Amming - kontinuitet mellom anestesi/operasjon, postoperativ/intensiv og føde/barsel v. 1.3

Mål:

         Sikre at mødre forløst med sectio uten narkose får anledning til å ha barnet hos seg rett etter fødselen, eller innen 5 minutter, med uforstyrret hudkontakt i minst en time, men mindre det er medisinsk grunn for forsinket kontakt.

         Sikre at mødre forløst med sectio i narkose får anledning til å få barnet til seg så snart de er i stand til å forholde seg til det.

         Sikre tidlig amming og ammehjelp for mødre forløst med sectio og syke mødre på oppvåkning/intensiv.

         Kontinuitet mellom anestesi/operasjon, postoperativ/intensiv, føde/barsel og når det er aktuelt 3D.

 

Før sectio:

           Jordmor som gjør innskriving ved elektiv sectio informerer om tidlig ammestart og hudkontakt ved sectio, og at vi tilstreber å la barnet ligge hud-til-hud med mor så lenge mor og barn har det bra. Jordmor på føden tilstreber å informere om tidlig ammestart og hudkontakt til mødre som skal forløses med grad 3 sectio.

 

På operasjonsstuen:

 

       

         Tilstreb ekstra varme på operasjonsstuen.

         Før jordmor går inn igjen på operasjonsstuen skal hun kle av seg den sterile frakken og hanskene (beholde munnbindet på)

         Elektrodene på mor festes slik at barnet kan ligge hud mot hud på brystet.

         Operasjonssykepleier og gynekolog pakker barnet godt inn i sterilt klede ved sen avnavling.

         Barnet overleveres jordmor og tas ut på asfyxibordet hvor det tørkes, avnavles og får K-vitamin. Barnet får på lue og varme tepper rundt. Ved behov kan varmeskap på operasjon brukes til oppvarming av ekstra tepper til barnet.

         Det tilstrebes at barnet legges hud-til-hud med mor innen 5 min. Mors skjorte åpnes og barnet plasseres med hodet på mors venstre bryst og kroppen på tvers mot det andre brystet.

         Jordmor eller barnepleier skal være tilstede på operasjonsstua når barnet ligger på mors bryst. Far kan gjerne sitte inntil mor slik at han kan bidra med ekstra støtte av barnet.

         Jordmor kan bruke PC på operasjonsavdelingen ved behov for dokumentering.

         Tilstreb så langt som mulig at barnet får ha uavbrutt hudkontakt med mor i minst 1 time, men gjerne til 2-timersstellet. Temperatur kan tas av barnet mens det ligg på mors bryst viss det er ønskelig med temperatur tidligere.

         Jordmor eller barnepleier har ansvar for å støtte barnet når mor overflyttes fra operasjonsbord til vanlig seng. Barnet må plassers slik at det ligg stødig på mors bryst ved overflytningen.

         Ved maternell BMI over 35, eller mor av ulike årsaker ikke klarer å bidra med å støtte barnet under overflytning, løfter jordmor eller barnepleier opp barnet mens mor flyttes fra operasjonsbordet. Barnet legges så straks tilbake på mors bryst når mor er kommet over i vanlig seng.

         Jordmor eller barnepleier følger med mor og barn til 1G.

 

På oppvåkning:

         Skriv på ansvarlig jordmor og avdeling med telefonnummer på skjema «Pasienter fra føden» til oppvåkning.

         Tilrettelegg for hud mot hud og amming. Jordmor har ansvar for barnet.

         I de tilfeller hvor det ikke er kapasitet på FA til at barnet følger mor fra operasjonsavdeling til oppvåkning, ringer oppvåkning til FA så snart som mulig for at barnet skal få komme til mors bryst.

         Dersom barnet ikke har sugd innen 2-3 timer, skal mor få hjelp til håndmelking. Gi melken med skje/kopp.

         Når barnet ikke kan være hos mor, kan far ha barnet på brystet, hud mot hud, på føden/barsel.

         Mødre forløst med sectio i narkose skal få barnet til seg så snart de er i stand til å forholde seg til den nyfødte. Tilrettelegg for hudkontakt med barnet i minst en time og gi hjelp til amming.

         Jordmor kan bruke PC på oppvåkning til dokumentering for å kunne være til stede for mor og barn.

 

Kvinner som ligger lenge på oppvåkning/intensiv:

         Den som har ansvar for barnet (FA/7H/7G) har også ansvar for amming. Ligger barnet på 3D, må ansvar for amming avklares mellom FA/7H og 7G. 2M har pumpe som skal brukes der.

         FA/7H/7G skal dokumentere i Natus:

o   hud mot hud kontakt

o   ammeveiledning

o   eventuelt hjelp til håndmelking/pumping

         Lag individuell ammeplan i Natus

         Når barnet ikke kan være hos mor, kan far ha barnet på brystet, hud mot hud.

         Tilrettelegg for at far får en seng i lag med mor eller på 7G slik at han kan ha omsorg for barnet

         Oppvåkning/intensiv gir beskjed til avdelingen når de ser at mor er klar for amming/håndmelking