Ferieavvikling for jordmødre,sykepleiere og hjelpepleiere ved KK v. 1.5

Prosedyre for Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

1) Sommerferie (hovedferie):

Ferieplanene avklares med tillitsvalgte innen 2 måneder før sommerferieavvikling.

Sommerferie avvikles i to puljer.

Sommerferiepuljene settes opp i oktober året før ferieavvikling

Innvilging av 3 eller 4 ukers sommerferie utenom den fastlagte ferieperioden, eller oppdeling av ferien blir avgjort av avdelingsjordmor/sykepleier. Avgjørelsen vurderes etter konsekvenser for driften og muligheter for innleie.

Feriestart: Mandag kl. 00.

OBS! Det skal være 16 timer mellom arbeidets slutt før feriestart til arbeidets begynnelse etter ferie ved ferie med minst 18 virkedager. Dvs. en arbeidstaker kan ikke ha aftenvakt søndag før ferie og begynne på dagvakt mandag etter ferie.

OBS! Nattevakt fra søndag til mandag, er vakt tilhørende det døgnet det er flest timer, dvs. mandag. Der ferie avsluttes søndag, starter en på natt til mandag om kravet om arbeidsfri periode er overholdt Jfr. forrige kapittel.

 

Føde / Barselseksjonen og Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg:

Det skal avvikles 3 uker ferie på sommeren. Om driften tillater det, kan noen få 4 uker ferie. Avdelingsjordmor avgjør hvor mange som kan få 4 uker ferie.

Pulje en: Til og med uke 28. Pulje to: Fra og med uke 30. Uke 29 regnes som bufferuke. Om driften tillater det, kan noen få ferie i bufferuken. Avdelingsjordmor avgjør hvor mange som kan få ferie i bufferuken.

To med samme type stilling kan bytte feriepulje innbyrdes. Dette må avklares med avdelingsjordmor, senest to måneder før ferieavvikling.

Søknad om å få endre sommerferiepulje, 4 uker ferie eller ferie i bufferuke sendes avdelingsjordmor på mail innen 15.11.

 

Gynpost 4AC og Gyn pol:

Det oppfordres til å ta 4 ukers sammenhengende ferie

Pulje en: Uke 26,27,28,29. Pulje to: 30, 31, 32, 33

To med samme type stilling kan bytte feriepulje innbyrdes. Dette må avklares med avdelingssykepleier, senest to måneder før ferieavvikling.

Søknad om å få endre ferie i sommerferieperioden skrives på liste i avdelingen/sendes avdelingssykepleier på mail innen 15.11.

 

 

2) 4. og 5. ferieuke:

Feriestart: Mandag kl. 00.

Den som ferierer, kan kreve fri søndag umiddelbart før feriestart eller umiddelbart etter avvikling av den 5. ferieuke. Avviklingen vurderes ut i fra avdelingens drift og muligheter for å leie inn av vakter. Maksimalt to arbeidshelger i året kan tas ut i ferie.

Ferie skal fortrinnsvis tas utenom uker med fagdager.

 

Føde / Barselseksjonen og Seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg:

Det skal avvikles en uke ferie på våren og en på høsten. Frist for å melde ferieønske for våren er 15.11 og høsten 15.06.

Avdelingsjordmor setter opp ferier for de som ikke har satt opp ønsker innen fristens utløp.

 

Gynpost 4AC og Gyn pol:

Søknad om ferie legges som forespørsel i MinGat, senest en måned før tenkt ferieavvikling. Søknader blir behandlet fortløpende.

Postene setter opp egne frister for ønske om vinterferie.

Siste frist for ferie en ønsker å avvikle fra 15.10 til oppstart juleturnus er 15.09.

Avdelingssykepleier setter opp ferier for de som ikke har satt opp ønsker innen fristens utløp.

 

3) 6. ferieuke (60 års uken)

For arbeidstakere som ønsker å ta ut ferien som enkle vakter, blir det det antall vakter som en har per uke i gjennomsnitt. Den ansatte har styringsrett over den 6. ferieuke, men det er minimum 14 dagers varslingsplikt til leder