PCOS Hirsutisme v. 1.0

 

Kvalitetshåndbok KvinneklinikkenSUS©                                                                   

Forandringer understreket

 

Definisjon

Minst 2 av kriteriene må være oppfylte.

  1. Oligo- eller anovulasjon
  2. Klinisk og/eller biokjemisk tegn på hyperandrogenisme
  3. Polycyst. ovarier (minst ett ov, skal ha polycystisk preg) PCO def. som 25 eller flere antrale follikler med gj.sn. diam på 2-9 mm ved u.s. i minst av 2 av 3 plan, og/ eller et ovarialt volum (0,5 x lengde x bredde x dybde) på mer enn 10 cm3 (utføres på 2-5 syklusdag hvis mulig)

 

Samtidig eksklusjon av annen etiologi til hyperandrogenisme eller anovulasjon.

Annen etiologi som skal overveies:Thyrodeasykdommer, hyperprolaktinemi, eksogen androgen/ medisin, hypogonadotrop hypogonadisme, svær insulinresistens, medfødt adrenal hyperplasi, acromegali, Cushing syndrom, androgenprod. tumor.

 

Diagnostikk

Anamnese: Blødningsforstyrrelser: metrorrhagi, amenore, oligomenore , har merket økt hårvekst, vanskeligheter med å bli gravid, vektøkning, kost, fysisk aktivitet, familiær disposisjon til PCOS, diabetes og hjerte-arsykdommer, medikamenter (eks metoklopramid, kortikosteroider, fenytoin, metyldopa) ,eksogene androgener.

 

Klinisk u.s. Adipositas, vekt og høyde, BMI, klinisk hyper­androgenisme (hirsutisme, akne, androgen alopeci), insulinresistens.

Indikasjoner på insulinresistens: BMI > 27 kg/m2 Midje/hofte > 0. 85 - Abdominalomfang > 100 cm, acanthosis nigrans.

Mål på insulin­resis­tens: Fastende Insulin C- peptid.

 

Vaginal ultralyd og lab.prøver. Blodprøver bør tas like etter avsluttet menstruasjon

Differensialdiagn. ved anovulasjon: prolaktin,TSH.

Ved amenorre se prosedyren: Amenore [Godkjent] Amenore [Under utforming]

Diabetesutredning: fastende glucose / blodsukkerbelastning.

Risikofaktorer for hjerte-karsykdommer: Total cholesterol, HDL-, LDL-cholesterol og fastende triglycerider

Screening for Cushings syndrom og acromegali hvis symptomer eller det foreligger objektive funn

 

Hirsutisme subjektiv bedømmelse. Økt vekst av terminalhår tilsvarende et maskulint kjønnhårsmønster. Ingen korrelasjon mellom androgennivå i blod og alvorlighetsgraden av symptomer.

Utredning/ diagnostikk ved hirsutisme:

        Vaginal ultralyd av ovarier

        FSH / LH / Østradiol/ Prolaktin / TSH og

        17-OH progesteron / Total testosteron / DHEA-S / SHBG, Fri testosteron index (FTI)- testosteron/SHBG x10)> 0.6

OBS: Hos kvinner med menstruasjon, bør androgenstatus tas straks etter avsluttet menstruasjon. Ved anamn. fam. hirsutisme og regelm. mens. ikke nødv. m. ovennevnte prøver.

 

 

Utvidet diagnostikk ved

        Klart forhøyet DHEA-S ( >15 umol/l)

        Hurtig innsettende symptomer på hyperandrogenemi (tumormistanke binyrer/ovarier).

        Uttalt hirsutisme, evt. med virilisering (TU-mistanke binyrer /ovarier).

Utredningen: I samarbeid med endokrinolog: Dexamethason suppresjonstest + ACTH stimulasjonstest + MR binyrene

 

Komplikasjoner ved PCOS

Overhyppighet av svangerskapskompl.(økt risiko for spontan abort, svangerskapsdiabetes, preeclampsi, prematur fødsel og intrauterin fosterdød, økt perinatal mortalitet)

 

Senfølger:

∙  Insulinresistens med kompensert hyperinsulin­isme kan på sikt føre til diabetes type 2.

∙  Øket risiko for endometriecancer.

∙  Økt risiko for metab- manifestasjoner (glukose­intoleranse, hypertensjon, dyslipidemi)

Viktig med oppfølgning av disse pas. i primærhelsetjenesten

 ( BT, lipidprofil, BMI, vekt, blodsukkebelastning, livsstilendringer)

 

Behandling tar utgangspunkt i kvinnens problem.

 

1. Ved PCOS og IKKE BARNEØNSKE

- Korrigere overvekt  5-10% vekttap hos pas. med BMI> 25 kan gi ovulasjon og normale menstruasjonsblødninger. Råd om kosthold, mosjon, evt henvise til ernæringsfysiolog(oppfølgning i primærhelsetjeneste).

 

- Blødningsforstyrrelser – tilstrebe regelmessige avbruddsblødninger: Cykliske gestagener ( provera 10 mg i 10 dager, primolut 5 mg x 3 i 10 dager) , p-pille, alternativt gestagenspiral ved prevensjonsbehov, Metformin 850 mg x 2-3

 

 

-  Hirsutisme/acne

-  P-pille (komb.type)helst p-pille med anti-androgene gesta­gen­­­komponent; desogestrel (Mercilon®, Marvelon®), drospirenon (Yasmin®, Yasminelle®) – gir ikke tendens til vektøkning eller insulinresistens,eller cyproteronacetatk (Diane®)- kun korttidsbeh 3-4 mnd, indikasjon akne, hirsutisme. Men alle typer komb. P-piller supprimerer LH og derved androgenprroduksjonen fra ovariene.

- Individuell risikovurdering mht trombose.

- P-piller i kombinasjon med spironolakton: Ved manglende eller ikke tilfredsstillende effekt – virker synergistisk.

- Hvis p-pillen kontraind. / uønsket: Spi­ro­nola­cton=aldosteron-antagonist og anti-andro­gen (spironolacton 100mg x 1, for overvektige 100 mg x 2). Viktig med  hyppig ktr. av Kalium (hos egen lege).

 

Graviditet er kontraindisert under beh. med spironolakton

 

Effekten på acne og hisutisme er først synlig etter 3-6mndr. behandling.

 

Metformin®- behandling av insulinresistens – dokumentert effekt på hyperandrogenemi og hisutisme, men effekten er mindre uttalt sml. med p-piller og spironolakton Ved langtidsbeh. samarbeide med endokrinolog..

Serum kreatinin tas før oppstart av behandling!

 

 

Kosmetisk behandling.

Oftest støttebehandling til den medik.be androgeneneh. Bør ha fått medik. beh. g 3-6 mnd. før kosmetisk behandling blir aktuell. ->Laserepilering/ Elektrolyse, voksing etc. i privat klinikk.

 

2. Ved PCOS og INFERTILITET

Ved infertilitet se prosedyren:  Infertilitet,utredning og behandling [Godkjent]

        Vektreduksjon. Vekttap 5-10 % ->20 % kan bli gravide

        Klomifen(4–6 sykler) 50-150 mg: Ovulasjonsrate 80 %.20 -25 % graviditetsrate pr. indusert syklus Abortraten / misdannelser ikke øket.
Flerlingefrekvens, 5–10 %.

 

        Metformin-behandling:  Ved klomifenresistens (ingen ovulasjon etter 3-6 sykli): starter Metformin® 500 mg x  3 po (øk ikke mer enn 500 mg ukentlig til maks dose 1500 mg)i alene i 3  måneder eller kombinert med CC.

 

Hvis ikke ovulasjon på klomifen og/eller metformin: 

        Letrozol ®tabl. (aromatase inhibitor  2,5-5 mg i 5dager) 

        Lavdosestimulering med FSH preparat / HCG ved ovulasjonsinduksjon (se dosering Nasjonal veileder). De fleste vil respondere etter 10 –14 dager. Ultalydmonitorering. Resultater: 90 % ovulatoriske, 30% graviditetsrate. Ved høy insulinresistens – lavere suksessrate. Slanke PCOS – pas. er mer utsatt for å få OHHS enn adipøse –elektokauterisering bedre alternativ hos denne gruppen?

        IVF

        Kirurgi– elektrokauterisering ( unipolar diatermi, frekvens 1,75 MHz, 200-300 W gjennom nål/krokredskap i 4 sek. settes 8-12 punksjoner i hvert ovarium) gir 25-65% graviditetsrate.

 

 

 


 

 

 

 close