Innleggelse av pasienter som har eller skal få hjemmerespirator v. 1.3

1.       HENSIKT

 

Å ivareta pasienter over 18 år som har eller skal få hjemmerespirator, sett ut fra et medisinsk-,  pleie- og omsorgsbehov  ved innleggelse i sykehuset. Prosedyren må ses i sammenheng med avtalen for overføring av pasientene til kommunehelsetjenesten (jfr. vedlegg til Samarbeidsavtale mellom SUS og kommunene , ”Retningslinger for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene for pasienter med kompliserte sammensatte lidelser”

Retningslinjer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for pasienter med kompliserte og sammensatte lidelser (Ikke tilgjengelig)

 

2.      DEFINISJON

Pasientforløpet avhenger av hastegrad i innleggelsessituasjonen og kan inndeles som følger:

1.      Planlagt innleggelse for trakeotomi og respiratortilpassing.

2.      Planlagt innleggelse hvor pasientens lege har bedt om en vurdering av pasienten knyttet til konkrete medisinske avklaringer.

3.      Øyeblikkelig hjelp innleggelse pga. akutt oppstått problem i forhold til respirasjonen eller grunnlidelsen.

4.      Øyeblikkelig hjelp innleggelse pga. akutt oppstått problem utenom grunnlidelsen (eks. akutt abdomen).

      

       Ansvarsfordeling ut fra innleggelsessituasjonen:

1.      Planlagt innleggelse for trakeotomi og respiratortilpassing.

Ø  Pasienten innlegges intensiv for tilpassing av hjemmerespirator.

Ø  Dersom kommunen har kompetanse og kapasitet til å motta pasienten , overføres pasienten fra intensiv til lungeavdelingen for pasientrettet opplæring av personell. I situasjoner hvor personell i kommunen ikke er klart, legges pasienten til avdelingen som har initiert beslutningen  i påvente av at kompetansen er på plass.

2.      Planlagt innleggelse hvor pasientens lege har bedt om en vurdering av pasienten knyttet til konkrete medisinske avklaringer.

Ø  Pasienten legges på den avdelingen henvisningen kommer til. Teamet følger pasienten inn dersom det er nødvendig i forhold til å ivareta pasientens mulighet for å kommunisere, samt i forhold til pasientens pleie- og omsorgsbehov. Dette avklares i forkant av innleggelsen.

3.      Øyeblikkelig hjelp innleggelse pga. akutt oppstått problem i forhold til respirasjonen eller grunnlidelsen.

Ø  Pasienten tilses av anestesilege i akuttmottak før eventuell overføring til intensiv. Pasientens sikkerhet i forhold til bemanningssituasjonen må også tas med i vurderingen.

Ø  Pasienten vurderes lagt i OBA med tanke på rask avklaring av situasjonen og eventuell oppstart av behandling. Behov for følge av pasientens team fra kommunen avklares og avtales (jfr. pkt. 2).

Ø  Dersom pasienten skal på sengepost, legges pasienten på den avdelingen som er mest aktuell med tanke på innleggelsesårsaken. Teamet følger opp i avdelingen dersom det er nødvendig med tanke på kommunikasjon med pasienten og bemanning i avdelingen.

4.      Øyeblikkelig hjelp innleggelse pga. akutt oppstått problem utenom grunnlidelsen (eks. akutt abdomen).

Ø  Samme vurderinger som under pkt.3. Ved overføring mellom avdelinger må det foreligge adekvat overflyttingsnotat.

 

3.    RUTINE  

Pasienten tas imot i henhold til gjeldende prosedyre i avdelingen. Dersom pasienten ligger på intensiv først, må avdelingene hvor pasienten er hjemmehørende, så snart som mulig opprette kontakt med pasienten for å gjøre overføringen tryggest mulig. avdelingen der pasienten er hjemmehørende ivaretar samhandling med kommunen etter gjeldene prosedyrer (PLO). Intensivavdelingen informerer aktuell avdeling tidligst mulig før overføring.

 

4.    AVVIK

Avvik meldes i henhold til gjeldende prosedyrer www.sus.no/samhandling (EQS)

 

 

5.    DOKUMENTASJON

 

 

6.    FORANDRINGSOVERSIKT

Prosedyren erstatter godkjent prosedyre av 27.05.02.

      Prosedyren erstatter godkjent prosedyre av 25.07.11