Pandemiplan Ortopedisk avdeling trinn 0-3 fra uke 34 v. 2.0

Plan for pandemisk fase – trinn 0-3 ved Covid-19 gjeldende fra uke 34 2020

Verdens helseorganisasjon, WHO, benytter følgende klassifisering av fasene i en pandemi:

Verdens helseorganisasjon sin faseinndeling av pandemisk influensa

Interpandemisk fase

Dette er perioden mellom influensapandemier. l denne perioden vil det oppstå nye subtyper influensavirus i dyrepopulasjoner som iblant kan smitte fra dyr til mennesker, men som først vil ha pandemisk potensiale når det oppstår smitte mellom mennesker.

Høynet beredskapsfase

Denne inntrer når det er påvist en ny subtype av influensa hos mennesker. Økt årvåkenhet og grundige risikovurderinger er viktig på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Pandemisk fase

Denne inntrer når vi ser en global spredning (til flere WHO regioner) blant mennesker av en ny subtype av influensa.

-Trinn 0

-Trinn 1

-Trinn 2

-Trinn 3

Overgangsfase

Etter toppen av en pandemisk bølge, ved minsket global risiko vil man kunne redusere tiltak og bevege seg mot gjenoppbyggingsfasen. Her kan det komme nye pandemibølger.

Den overordnede pandemiplanen for Helse Stavanger HF beskriver hvordan organisasjonen skal arbeide i disse fasene. Dette dokumentet spesifiserer strukturelle og organisatoriske endringer, pasientflyt og bemanning i de ulike trinnene i den pandemiske fasen. Trinnene fargelegges i ulike grader av rødt, for å gjenspeile farger i tabell over.

Organisasjonen vil som hovedregel være i grønn beredskap i Trinn 0. Hvilket beredskapsnivå organisasjonen skal være på i de neste trinnene bestemmes av beredskapsledelsen, basert på en totalvurdering av situasjonen. Beredskapsledelsen beslutter iverksetting av tiltak i Trinn 2 og 3. I Trinn 0 og 1 kan tiltak initieres av ordinære strukturer som ivaretar ledelse og drift, som LG og kapasitetsmøter.

Interpandemisk fase og Høynet beredskapsfase beskrives i Overordnet pandemiplan. For mer detaljerte planer henvises til hver klinikk/enhet sitt planverk for håndtering av Covid-19 pasienter. Se oversikt over disse nederst i dette dokumentet. Overordnede og lokale prosedyrer er samlet og systematisert elektronisk i Covid-19 håndbok

Trinn

Trinn 0

 

Trinn 1

 

Trinn 2

 

Trinn 3

 

Scenario

Enkeltpasienter med påvist sykdom eller kjente nærkontakter vil ha behov for inneliggende helsetjenester.

Et større antall pasienter har behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

 

Alle med mulige symptomer vil måtte anses å være i risiko. Nærkontaktregimet er ikke sikkert nok. Smittespredning utenfor oppgitte områder

Ytterligere tilstrømming av pasienter med symptomer på Covid-19.

Bekreftet positive på sengepost

0-2

 

3-9

 

9-60

 

60-250

 

Avventer smittestatus

0-2

 

2-11

 

11-26

 

Over 26

 

Pasienter intermediær

0 – 2(Covid positive)

0-16 (Covid negative)

2 – 3

0-16

4 – 6

4-12

7-12

8-16

Pasienter intensiv på respirator

0-1 (Covid positive)

0-8 (Covid negative)

2 - 4/5-9

0-8+postop

10-22

7

23 - 83

10

Struktruelle endringer operasjonsstuer

Trinn 0

Normal drift

 

Trinn 1

(Øhj stuer fordeles daglig)

Trinn 2

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Trinn 3

Kun ø.hjelp og kreft

Ortopedi SOP

 

 

Ortopedi DK-Hillevåg

 

 

Ortopedi DK-Syd (kun

22 (5+4+5+4+4) F

 

 

7/6 (2+2+1+0+2) F

1/1-21(2+2+0+0+2) F

 

 

2 (0+0+1+1+0) F

 

 

14 (3+3+3+3+2, dele med nevro fredag) DL

 

 

7/6 (2+2+1+0+2) F

1/1-21(2+2+0+0+2) F

 

 

2 (0+0+1+1+0) F

 

 

 

10 (2+2+2+2+2) L

 

 

7/6 (2+2+1+0+2) F

1/1-21(2+2+0+0+2) F

 

 

2 (0+0+1+1+0) F

 

 

 

10 (2+2+2+2+2) L  

 

 

7/6 (2+2+1+0+2) F

1/1-21(2+2+0+0+2) F

 

 

2 (0+0+1+1+0) F

 

 

 

Struktru elle endringer post/pol.kl.

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1

Opp-/nedtrapping

Trinn 2

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Trinn 3

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Strukturelle endringer

Se også overordnet pandemiplan SUS

Plan for strukturelle endringer utarbeides.

5E vil halveres ved etablering av luftveismottak, men tatt dette inn i trinn 1.

5E reduseres til 10 senger ortopedi, 2 senger helg + 2 ortogeriatri.

5G avgir 2 4 sengsrom til medisin. 4 gastrokir senger blir flyttet inn på 5G. Vil forsøke å åpne 4 senger på 6D/E som bemannes av 5E personalet.

2 ortogeriatri senger

5E stenges for ortopedi.

17 senger på 5G, 4 senger 6D/E

Ingen ortogeriatri

 

 

17 senger på 5G, 4 senger 6D/E

Endringer i ant senger i Ortopedisk avdeling

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1

Opp-/nedtrapping

Trinn 2

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Trinn 3

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Covid19

Tot ord

5E

5G

 

0

47

20/16(helg)

21 (+ 8 gastro)

 

 

9 (Diagn/2I)

33

10

17 (+ 4 gastro)

 

10++

21

0

 

Tiltak videreføres fra Trinn 0, utvidelse av kapasitet ved hjelp av ekstra brakker vurderes

Prioritering diagnoser

Trinn 0

Normal drift

Trinn 1

Opp-/nedtrapping

Trinn 2

Kun ø.hjelp og kreft behandling

Trinn 3

Kun ø.hjelp og kreft behandling

1) Protese

2) Rygg

3) Artroskopi

4) Barn

5) Brudd

 

 1. Ordinær prioritering
 2. Ordinær prioritering
 3. Ordinær prioritering
 4. Ordinær prioritering
 5. Ordinær prioritering

 

 1. Kun akutte intraktable smerter for elektive proteser. Ordinært for bruddproteser
 2. Kun ØH rygg
 3. Kun ØH
 4. Ordinær prioritering
 5. Gjennomgang av alle brudd på skadepol mtp indikasjon for distale radius frakturer, proximale humerus og clavicula

 

 1. Kun akutte intraktable smerter for elektive proteser. Ordinært for bruddproteser
 2. Kun ØH rygg
 3. Kun ØH
 4. Ordinær prioritering
 5. Gjennomgang av alle brudd på skadepol mtp indikasjon for distale radius frakturer, proximale humerus og clavicula

 

 

 

 1. Kun akutte intraktable smerter for elektive proteser. Ordinært for bruddproteser
 2. Kun ØH rygg
 3. Kun ØH
 4. Ordinær prioritering
 5. Gjennomgang av alle brudd på skadepol mtp indikasjon for distale radius frakturer, proximale humerus og clavicula

 

 

Utvidet lagerkapasitet/ logistikk til smittevernutstyr.

 

 

 

 

Pleiepersonell

5E som normalt, evt 10 senger hvis luftveismottakt etableres. Hjelper da til med bemanning av 1A

5G som normalt

5E som normalt, evt 10 senger hvis luftveismottakt etableres. Hjelper da til med bemanning av 1A

5G som normalt

5E hjelper til med personell til pandemiposter.

5G som normalt

 

5E hjelper til med personell til pandemiposter.

5G som normalt

Legebemanning

Leger bemanner de poster de bemanner til daglig, men må også gå på tilsyn/bistå pandemiposter/-mottak.

Mottaksklinikken styrkes med leger fra andre avdelinger, og pandemiposter bemannes i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

Pandemiposter bemannes med leger i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

 

Pandemiposter bemannes med leger i henhold til vedtatt prosedyre: Fordeling av legeressurser Covid 19

 

Pre-triage

Pre-triage og venterom pandemi Covid-19

Mottaks- og behandlingsenhet

Mottaks- og behandlingsenhet for Covid-19

Intensiv

Opptrappingsplan intensivavdelingen

Intermediær

Intermediæravdeling for Covid positive/negative – prosess for etablering

Barn

Pasientflyt for barn som skal til barne- og ungdomsklinikken Covid -19

KPHV

KPHV- Innleggelser og utskrivelser av pasienter for vaktlag og AAT oppfølging – Covid-19

KPH BUPA

KPH BURA PBUD Innleggelse av pasienter Covid 19