Arbeidsfordeling/Arbeidsbeskrivelse vaktarbeid for E1, E2, A2, C og A3 (LIS1) vakter, medisinsk avdeling v. 3.0, 16.03.2021

Arbeidsfordeling/Arbeidsbeskrivelse vaktarbeid for E1, E2, A2, C og A3 (LIS1) vakter, medisinsk avdeling

Relevante lenker nederst i prosedyren.

A3 (LIS1) - calling *4-9022

-       Ansvar for mottak av nye pasienter og journalskriving hele døgnet.

-       Skal konferere alle pasienter med en mer erfaren lege, fortrinnsvis i følgende rekkefølge: B/E2/E1/A2/C-vakt.

-       Igangsette undersøkelser og behandling i samarbeid med mer erfaren lege.

o   Sikre nødvendig oppfølging av egne pasienter (selv eller etter avtale med andre), også etter overflytting til post.

-       Referere pasienter som ligger i akuttmottaket til påtroppende vaktteam for å forsikre seg om at disse blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

-       Følge opp pasienter tatt imot av avtroppende vaktteam og forsikre seg om at disse blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

-       Delta i STANS-team (voksen):

o   Fylle ut skjema, ta med kapnograf

-       Delta i KSV (Kritisk syk voksen)-team:

o   Fylle ut skjema, rekvirere bildeundersøkelser, evt.skrive innkomstjournal (avklares med teamleder)

-       Delta i STANS barn og Kritisk syk barn team:

o   Fylle ut skjema, rekvirere bildeundersøkelser, bidra med dokumentasjon (innkomstjournal og stansnotat skrives av barnelege)

-       Ansvar for å utføre legeundersøkelse ved dødsfall, konstatere død og fylle ut legeerklæring (kun natt).

-       Kan bli bedt om å ta blodgass på 4G/andre avd. ved behov, enten via tlf fra post eller via annen lege i akuttmottak.

 

Helg/helligdag:

-       LIS1 som står oppført med D-vakt (kl 8-20) har calling og jobber primært i akuttmottak (se over).

-       LIS1 (2 stk) som står oppført med DH-vakt (kl 8-17) deltar i visitten på OBA med B-vakt.

o   Dersom det er pasienter på 2 tun på OBA

§  De to LIS1 går visitt på hvert sitt tun på OBA, og går deretter ned i akuttmottak for å hjelpe til og ta i mot pasienter.

o   Dersom det er pasienter på 3 tun på OBA

§  Den ene LIS1 går visitt på 1 tun og deretter i mottak, den andre LIS1 går visitt på 2 tun, evt. visitt på 1,5 tun hver og deretter hjelper begge i mottak.

-       Enkelte ganger vil det være flere LIS1 på jobb, disse vil da plasseres etter behov (akuttmottak/OBA/annen sengepost).

 

I beredskapssituasjon:
Alle vakthavende skal møte i akuttmottak for registrering og melde seg for Leder Medisin (i utgangspunktet E1-vakt). Se Metodeboken for ytterligere informasjon. Linker til tiltakskort nederst i denne prosedyren.

 

 

A2 (LIS2) - calling *4-9002/ tlf 90263702

-       LIS i A2-vakt er knyttet til mottaksklinikken og er del av medisinsk avdeling sitt vaktteam hele døgnet, alle dager i uken.

-       Ansvar for mottak av nye pasienter og journalskriving hele døgnet.

-       Ved behov konferere pasienter med mer erfaren lege (B/E2/E1/C).

-       Referere pasienter som ligger i akuttmottaket til påtroppende vaktteam for å forsikre seg om at disse blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

-       Følge opp pasienter tatt imot av avtroppende vaktteam og forsikre seg om at disse blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

-       Sikre oppfølging av egne og andres pasienter etter overflytting til post.

-       Mottar calling ved hjertestans, men møter kun på stans dersom dette går fint mtp. drift i mottak (må avklares med B-vakt dag/E1 natt).

-       Ansvar for oppfølging av pasienter på utvalgte medisinske poster etter at vakthavende overlege på de respektive avdelingene har gått hjem:  OBA, 1A, 3B, 3F

o    hverdag etter kl 20/ helg etter kl 18

 

K vakt mottak (kl 16 – 20, hverdager):

-       Arbeid i akuttmottak med mottak av pasienter.

-       Bruker personlig calling.

 

I beredskapssituasjon:
Alle vakthavende skal møte i akuttmottak for registrering og melde seg for Leder Medisin (i utgangspunktet E1-vakt). Se Metodeboken for ytterligere informasjon. Linker til tiltakskort nederst i denne prosedyren.

 

 

C-vakt (LIS2) - Calling *4-9090/ tlf 95908256

-       LIS i C-vakt er knyttet til kardiologisk avdeling og er del av medisinsk avdeling sitt vaktteam natt.

-       Ansvar for mottak av nye pasienter og journalskriving.

-       Ved behov konferere med mer erfaren lege (B/E2/E1/A2).

-       Referere pasienter som ligger i akuttmottaket til påtroppende vaktteam for å forsikre seg om at disse blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

-       Følge opp pasienter tatt imot av avtroppende vaktteam og forsikre seg om at disse blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

-       Sikre oppfølging av egne og andres pasienter etter overflytting til post.

-       Er en del av stansteamet på kveld/natt.

-       Oversikt over ledige telemetrier og prioritering av telemetrier.

-       Ansvar for oppfølging av pasienter på følgende medisinske poster etter at vakthavende overlege på de respektive avdelinger har gått hjem: 3G/H, 4H, ABK

o   3G/3H/4H etter kl 20 hverdager/kl 18 helg,

o   ABK etter kl 22 hverdag/kl 18 helg

K vakt kardio (kl 16-20 hverdager):

-       Kveldsvisitt på 3G/H (nye pasienter + andre pasienter ved behov).

-       Prioritere telemetrier.

-       Ta i mot pasienter som overflyttes fra Haukeland (flyttes direkte til 3G/H).

-       Delta i stansteam.

-       Problemstillingene konfereres med kardiologisk bakvakt/ KDP-lege.

MH vakt (kl 8-18 helg/helligdag):

-       Visitt 2 grupper på 3G/H.
Skrive førstedagsnotat/ skissere opplegg for oppholdet/ utskrivelser.

-       Kveldsvisitt på nye pasienter fra kl 16:00-18:00.

-       Prioritere telemetrier.

-       Problemstillinger konfereres med T-vakt eller kardiologisk bakvakt.

 

I beredskapssituasjon:
Alle vakthavende skal møte i akuttmottak for registrering og melde seg for Leder Medisin (i utgangspunktet E1-vakt). Se Metodeboken for ytterligere informasjon. Linker til tiltakskort nederst i denne prosedyren.

 

 

E1 (erfaren LIS2/3) - calling *4-9000/ tlf 41601533

-       LIS i E1-vakt er knyttet til mottaksklinikken og er del av medisinsk avdeling sitt vaktteam hele døgnet, alle dager i uken.

-       Ansvar for mottak av pasienter og journalskriving (spesielt dårlige/vanskelig vurderbare pasienter).

-       Leder av stansteamet hele døgnet.

-       Leder av KSV-team hele døgnet.

-       Funksjon som Leder Medisin i beredskapssituasjon. Kan evt delegeres til B-vakt.

-       Referere pasienter som ligger i akuttmottaket til påtroppende vaktteam for å forsikre seg om at disse blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

-       Følge opp pasienter tatt imot av avtroppende vaktteam og forsikre seg om at disse blir fulgt opp på en forsvarlig måte.

-       Sikre oppfølging av egne og andres pasienter etter overflytting til post.

-       Akutte tilsyn ved andre klinikker.

-       Godkjenning av overflytting av pasient fra annet spesiale (KIR/ORT/NEV) til medisinsk avd. (Primært oppgave for B-vakt på dagtid/ E2 natt, men kan også godkjennes av E1).

-       EKG-vurderinger på MIO.

-       Ansvar for å kalle inn invasiv kardiologisk bakvakt og informere sykepleier på MIO ved STEMI (natt).

-       Ansvar for oppfølging av pasienter på følgende medisinske poster etter at vakthavende overlege på de respektive avdelinger har gått hjem: MIO, 4G, 2I

o   etter kl 20 hverdager/kl 18 helg

 

K vakt mottak (kl 16 – 20, hverdager):

-       Arbeid i akuttmottak med mottak av pasienter.

-       Bruker personlig calling.

 

 

E2 (erfaren LIS2/3) – calling *4 9032; mob 48186256

-       LIS i E2-vakt er knyttet til mottaksklinikken og er del av medisinsk avdeling sitt vaktteam natt.

-       Primært ansvar for koordinering i akuttmottak natt samt konferering med mindre erfarne kollegaer.

-       Ansvar for godkjenning av overflytting av pasient fra annet spesiale (KIR/ORT/NEV) til medisinsk avd. (Kan også godkjennes av E1).

-       Mottar prehospitale telefoner.

-       Ansvar for oppfølging av pasienter på følgende medisinske poster etter at vakthavende overlege på de respektive avdelinger har gått hjem: DIAG

o   hverdag etter kl 20/ helg etter kl 18

 

I beredskapssituasjon:
Alle vakthavende skal møte i akuttmottak for registrering og melde seg for Leder Medisin (i utgangspunktet E1-vakt). Se Metodeboken for ytterligere informasjon. Linker til tiltakskort nederst i denne prosedyren.

 

 

Vaktmøter:

-       Morgen

o   Mandag-fredag: kl 07.45 i rom for videokonf./opplæring i akuttmottak (ved siden av beredskapsrommet). Kort statusrapport.

o   Helg/helligdager: kl 08.00 i beredskapsrom akuttmottak. Nattens pasienter rapporteres til visittgående leger.

-       Ettermiddag

o   16.00 alle dager i beredskapsrom akuttmottak.

o   Dagens pasienter rapporteres til vaktteam ettermiddag.

 

Rapport/Overlevering av telefon/calling:

-       Ettermiddagsoverlevering kl 19:45 hverdager / 17:30 helg/helligdag

-       Avtroppende vakt rapporterer til påtroppende vakt innenfor samme vaktsjikt.

o   E1 får rapport på MIO.

o   C-vakt får rapport på 3G/H.

o   ABK lege rapporterer til C- vakt dersom forventet behov for oppfølging av pasienter.

o   Medisinsk bakvakt kommer innom i akuttmottak og orienterer seg om status i mottak før vedkommende går hjem.

 

Arbeidstid:
E1/E2:

Dagvakt: 08:00 - 20:00 (lør/søn/helligdager 08:00 -18:00).

Nattevakt: 19:45 (man-fre)/ 17.30 (lør/søn/helligdager) – 08:15 (man-fre), 08:30 (lør/søn/helligdager)

K-vakt (kun hverdager): 16:00 - 20:00.

 

A2:

Dagvakt: 08:00 - 20:00 (lør/søn/helligdager 08:00 -18:00).

Nattevakt: 19:45 (man-fre)/ 17.30 (lør/søn/helligdager) – 08:15 (man-fre), 08:30 (lør/søn/helligdager)

K-vakt (kun hverdager): 16:00-20:00

 

C:

Nattevakt: 19:45 (man-fre)/ 17.30 (lør/søn/helligdager) – 08:15 (man-fre), 08:30 (lør/søn/helligdager)

K vakt mottak: 16:00 – 20:00 (kun hverdager).

K vakt kardio: 16:00 – 20:00 (kun hverdager)

Dagvakt/MH-vakt (kun lør/søn/helligdager): 08:00-18:00

 

A3:

Dagvakt (D): 08:00 – 20:00.

Helg OBA (DH): 08:00 – 17:00 (2 stk).  

Nattevakt (N): 20:00 – 08:15 (man-fre )/ 08:30 (lør/søn/helligdager)

Kveldsvakt (K): 14:00 – 22:00 (kun hverdager).

 

Lenker:
EQS 42586: Vaktmøte morgen (hverdager) for leger Mottaksklinikken (Ikke tilgjengelig)

EQS 47320: LIS-vaktlaget medisinsk avdeling (Ikke tilgjengelig)

EQS 24286: NEWS - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og sammenkalling av MIT (Ikke tilgjengelig)

EQS 42764: Tverrfaglig håndtering (ansvarsoverføring) av pasienter i akuttmottaket (Ikke tilgjengelig)

EQS 42117: Kritisk Syk Voksen (Ikke tilgjengelig)

EQS 34034: Medisinsk begrunnet ø.hj. flytting av pasienter mellom klinikker i somatikken (Ikke tilgjengelig)

PHA: Plan for høy aktivitet. Det finnes flere prosedyrer for pasientflyt med prefiks PHA.
EQS 40967: PHA - Tiltakskort overlegevakt Medisin, Kardiologi og ABK (Ikke tilgjengelig)

COVID-19 håndbok er en samling av rutiner og prosedyrer knuttet til COVID-19 pandemi. EQS 44406: COVID-19 håndbok SUS (Ikke tilgjengelig)

Rolle i beredskap:
EQS 42776: Tiltakskort Ansvarlig medisiner behandlingsenheten (Ikke tilgjengelig)

EQS 33823: Tiltakskort masseskader - Ansvarlig Medisiner traumerom (Ikke tilgjengelig)

EQS 33793: Tiltakskort Masseskade - Assistent Medisiner (Ikke tilgjengelig)

EQS 42964: Tiltakskort Masseskade dekontaminerings Triage lege (Ikke tilgjengelig)

EQS 18602: Tiltakskort masseskader - Leder Medisin (Ikke tilgjengelig)

EQS 18603: Tiltakskort masseskader - Medisiner OBA (Ikke tilgjengelig)

EQS 18594: Tiltakskort masseskader - Triagerende Medisiner (Ikke tilgjengelig)

EQS 33794: Tiltakskort masseskader - Undersøkende Medisiner (Ikke tilgjengelig)