Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse, assisterende avdelingssykepleier v. 2.1, 27.10.2020

1.   Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier

Minst to år relevant praksis som sykepleier

Kunnskap om sengepostens spesialfelt er en fordel

Administrativ videreutdanning er en fordel

 

2.   Organisatorisk plassering

Avdelingssykepleier er nærmeste overordnet.

Ass.avd.spl.representerer de ansatte overfor arbeidsgiver.

Ass.avd.spl. representerer arbeidsgiver overfor de ansatte.

 

3.   Ansvarsområder

 • Assisterende avdelingssykepleier har ansvar for de oppgaver som avdelingssykepleier finner det hensiktsmessig å delegere

 • Assisterende avdelingssykepleier er stedfortreder for avdelingssykepleier

 • Har medansvar for oppfølging og tilrettelegging for nyansatte, studenter, lærlinger og hospitanter

 • Har medansvar for at posten til enhver tid har den bemanning og kompetanse det er behov for

 • Deltar i turnusarbeid

 • Har medansvar for postens undervisning og fagutvikling 

 • Har HMS - ansvar for gjennomføring av undervisning/årlig praktisk øvelse og oppdatering av prosedyrer ift. brannvern

 • Bidra til at avvik/uhell/nesten uhell blir dokumentert etter gjeldende rutiner i Synergi

 • Kan få delegert saksbehandler ansvar for utvalgte områder i Synergi

 • Har et medansvar ved bestilling av varer

 • Har et medansvar for at postens ressurser disponeres hensiktsmessig i forhold til budsjettramme

 • Deltar i direkte pasientrettet arbeid ved behov

 • Skal være motivator for fagutvikling i samarbeid med de ansatte

 • Være oppmerksom på opplæringsbehov hos ansatte

 • Reflektere over eget arbeid og holde seg faglig oppdatert 

 • Deltar i ulike faggrupper, fagdager, samarbeidsmøter, avdelingssykepleiemøter, tverrfaglige møter og avdelingens Kvalitetsråd

 • Deltar i klinikkens ledersamlinger

 

4.   Samarbeidsforhold

Assisterende avdelingssykepleier samarbeider med avdelingssykepleier, fagutviklingssykepleier, avdelingssjef og medisinsk faglig rådgiver, tillitsvalgte og verneombud

Andre aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere

 

5.    Andre bestemmelser

Assisterende avdelingssykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonell loven § 21  og Spesialisthelsetjenesteloven § 6.1 .

Ass.avd.sykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overensstemmelse med de yrkesetiske retningslinjene.

Ved spesielle situasjoner eller behov, kan ass.avd.sykepleier avhjelpe andre poster ved Barne- og ungdomsklinkken.