Pasientadministrative rutiner
Abort - håndtering av aborterte fostre
Abortnemd, prosedyre ved henvisning fra Haugesund sykehus
Adopsjon
Akupunktur ved Kvinneklinikken
Arbeidsflyt for epikriser i Kirurgisk Klinikk
Arbeidsfordeling for leger på vakt, Kvinneklinikken
Arbeidsfordeling leger gynekologisk sengepost 4AC
Avbestilling rutine - HABU Stavanger
B2 - Urinprøvetaking
Barsel - Utreisesamtale
Barsel - Velkomstsamtale 7G
Barsel 7G - arbeidsoppgaver for barnepleiere
Barsel 7G - arbeidsoppgaver for jordmor
Barsel 7G - generelle arbeidsrutiner
Barsel 7I-arbeidsoppgaver for jordmor
Barselkvinner - rutiner på barselavdelingen
Bestille demonstrasjon/teleradiologi
Bestilling av pasientreise med drosje i Nissy
Bestilling av pasientreise med fly
Bestilling av pasientreise ved nedetid i Nissy
Bilirubinkontroll hos sykepleier ved Barne- og ungdomspoliklinikken
Brev/henvendelser mellom barneverntjenesten og Kvinne- og barneklinikken
Bruk av tolk - tolketjeneste barne- og ungdomshabilitering(HABU)
Cytologiske og histologiske preparater
Diagnose- og prosedyrekoder, retningslinjer for etterregistrering
Diagnose-/prosedyre-operasjons-takst-skjema.Oversikt Kvinneklinikken
Diagnosesetting ved Kvinneklinikken
Diagnoseskjema barsel
Diagnoseskjema svangerskap og fødsel
DIPS Classic Betaling av egenandeler med kontanter
DIPS Classic Kasseoppgjør - dagsoppgjør - ukesoppgjør
Dokumentasjon av inhospital hjertestans
Dokumentasjon i Natus fødeavdelingene
Dokumentasjon prehospital seksjon SUS
Dødsfall - Når barn som mottar tjenester av Barne- og ungdomshabilitering dør
Dødsfall på pasienthotellet
Ekspedering av telefonsamtaler
Epikriseskriving føde/barsel-seksjonen
Ergoterapi - Behandle henvisninger vedrørende hjelpemiddelbehov hos inneliggende pasienter
Erstatningssaker-rutiner Kvinneklinikken
Fast track kirurgi
Faste legeoppgaver luftambulansen
Fibroblastkultur - hudbiopsi - prøvetaking og forsendelse
Forbruksmateriell - fremgangsmåte for søking
Fosterdiagnostikk
Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege
Helsehjelp mot de foresattes vilje
Henvisinger/ventelister rutine Kvinneklinikken
Henvisning til Palliativt senter
Hjelpenummer nyfødt stans Natus og DIPS
Hjemmesykehus- Overføring av barn fra Nast til Hjemmesykehus
Hjemreise fra føde/barselavdeling
Hodepine hos barn/unge
Hofteleddsdysplasi - behandlingsforløp
Hofteleddsdysplasi - flytskjema for behandlingsforløp
Hospitering ved KK for jordmødre - informasjonsskriv
Hospitering ved Kvinneklinikken
Injeksjoner ved Barne- og ungdomspoliklinikken
Innhenting av opplysninger om oppdrag
Innleggelse av pasienter som har eller skal få hjemmerespirator
Innleggelse under/etter planlagt hjemmefødsel
Innskriving i fødejournal med differensiering
Inntaksprosedyre-kriterier A1
Inntaksteam HABU Stavanger
Interne drøftingsmøter HABU
Intrauterin fosterdød/senabort
Journalføring barsel - jordmor og barnepleier
Journalføring fødeavdelingene - jordmor og barnepleier
Journalopptak - Sjekkliste Dagkirurgi/ Fast Track KK SUS
Journalopptak før operasjon (Innlagt/fast-track/dagpasient)
Journalrutiner-generelle for Kvinneklinikken
Katastrofeplan
Klinikkdager ved Barne- og ungdomshabilitering
Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling)
KPH BURA PBU avklaringsmøter
KPHV - AMC2 - Rekvirering av blodprøver
KPHV - AMC2 - Signering av blodprøver / Somatiske undersøkelser - Rutiner
KPHV - APP - Første konsultasjoner/inntak
KPHV - APP - Henvisninger til innleggelse - Psykiatrisk Klinikk
KPHV - APP - Når pasienten ikke møter til time
KPHV - APP - Pasientgruppe med avgrensninger
KPHV - APP - Tilbakemeldinger til henviser/fastlege
KPHV - APP - Vurdering av henvisninger
KPHV - Bekrefte dødsfall ved enhet - Rutine for lege
KPHV - Bistandsanmodning/Savnetmelding til politiet
KPHV - Innholdsfortegnelse - Øyeblikkelig hjelp - HLR - Dødsfall
KPHV - Kontakt med pårørende - Veiledning og vurdering av hvem som er nærmeste pårørende
KPHV - Kvinneklinikken: Gravide barselkvinner med alvorlig psykisk sykdom
KPHV - Metodebok for leger - 3. Akuttmottaket/AMC2
KPHV - Metodebok for leger - Innholdsoversikt
KPHV - Mobilt innsatsteam - Samtykkeerklæring
KPHV - Mottak av ny pasient fra AMC2 / Sjekkliste innkomst - For sengeposter
KPHV - Oppfølging av pasienter som ikke møter til timeavtale
KPHV - PLO-ansvarlige - Rutine
KPHV - Sola DPS - Pasientflyt - Rutine
KPHV - Våland - Somatisk tilstand, oppfølging hos mottagende enhet
Kriterier for innleggelse av barn/ungdom i alderen 0-18 år i Barne- og ungdomsklinikken
Kritiske prøvesvar, retningslinjer for mottak og overlevering
Labnytt. Utforming, publisering og arkivering
Mottak på 3E4D - generelt (for pleiepersonell)
NISSY bestilling av pasientreiser, radiografer
Nyfødte innlagt v/føde-barselpostene KK-ansvar
Nøytropen feber KK
Operasjonsbeskrivelser,maler for journal
Operativ virksomhet-Rutiner for Kvinneklinikken
Organisering av koordinatorfunksjon for oppfølging av pasientbehandling ved Barne- og ungdomklinikken
Overflytting til barsel
Overflytting under fødsel fra Fødeloftet/7H til Fødeavdelingen
Overføring av bilder fra kamera til minnepenn
Overføring av ungdom fra Barne- og ungdomsklinikken til voksen somatisk avdeling ved SUS, eller overføring til primærhelsetjenesten
Overlevering av kritiske prøvesvar
Palliativt senter
Pasientinformasjon- adm.rutine KK
Pasientreiser KK
Pasientreiser når pasienten ikke har penger
Pleiepenger til foreldre 3D
Postoperative rutiner for Kvinneklinikken
Preoperativ EKG 4AC
Preoperativ journalopptak - sykepleie/hjelpepleieprosedyre ved gynekologisk poliklinikk
Preoperative rutiner for Kvinneklinikken
Prosedyre individuell plan Helse Stavanger
Prosedyre koordinator Helse Stavanger HF
Prøvesvar - Signering leger KK
Rapportering av avvik ved SAM (Legehelikopter, redningshelikopter, legebil, AMK)
Refusjon av utgifter til pasient tilknyttet hjemmedialyse
Retningslinjer for bruk av jordmor 2 i fødsel
Retningslinjer for felles konsultasjonsteam for Psykisk helsevern barn og unge og Barne- og ungdomshabilitering
Rettsmedisinsk undersøkelse
RUS - Innlagte ved Rogaland A-senter
RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk
RUS - Rogaland A-senter, svangerskapsavbrudd
RUS Kvinneklinikken - Tidligere rusmisbruk
Sectio - elektiv, innskrivning ved Ø-hjelps poliklinikk føden
Sectio - postoperativ behandling ved Kvinneklinikken
Sjekkliste som følger henvisning til gynekologisk avdeling ved urinlekkasje
Sjekkliste ved mottak av hjertebarn
Sjekkliste ved utskrivelse av operasjonspasienter 4AC
Smerter i buk/bekken-utredning før henvisning til avd. Kvinneklinikken
Smittepasient / isolering 3D
Spiseforstyrrelse: Krav til henvisninger om delvis bistand til behandling
Stamceller - rutine for stamcellehøsting ved Kvinneklinikken
STAN/CTG elektronisk journal
Svangerskapsavbrudd - administrative rutiner
Svangerskapskvalme-alvorlig. -Utredning før henvisning til Kvinneklinikken
Sykmeldingsrutiner ved operasjoner KK
TBK Ultralyd halskar, rutine for retur av feilsending
Telefonhenvendelser til Kvinneklinikken fra pasienter og pårørende
Test og isolering ved luftveisvirus BUK
Tilkalling av vakthavende lege ved KK for sykepleiere og jordmødre
Timebestilling DIPS ARENA ø-hjelp og induksjoner
Trafikklys triagering av gastrokirurgiske ø-hjelpspasienter
Trygg Kirurgi Sjekkliste
TUBA studien
UL forberedelser/indikasjon til ultralyd underekstremitetsvener (rtg venografi), ø-hjelp polikliniske pasienter
Urinlekkasje: Hvem skal henvises og hvor
Urinretensjon postoperativt etter gynekologiske inngrep v/ DK Hillevåg (TVTO, TVTA, vaginale plastikker)
Utredning av årsak til blødningsforstyrrelser- pasientforløp gyn.pol
Velkomstsamtale, Barsel 7I
Øyeblikkelig hjelp gynekologisk seksjon (gynpol/4AC)