Differensiering grønn og rød gruppe v. 2.2, 20.04.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Forandringer er understreket

 

Denne rutinen overstyrer differensieringsforslag i Natus. Differensier kvinnen til grønn/rød gruppe, dokumenter vurderingene som ligger til grunn. 

 

Grønn gruppe   

Friske fødende med normalt svangerskap og med tidligere normale svangerskap og fødsler.

I tillegg aksepteres:

 • Antibiotikaprofylakse pga GBS 
 • Tromboseprofylakse
 • Velregulert stoffskiftesykdom.
 • Omskjæring grad 1-2

 

Rød gruppe

Medisinske risikofaktorer:

 • Kronisk sykdom hos mor (HIV, hepatitt, diabetes, epilepsi, primær hypertensjon, SLE, hjerte-og nyresykdom, evt andre tilstander)
 • Omskjæring (grad 3-4)

Komplikasjoner ved tidligere svangerskap og fødsler:

 • Blødning > 1500ml/transfusjonstrengende blødning.
 • Placenta accreta/percreta eller placentaløsning
 • Komplisert fødsel (vurderes)
 • Skulderdystoci (verifiser diagnosen)
 • Sectio eller operasjon på corpus uteri
 • Perinatal død/tidligere alvorlig perinatal sykdom

Aktuelt svangerskap: 

 • Komplikasjoner i aktuelt svangerskap for eksempel:

vekstavvik se Vekstavvik- intrauterint , preeklampsi og hypertensjon se Hypertensive svangerskapskomplikasjoner, svangerskapsdiabetes se Diabetes/ glukosuri i svangerskapet , ICP se Intrahep cholestase i graviditet(ICP), SUA  Singel umbilical artery - SUA

 • BMI > 35 ved svangerskapets start. NB! Ved pregravid BMI 30-35, skal ikke kvinnen ha lagt på seg mer enn 10 kg i svangerskapet, da skal hun differensieres til rød gruppe, se Overvekt i svangerskap og fødsel
 • Vektøkning > 20 kg i svangerskapet (vektøkning vurderes utifra utgangs-BMI)
 • Røyk/snus/nikotinerstatning daglig
 • Rusmisbruk
 • Flerlinger, se: Flerlinger
 • Avvikende leie, se: sete Setefødsel/ytre vending tverrleie
 • Fødselsstart før uke 37 eller fødselsstart etter uke 42+3
 • Gjentatte henvendelser med mindre liv, se: Lite liv
 • Gjentatte blødninger/blødning i svangerskapet som har ført til hospitalisering
 • Risiko for fosteranemi (Rhesusimmunisering og andre antistoffer som kan medføre risiko for fosteranemi) Lite liv
 • Kvinnen egner seg ikke for normalenhet vurdert ut fra faglig skjønn og dette skal dokumenteres.

For overflytting fra grønn til rød gruppe i fødsel, se Overvåking fødsel grønn og rød gruppe 

Referanser:

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-til-fodselsomsorgen