • Bakgrunn, risikofaktorer, kommunikasjon evt. språkbarriere, iverksatte tiltak til nå,
   • Progresjon (vurdering av leie, presentasjon, descens, mormunnsåpning, rier og vannavgang?) 
   • Fosterlyd, evt. CTG/STAN.
  • Diskuter mulige tiltak.
  • Involver fødekvinnen og evt. ledsager og lag en plan for videre oppfølgning og tiltak.
  • Fastsett tidspunkt for ny vurdering og evt. ny timeout.
  • Informer ansvarshavende jordmor om planen.
  • Timeout dokumenteres i generelt journalnotat i Natus med tema "Timeout". Bruk signalinformasjon "Prosjekt".
 • Oxytocinstimulering ved risvekkelse
  • Oxytocin(Syntocinon®)10 I.E. blandes i Nacl 1000 ml. Startdose 30 ml/time. Øk infusjonen med 15 ml/time hvert kvarter inntil kvinnen har tilfredsstillende rier. Maks dose 180 ml/time. CTG registrering før drypp startes. Vurder fosterlyd og ristyrke ved hver dose-økning. Differensiering grønn og rød gruppe
  • Oxytocin skal ikke startes opp/økes ved patologisk CTG. Ved pågående stimulering vurderes om rihyppighet/andre forhold tilsier reduksjon av dose.
  • Indikasjon for Oxytocinstimulering skal alltid dokumenteres i Natus. Differensiering grønn og rød gruppe

 • Sectio vurderes dersom inadekvat progresjon til tross for stimulering, eller dersom stimulering ikke er mulig pga patologisk CTG/for hyppige rier
   
 • Dersom mormunnen ikke er utslettet etter 12 timer i stadium I vurderes sectio.
   
 • Tidligere sectio:Utvis forsiktighet ved stimulering med Oxytocin  Fødsel etter keisersnitt (VBAC)

 

Protrahert fødsel stadium II  

Stadium II er definert som utslettet mormunn og deles inn i en "passiv fase" og en "aktiv fase".

"Passiv fase" er tiden fra utslettet mormunn fram til man starter aktiv trykking. Håndtering av denne fasen er beskrevet i egne prosedyrer Flytdiagram for utdrivingsfasen (Ikke tilgjengelig) Differensiering grønn og rød gruppe

"Aktiv fase" er fra aktiv trykkestart til barnet er født. Det finnes ingen entydig grense for hvor lang denne fasen kan være. Anbefalinger fra både ACOG og NICE Guidlines angir at man forventer at barnet skal være født innen 3 timer aktiv trykking hos 1.gangsfødende og innen 2 timer hos flergangsfødende. Dette er betydelig lengre trykketid enn det vi har tradisjon for her. Vi anbefaler følgende:

1) Lege bør tilkalles etter 60 min aktiv trykking med mindre barnet er i ferd med å fødes. Ved fullstendig manglende framgang etter trykkestart bør lege tilkalles tidligere enn 60 min for å vurdere situasjonen mtp f.eks feilinnstilling. Kvinnen defineres som "rød" etter 60 min trykking; skal ha kontinuerlig CTG overvåking og overflyttes til FA.  Differensiering grønn og rød gruppe

2) Ved tilkalling skal lege vurdere situasjonen og framgangen. Det er ikke indikasjon for rutinemessig operativ vaginal forløsning etter en times trykking. Dersom det er tydelig framgang og fosterlyden er OK kan man la kvinnen trykke videre.

3) Bruk stillingsendring aktivt under trykking, særlig ved langsom framgang (knestående, stående, sideleie....)

4) Etter >90 min trykketid bør man vurdere operativ hjelp med mindre det er åpenbar framgang og forventet nær forestående fødsel.

 

Referanser:

1) UpToDate-online (artikkel inneholder anbefalinger fra bl.a ACOG)

2) NICE guidlines for stadium 2 i fødsel