Stillingsbeskrivelse helsesekretær - prøvetaker v. 1.1, 07.09.2022

1.  Kvalifikasjoner

Utdannning som helsesekretær eller annet helsepersonell

2.  Organisatorisk plassering

         Administrativt tilknyttet preanalytisk seksjon

         Seksjonsleder er nærmeste administrative overordnede

         Fagbioingeniør prøvetaking er nærmeste faglige overordnede

3.  Stillingens hovedoppgaver

         Blodprøvetaking og registrering av laboratorieprøver

         Delta i faggruppens vaktordning

         Utføre arbeidet faglig forsvarlig i samsvar med gjeldende rutiner og prosedyrer

4.  Ansvars og arbeidsområder

         Registrere laboratorieprøver i avdelingens laboratoriesystem

         Utføre arbeidsoppgaver tilknyttet prøvetakingspoliklinikkens ekspedisjon

         Ved behov utføre hele eller deler av helsesekretæroppgavene på kontoret

         Være prøvetaker på avdelingens prøvetakingspoliklinikk, ta Ø-hjelps prøver og delta på prøvetakingsrundene

5.  Samarbeid

Skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen avdelingen og ha informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede

6.  Spesielle bestemmelser

         Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven, Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5.

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt helsesekretær. Slike endringer skal gis skriftlig.