Inntaksprosedyre-kriterier A1 v. 1.2

HENVISNINGSPROSEDYRE / INNTAKSPROSEDYRE POST A1:

 

Søknad om overflytting (evt. overføring) til Sikkerhetspost A1 sendes via den aktuelle ”moderpost” (”moderpost” defineres som den post som har sektoransvar for pasientens registrerte bostedsadresse). 

 

Søknaden stiles til Inntaksteam, Sikkerhetspost A1, Psykiatrisk klinikk, Helse Stavanger og sendes normalt enten i internpost eller i vanlig post adressert til Postleder, Sikkerhetspost A1.

 

For henvisninger sendt gjennom vanlig post må det påføres: Postboks 8100, 4068  Stavanger.

 

1.     Normalt tas pasienter inn på Sikkerhetspost A1 til langtids behandling / rehabilitering.  Det forutsettes at pasienten allerede er innlagt på ”moderpost”.  Ved henvisninger for slike innleggelser på A1 skal den henviste pasient alltid vurderes ved en forvernsamtale som avtales etter at henvisningen først har vært behandlet i postens inntaksteam.  Forvernsamtalen foregår normalt på ”moderpost”; både pasienten selv og personale fra post A1 samt personale fra henvisende post skal delta i hele eller deler av denne forvernsamtalen.

 

Etter forvernsamtalen blir det, basert på de foreliggende opplysninger og vurderinger i saken, av inntaksteamet på post A1 besluttet om pasienten skal tas imot for innleggelse på A1.  Dersom det i inntaksteamet ikke oppnås enighet om pasienten skal mottas i post A1, har postoverlegen (eller ved dennes fravær, postoverlegens stedfortreder) den avgjørende myndighet til å fatte beslutning i saken. 

 

Denne beslutning er i utgangspunktet endelig, men dersom ”moderpost” ikke er enig i avgjørelsen, kan det gjennom vedkommende avdelingsoverlege rettes henvendelse til avdelingsoverlegen for Spesialavdeling for voksne med anmodning om en revurdering i saken.

 

2.     I spesielle tilfeller, men ikke som normalprosedyre, kan en ”moderpost” rette henvendelse med anmodning om ”sub-akutt” overflytting (evt. overføring) til Sikkerhetspost A1.  Den avleverende ”moderpost” definerer selv når den føler behov for å rette en slik henvendelse om ”sub-akutt” innleggelse på post A1. 

 

Dersom henvisende post anser at saken har stor hast og man ikke finner at vanlig postgang kan benyttes, vil det være mulig å sende anmodning om ”sub-akutt” innleggelse på post A1 som anonymisert telefaks til avd.sekretær Spesialavdeling voksne, Turid Torkildsen på telefaks (51 51) 50 75.  Det må da telefonisk gis beskjed til Turid Torkildsen om pasientens personalia, slik at telefaks-henvendelsen lar seg identifisere mht. hvilken pasient det gjelder.  72-timers regelen regnes i slike tilfeller fra det tidspunkt postoverlegen på A1 (eller dennes stedfortreder) har mottatt identifisérbar telefaks.  Uansett må originalhenvendelsen ettersendes i vanlig post.

 

Ved alle slike ”sub-akutte” henvendelser skal Sikkerhetspost A1 foreta en forvernsamtale (slik som angitt ovenfor i pkt. 1) og fatte endelig beslutning om evt. innleggelse på post A1 så raskt som mulig.  Tilbakemelding til ”moderpost” skal foreligge slik at pasienten om nødvendig kan tas imot på post A1 senest innen 72 timer fra henvendelsen fra avlevererende ”moderpost” er mottatt av postoverlegen på A1 (eller dennes stedfortreder).  Helger og helligdager regnes ikke inn i denne 72-timers fristen.

 

Også i slike tilfeller med ”sub-akutt” henvisning er beslutningen ved inntaksteamet eller postoverlegen (eller dennes stedfortreder) på A1, i utgangspunktet endelig.  Men igjen er det slik at dersom ”moderpost” ikke er enig i avgjørelsen, kan det gjennom vedkommende avdelingsoverlege rettes henvendelse til avdelingsoverlegen for Spesialavdeling for voksne med anmodning om en revurdering i saken.

 

Ansvarsgruppe

3.     Ved alle innleggelser på Sikkerhetspost A1 skal det opprettes en ansvarsgruppe rundt den enkelte pasient, hvor både personale fra ”moderpost” og personale fra Sikkerhetsposten forplikter seg til å delta.  Ved behov skal også representanter fra andre instanser (f.eks. fra primærhelsetjenesten, fra Psykiatrisk senter eller fra Psykiatrisk poliklinikk, mv) delta.  ”Moderpost” har i utgangspunktet og som hovedregel ansvar for å etablere kontakt med andre representanter som det er nødvendig / øsnkelig skal delta i ansvarsgruppen.  Unntak fra denne hovedregel må evt. konkret avtales i det enkelte tilfelle.

Individuell plan

4.     Forut for alle henvendelser om innleggelse på Sikkerhetspost A1 forutsettes det at det foreligger en Individuell plan som redegjør for hva som er hensikten med innleggelsen på post A1 og hvilke oppgaver som skal ivaretas av hvilke instanser / personer.  Denne planen vil etter behov bli revurdert under oppholdet på post A1, i samarbeid med ansvarsgruppen.

 

Retur etter behandling post A1

5.     For alle innleggelser av pasienter på post A1 som skjer via ”moderpost” gjelder det at avleverende post i og med henvisningen til post A1 forplikter seg til å ta pasienten tilbake innen 72 timer etter at den ansvarlige behandler for pasienten (eller ved fravær, dennes stedfortreder) har mottatt melding om tilbakeføring av pasienten, dersom intet annet er blitt avtalt forut for innleggelse på A1 eller i løpet av oppholdet på A1. 

 

(Unntak fra denne regelen gjelder kun for pasienter som Sikkerhetspost A1 har påtatt seg et vedvarende ansvar for å følge opp og rehabilitere ut fra Sikkerhetsposten uten å gå gjennom den avleverende ”moderpost”.  Dersom slike pasienter, etter at Sikkerhetspost A1 har avsluttet sine avtalte oppgaver og sitt ansvar for pasienten, igjen må re-innlegges i sengepost, skal dette skje etter standard prosedyrer for innleggelse av pasienter i Psykiatrisk divisjon.)

 

 

STANDARD INNTAKSKRITERIER FOR PASIENTER TIL POST A1:

 

Sikkerhetspost A1 er en post som er spesialisert på diagnostisering og behandling / rehabilitering av kronisk, alvorlig sinnslidende pasienter med en dokumentert langvarig farlig atferd eller svært alvorlig voldspotensiale.

 

Dette betyr at pasienter som henvises for innleggelse på post A1 som hovedregel skal tilhøre den gruppen pasienter som har en kronisk psykoselidelse.

 

Etter en konkret vurdering og en nærmere avtale i det enkelte tilfelle, vil det også være mulig å gjøre avtale om at pasienter som ikke tilfredsstiller denne hovedbetingelsen, kan bli mottatt i post A1.

 

Med ”dokumentert langvarig farlig atferd eller et svært alvorlig voldspotensiale” menes at minst ett av følgende kriterier skal være oppfylt i tillegg til hovedbetingelsen om kronisk, alvorlig sinnslidelse (psykoselidelse):

 

-     Pasienten har påført eller vært nær ved å påføre andre personer livstruende skader.

-     Pasienten har begått drap.

-     De farlige episodene har tilknytning til psykotisk fungering hos pasienten.

-     Den siste farlige episoden har skjedd relativt nylig (dvs. senest i løpet av det siste året),

eller risikoen for gjentagelse (voldspotensialet) kan dokumenteres særlig godt.  I slike tilfeller vil det være en klar fordel om henvisende post kan vise til farlighetsvurderinger utført ved hjelp av standard instrumenter som f.eks. VAFA og / eller HCR-20.

 

 

«UTELUKKELSESKRITERIER» FOR PASIENTER TIL POST A1:

 

Med ”utelukkelseskriterier” er det hensikten å få presisert noen diagnoser, tilstander eller atferdsmønstre som basert på tidligere erfaring av og til blir henvist for innleggelse på Sikkerhetspost A1, men som ikke faller inn under den gruppe pasienter posten er definert til å skulle ta ansvar for:

 

-     Pasienter med psykopati-problematikk (evt. antisosial atferd) alene.

 

-     Pasienter med kriminalitet alene herunder iberegnet:

a)    Pasienter som har hatt kontakt med påtalemyndighet, rettsvesen eller kriminalomsorgen alene (unntak gjelder for pasienter som skal judisielt observeres).

b)    Pasienter som sitter i fengsel (skal disse innlegges i psykiatrisk sengepost, skal regler og prosedyrer for vanlig innleggelse i Psykiatrisk divisjon følges).

c)    Pasienter som er dømt til soning eller til forvaring.

 

-      Pasienter som bare representerer en selvskade-problematikk (som kan være farlige for seg selv, men ikke er til fare for andres liv eller helse).  Dette vil f.eks. gjelde for de aller fleste pasienter med en PTSD- og / eller borderline-diagnose.

 

-      Pasienter med akutt psykotiske tilstander av kort varighet, selv om dette skulle medføre at pasienten i denne akutte fasen er vanskelig håndtérbar (jfr. Robak-utvalget s. 25).

 

-      Pasienter som virker sosialt besværlige, forstyrrende eller skremmende men uten dokumentert farlighet (eller dokumentert svært alvorlig voldspotensiale).

 

-      Pasienter som av andre grunner enn kombinasjonen psykose og farlighet (evt. dokumentert svært alvorlig voldspotensiale) trenger isolasjon el.lign. (f.eks. pasienter med infeksjonssykdom med smittefare).