Funksjonsbeskrivelse gruppeleder fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste v. 2.1

Hensikt: 

Bidra til avklaring av ansvar knyttet til gruppelederfunksjonen i seksjon terapi

Omfang:

Gruppeledere i ergoterapi, fysioterapi og sosionomtjeneste i seksjon terapi ved Stavanger Universitetssjukehus.

Funksjonsbeskrivelsen er et tillegg til gjeldende stillingsbeskrivelse. 

 Gruppeleder har ansvar for å

- koordinere fordeling av arbeidsoppgaver i gruppen, f.eks. pasientfordeling, veiledning av turnuskandidat og studenter, 

  undervisningsoppgaver mm

- kontakte fagleder/seksjonsleder ved behov for hjelp til pasientoppgaver eller formidle ledig kapasitet til å hjelpe andre

- ha oversikt over fridager, (for fysioterapeutene også kvelds- og helgevakter)  og om ønsker om fri kan 

  imøtekommes sett i relasjon til drift. Seksjonsleder avgjør i spørsmål om avspasering og ferie

- ha oversikt over fagfelt i gruppen der det trengs økt kompetanse

- utarbeide handlingsplan og skrive årsrapport i samarbeid med de andre i gruppen

- sørge for at nyansatte får innføring i arbeidsoppgaver og rutiner innenfor gruppens ansvarsområde

 


Annet 

- Gruppeleder er kontaktperson for seksjonsleder i organisatoriske  saker og faglige spørsmål som er relevant for gruppen

- Gruppeledere i fysioterapi deltar på ukentlig gruppeledermøte