Kalibrering og kontroll av CO2 i inkubatorer v. 1.4, 11.10.2021

1.   Hensikt: 

Avdekke sann verdi av CO2 i våre inkubatorer.

 

2.   Omfang:

Alle CO2-inkubatorer ved avdeling for medisinsk mikrobiologi.

 

3.   Definisjoner:

CO2 Galaxy: Instrument til kontroll og kalibrering av CO2. Brukes av både Houm og MTI. MTI nr. 13229. Sendes til kalibrering hvert 2.år. Tilgjengelig hos MTI etter forespørsel.

 

4.   Ansvar:

Avdeling for MTI er ansvarlig for utstyret og opplæringen som benyttes til gjennomføring av kontroll og eventuelt kalibrering av interne CO2-sensorer inkubatorene ved avdeling for medisinsk mikrobiologi og at dette sendes til kalibrering hvert 2. år. Kvalitetskoordinator eller fagbioingeniør bestiller instrument til kalibrering/kontroll ved behov.

 

5.   Beskrivelse:

Kalibreringsbevis ligger i Medusa (tidl.Merida) (per utstyr/MU-nummer).

 

CO2-inkubatorene ved avdelingen har både en intern sensor og en ekstern CO2-sensor som blir overvåket av Boomerang, med unntak av den siste nyeste inkubatoren (NuAire). Alle våre inkubatorer er innstilt på CO2-nivå som er bestemt etter retningslinjer fra EUCAST. Kalibrering/kontroll av CO2-sensor skal gjennomføres årlig og i tillegg ved behov; dersom det fremkommer stor forskjell på innstilt nivå på inkubatoren og nivå som ekstern sensor (Boomerang) viser.

5.1.               Kontroll/kalibrering av intern sensor i CO2-skapet:

Det skal gjennomføres årlig og i samarbeid mellom MTI og kvalitetskoordinator. Enten ved bruk av eget utstyr CO2 Galaxy eller ved å leie inn tjenesten fra Houm.  NuAire blir kontroll/kalibrering utført av MTI, de resterende av Houm.

 

Se vedlagt mal for kontroll/kalibrering. Denne malen benyttes ved kontroll som ikke utføres ved innleie av tjenesten fra Houm.

 

Kontaktperson avdeling MTI: Kirsti Edvardsen.

 

Fremgangsmåte:

i)             E-post om informasjon om oppstart av kalibrering/kontroll til kvalitetskoordinator og Boomerang systemansvarlige på avdelingen.

ii)            Kontrolleres om morgenen før skapet er blitt åpnet.

iii)           Kontroller at fuktkammeret er ok dagen før (må ha vann for å få korrekt avlest CO2).

iv)          Start opp Galaxy og sett på CO2-måleren. Vent i 10 min

v)            Ta så 3 målinger med 10 minutters mellomrom. Så tar du snittet av de 3 målingene og bruker dette til eventuell korreksjon.

vi)          Kalibreringsbevis signeres og lagres i Medusa (tidl. Merida). Dersom det gjøres justeringer av sensoren, skal dette også dokumenteres i beviset.

vii)         Etter gjennomført kalibrering, skal utstyret merkes med kalibreringsdato.

 

5.2.               Kontroll/kalibrering av Boomerang-sensor (Vaisala):

Den eksterne sensoren som er overvåket via Boomerang, kontrolleres årlig samtidig/rett i etterkant av inkubatorens interne sensor ved at man sammenligner verdier på Galaxy-instrumentet og verdi på vaisalasensor. Dvs at man må notere ned dato og tidspunkt når hver inkubator kontrolleres av Houm, slik at det kan hentes ut verdi fra Boomerang på samme tidspunkt. Det benyttes samme skjema som over; men erstatt «Intern» med «Boomerang». Når rapportene mottas fra Houm, legges verdiene inn i skjema. Angi en konklusjon. Dater og signer rapporten Rapporten lagres sammen kalibreringsrapporter fra Houm i Medusa (tidligere Merida).

 

6.   Avvik:

Dersom det oppdages systematisk feil ved målinger, skal dette meldes i Synergi og behandles der med korrigerende tiltak. Feil ved Viasala-sensorer meldes også. Ved uoverensstemmelser etter kontroll, skal sensoren sendes inn til leverandør for kalibrering. Dette gjøres av kvalitetskoordinator.

 

Ved kontinuerlige feil også etter kalibrering, skal det bestilles service hos leverandør via MTI.

 

7.   Kilder/Referanser:

ISO 15189, pkt. 5.3

Informasjon fra Houm per mail