Diabetes/ glukosuri i svangerskapet v. 2.2, 16.01.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
 

Svangerskapsdiabetes

 

Bakgrunn:

Svangerskapsdiabetes beskriv ein tilstand med nedsett glukosetoleranse i svangerskapet. Tilstanden gjev fyrst og fremst auka risiko for føtal makrosomi og komplikasjonar som følgje av dette. Der det er nødvendig med oppfølging i spesialisthelsetenesta, går desse kvinnene her i Stavanger til kontrollar i fødepoliklinikken sin poliklinikk for gravide med gestasjonell eller pregestasjonell diabetes, heretter kalt diapol.

 

Diagnostikk:

         Pregestasjonell diabetes: Kvinner med kjend diabetes mellitus før svangerskapet skal kontrollerast i spesialisthelsetenesta frå erkjent svangerskap. Desse kvinnene bør til ein prekonsepsjonell samtale hos fastlege eller endokrinolog for optimalisering av behandling før graviditet.

         HbA1c i fyrste trimester:

o   HbA1c kan brukast til å diagnostisere latent diabetes tidleg i svangerskapet. Følgande kvinner skal ha tilbod om HbA1c ved fyrste svangerskapskontroll hos fastlegen:

§  Etnisk opphav frå Asia eller Afrika.

§  Tidlegare svangerskapsdiabetes, nedsett glukosetoleranse eller fødselskomplikasjonar som er assosiert med svangerskapsdiabetes

§  Fyrstegradsslektning med diabetes

§  BMI >30 kg/m2

§  Tidlegare fødd barn over 4500 g

o   Ved HbA1c lik eller over 5,9 skal kvinna henvisast spesialisthelsetenesta for oppfølging.

         Glukosebelasting:

o   Glukosebelasting inneber at kvinna møte fastande hos fastlegen, måler fastande serum glukose, drikk 75 g glukose løyst i vatn og måler serum glukose etter to timar. Følgande kvinner skal få utført peroral glukosebelasting i veke 24-28 hos fastlegen:

§  Etnisk opphav utanfor Europa.

§  Tidlegare svangerskapsdiabetes, nedsett glukosetoleranse eller fødselskomplikasjonar som er assosiert med svangerskapsdiabetes

§  Fyrstegradsslektning med diabetes

§  BMI >25 kg/m2

§  Alder over 25 år for fyrstegongsfødande

§  Alder over 40 år for fleirgongsfødande

§  Glukosuri i svangerskapet

o   Vidare handering ut frå resultat ved glukosebelasting:

§  Kvinner med fastande serum glukose under 5,3 og serum glukose etter to timar under 9,0 treng ikkje vidare oppfølging, heller ikkje ved ny glukosuri.

§  Kvinner med fastande serum glukose mellom 5,3 og 6,9 og/eller serum glukose etter to timar mellom 9,0 og 11,0:

        Skal ha kontroll i fødepoliklinikken i veke 36-38 og fødsel skal induserast ei veke etter termin viss normale funn ved kontrollar.

        Ut over dette skal dei behandlast med kost- og livsstilsråd hos fastlegen. Mål med behandlinga er fastande serum glukose under 5,3 og serum glukose etter to timar under 6,7. Kvinner som ikkje når dette målet etter to veker skal henvisast diapol.

        Kvinner med fastande serum glukose mellom 5,3 og 6,9 og/eller serum glukose etter to timar mellom 9,0 og 11,0 og BMI over 30 skal skal henvisast diapol.

§  Kvinner med fastande serum glukose over eller lik 7,0 og/eller serum glukose etter to timar over eller lik 11,1 skal henvisast diapol.

Behandling:

         Følgande kvinner skal følgast ved diapol:

o   Kvinner med pregestasjonell diabetes mellitus

o   Kvinner med fastande serum glukose over eller lik 7,0 og/eller serum glukose etter to timar over eller lik 11,1

o   Kvinner med fastande serum glukose mellom 5,3 og 6,9 og/eller serum glukose etter to timar mellom 9,0 og 11,0 som ikkje når behandlingsmålet etter to veker hos fastlege.

         Kvinner som skal ha oppfølging ved diapol skal ha fyrste time innan to veker etter at henvising er mottatt. Vurderande lege må sende gul lapp til «SO Stv End Henvisning» med teksten «Gestasjonell diabetes henvist». Kvinna vil då få time til diakurs fyrstkomande fredag.

         Målet med behandlinga er god blodsukkerkontroll, for med det å unngå føtal makrosomi og komplikasjonar knytt til dette.

         Vi likestiller behandling med insulin og metformin

         Kvinnene skal følgast av endokrinolog og obstetriker i samarbeid.

         Kvinnene skal, så lenge ein har god blodsukkerkontroll, til kontroll i veke:

o   8

o   12, 1. trimester anatomivurdering

o   18, rutine ultralyscreening

o   22

o   24

o   28

o   32

o   36

o   38, avtale induksjonsdato

o   39

         Ved kontrollane skal obstetrikar

o   Vurdere vekst

o   Kontrollere blodtrykk, urin og vekt

o   CTG etter veke 32 på indikasjon

o   Samarbeide med endokrinolog om blodsukkerkontroll

o   Vurdere andre forhold med betydning for oppfølging og forløysing

         Sjølv om kvinnene går til hyppige kontrollar ved diapol, bør dei følgje anbefalt kontrollregime i fyrstelinjetenesta. Unntaket er kvinner med pregestasjonell diabetes, som vert tilbydd å berre gå til kontrollar i diapol.

         Kvinner som når behandlingsmål utan medikamentell behandling kan førast tilbake til primærhelsetenesta.

 

Fødsel:

         Vi induserer fødsel hos kvinner med ukomplisert behandlingstrengande gestasjonell diabetes til termin.

         Ved utvikling av relevant komorbiditet, til dømes preeklampsi, skal ein ha låg terskel for å framskunde induksjon ned til veke 38+3.

         Ved estimert vektavvik over 22% anbefaler vi å indusere fødsel i veke 38+3. Viss det er aktuelt å fråvike dette, vurder kor høg kvinna er, kva ho sjølv ynskjer, symmetri mellom abdominal- og kraniemål og konferer med obstetrikar.

         Blodsukkermåling x 1 pr time under fødsel. Glukose-insulindrypp viss sectio.

 

Barsel:

         Barnet skal observerast nøye med tanke på hypoglykemi

         Kvinna sitt insulinbehov vil reduserast etter fødsel og insulin seponeres derfor hos dei med svangerskapsdiabetes etter avtale med endokrinolog.

Ko    Kontroll HbA1c hos fastlege 4 mnd etter fødsel, deretter årleg.

 

Flytskjema for diagnostikk av svangerskapsdiabetes:

 

 

Diabetes insulinkrevende-informasjon til gravide

Diabetes insulinkrevende-informasjon til gravide [Godkjent]

Referanser:

  • The HAPO study cooperative group: Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes; New England Journal of Medicine 2008, vol 358, no 19, 1991-2002.
  • The HAPO study cooperative group: Associations of maternal A1C and glucose with pregnancy outcomes; Diabetes Care 2012, vol 35, 574-580.
  • Tore Henriksen et al: Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes; Helsedirektoratet 2017